Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metabolizm W2-S1BT19-1BT-18
Laboratorium (L) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Berg J. M. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

2. Granner D. K., Murray R.K., Rodwell V. W. 2010. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa

3. Bańkowski E. 2016. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Urban & Partner, Wrocław

Literatura uzupełniająca

1. Karlson P. 1987. Zarys biochemii. T 1 i T 2. PWN, Warszawa

2. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2002. Cytobiochemia. PWN, Warszawa

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2011. Ćwiczenia z Biochemii. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe. Dopuszczalne są maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na ćwiczeniach student ma prawo do napisania zaległego kolokwium w terminie 7 dni od daty końcowej zwolnienia lekarskiego, w godzinach wcześniej ustalonych drogą e-mail z prowadzącym ćwiczenia.

Każdy student zobligowany jest do zapoznania się z instrukcją i podstawami teoretycznymi do ćwiczeń przed przystąpieniem do zajęć w laboratorium. Instrukcje dostępne są on-line w aplikacji MS TEAMS.

Uzyskania średniej arytmetycznej co najmniej 51% z punktów przyznanych z kolokwiów, pracy własnej i projektu.

1. Treści zawarte w kolokwiach cząstkowych podlegają ocenie w skali 0-15 pkt. z przeskokiem co 0,1 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 5 x 15 pkt. = 75 pkt.

Treści zawarte w kolokwiach podlegają ocenie:

bdb- 91-100%

+ db- 81- 90%

db - 71- 80%

+dst - 61-70%

dst - 51-60%

ndst -0-50%

2. Projekt zrealizowany w ramach zajęć laboratoryjnych: 20 pkt.

3. Aktywność ciągła studenta (prowadzenie zeszytu laboratoryjnego) w ramach laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-5 pkt. z przeskokiem co 0,1 pkt. gdzie:

5 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 8 x 5 pkt. = 40 pkt.

Każdy student jest zobligowany do posiadania zeszytu 32 kartkowego, który będzie pełnił rolę zeszytu laboratoryjnego! Jego brak na zajęciach jest równoznaczny z nieuzyskaniem zaliczenia z danych zajęć!

Końcowa ocena z zajęć laboratoryjnych ustalana jest na podstawie sumy punktów (max. 135 pkt.) uzyskanych w toku zajęć laboratoryjnych:

bdb- 91-100%

+ db- 81- 90%

db - 71- 80%

+dst - 61-70%

dst - 51-60%

ndst -0-50%

Student, który uzyskał ocenę niedostateczną nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjne.

2. Śledzenie przebiegu enzymatycznej hydrolizy białka.

3. Badanie własności koenzymów oksydoreduktaz.

4. Opracowanie wyników.

Powtórzenie wiadomości z zakresu ćwiczeń 2-3. Kolokwium I.

5. Oznaczanie aktywności alfa-amylazy śliny.

6. Oznaczanie aktywności alfa- i beta-amylazy słodu metodą kolorymetryczną.

7. Opracowanie wyników.

Powtórzenie wiadomości z zakresu ćwiczeń 5-6. Kolokwium II.

8. Oznaczanie aktywności ureazy z mączki sojowej. Kolokwium III.

9. Analiza tłuszczów właściwych I.

10. Analiza tłuszczów właściwych II.

11. Powtórzenie wiadomości z zakresu ćwiczeń 9-10. Kolokwium IV.

12. Wykazanie obecności oksydoreduktaz w materiale biologicznym.

Kolokwium V.

13. Projekt.

14. Zajęcia dodatkowe.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego, wykonywane w samodzielnie lub w parach na podstawie instrukcji. Dyskusja dydaktyczna. Metoda projektu. Symulacje. Opracowania wyników z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 11:15, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Andrzej Woźnica, Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski, Ariel Marchlewicz 8/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 11:15, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Andrzej Woźnica, Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski, Ariel Marchlewicz 9/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 14:45, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Andrzej Woźnica, Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski, Ariel Marchlewicz 10/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:30 - 14:45, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Andrzej Woźnica, Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski, Ariel Marchlewicz 9/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 15:00 - 18:15, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Andrzej Woźnica, Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski, Ariel Marchlewicz 9/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 15:00 - 18:15, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Andrzej Woźnica, Agnieszka Mrozik, Daniel Wasilkowski, Ariel Marchlewicz 9/ szczegóły
7 każdy czwartek, 15:30 - 18:45, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Ariel Marchlewicz, Daniel Wasilkowski 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)