Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patologia społeczna W3-PE-OWITP3-S1-7
Wykład (W) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Borzucka-Sitkiewicz K., Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym (analiza psychologiczno-pedagogiczna), [w:] Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne (rozpoznawanie i przeciwdziałanie). Katowice: 2000, Wyd. "Impuls".

Hołyst B., Kryminologia. Warszawa: 2001, Wyd. Prawnicze LexisNexis.

Kwaśniewski J., Patologia społeczna, [w:] Encyklopedia Socjologii. Tom 3. Warszawa: 2000, Wyd. Oficyna Wydawnicza.

Lindenmeyer J., Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu. Gdańsk: 2010, Wyd. GWP.

Mellibruda J., Tajemnice ETOH. Warszawa: 1993, Wyd. PARPA.

Mikuła J., Gdy picie staje się problemem. Warszawa: 2008, Wyd. PARPA.

Matyjas B.: Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Warszawa: 2008, Wyd. Akademickie "Żak".

Marzec-Holka K. (red.) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz 2005, Wyd. UKW.

McWhirter J.J., i in., Zagrożona młodzież. Warszawa 2008, Wyd. PARPA.

Michalczyk Z., Zażywanie substancji psychoaktywnych w okresie dorastania. Zrozumieć i pomóc rodzinie z dzieckiem zażywającym substancje psychoaktywne. Opole 2018, Wyd. Sindruk.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Demoralizacja i czyny karalne wśród nieletnich – dynamika i rozmiary. „Resocjalizacja Polska” 2016, nr 11.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Kto jest moim tatą? Kto jest moją mamą? – multistrukturowość rodzin pochodzenia nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. [W:] Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji. Red. K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Moleda. Warszawa: 2014, Wyd. APS.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Płynna struktura rodziny pochodzenia w biografiach nieletnich przestępców. [W:] Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka. Ed. M. Bargel, jr., E. Janigová, E. Jarosz, M. Jol. Brno: 2013, Wyd. Institut Mezioborovẏch Studií.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji. Katowice: 2010, Wyd. UŚ.

Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii. Katowice: 2001, Wyd. "Śląsk".

Pospiszyl I., Patologie społeczne. Warszawa: 2008, Wyd. PWN.

Pospiszyl K.: Przestępstwa seksualne. Warszawa: 2005, Wyd. APS.

Stankowski A., Stankowska N., Wybrane problemy patologii społecznej i resocjalizacji. Żiar nad Hronom: 2002, Wyd. APRINT.

Świętochowska U., Patologie cywilizacji współczesnej. Toruń: 1997, Wyd. Adam Marszałek.

Sztander W., (oprac.): Pułapka współuzależnienia. Warszawa: 1995, Wyd. PARPA.

Sztumski J., Patologia społeczna. [W:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Red. T. Pilch. Warszawa: 2005, Wyd. Akademickie "Żak".

Sztumski J., „Czy termin „patologia społeczna” jest uzasadniony? „Polityka Społeczna” 1998, nr 8(294).

Szymański A: Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży – wybrane problemy. Warszawa: 2010, Wyd. WSP TWP.

Woronowicz B.T., Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu. Warszawa: 2003, Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Woronowicz B.T., Dasz radę! O pokonywaniu uzależnień. Warszawa: 2014, Wyd. Prószyński i S-ka.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie znajomość poszczególnych tematów (problemów społecznych) omawianych na wykładach oraz ewentualnie dodatkowych tematów podanych studentom 2 (dwa) tygodnie przed planowym zakończeniem zajęć z ww. przedmiotu.

Wszyscy uczestnicy wykładów obligatoryjnie będą mieć końcowe zaliczenie pisemne w kontakcie (w sali zajęciowej) w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą. O tym jak zostanie przeprowadzone zaliczenie końcowe zdecyduje egzaminator, który zobowiązany jest poinformować o tym studentów 7 dni przed zaplanowanym (ustalonym) terminem zaliczenia.

Końcowe zaliczenie pisemne będzie się składało z kilku pytań/zadań (minimalnie 3 maksymalnie 20).

Wyniki z pisemnego zaliczenia ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów.

Uzyskanie oceny 2,0 (ndst) z I terminu (w sesji) należy poprawić w II terminie (w sesji poprawkowej) uzgodnionym z osobą prowadzącą w formie pisemnej za pomocą ww. platformy lub w kontakcie o czym zadecyduje egzaminator, który zobowiązany jest do poinformowania osoby zainteresowane 7 dni przed wyznaczonym jego terminem.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do patologii społecznej (wyjaśnienie podstawowych pojęć). Patologia społeczna jako nauka.

Uzależnienia jako problem patologii społecznej – przegląd podstawowych pojęć. Historia rozwoju pojęcia "uzależnienie".

Alkoholizm jako zjawisko społeczno-patologiczne – współuzależnienie, Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA), FAS (Alkoholowy Zespół Płodu).

Patologia życia rodzinnego, czyli: Kto jest moją mamą? Kto jest moim tatą? - problemy i zagrożenia w rodzinie pochodzenia wychowanków z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Rodzina jako predykator zachowań przestępczych wśród nieletnich.

Dzieciństwo na tle wybranych sytuacji kryzysowych w rodzinie - dzieciństwo w przemocy na przykładzie krzywdzenia dziecka.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca wiedzę, prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 17:00 - 18:30, sala Zajęcia zdalne
Monika Noszczyk-Bernasiewicz 32/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)