Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne mechanizmy zachowania 1 W3-PS-BMZ1
Laboratorium (L) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Felten i in. Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Urban & Partner 2018.

2. Hansen, Koeppen. Atlas fizjologii człowieka Nettera. Urban & Partner 2005.

3. Kalat. Biologiczne podstawy psychologii. PWN 2006.

4. Longstaff. Krótkie wykłady. Neurobiologia. PWN 2006.

5. Martin, Solomon, Berg. Biologia. Multico 2014.

6. McLaughlin, Stamford, White. Fizjologia człowieka. Krótkie wykłady. PWN 2008.

7. Reece i in. Biologia Campbella. Rebis 2022.

8. Sadowski. Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny częściowe wystawiane są na podstawie kolokwiów - testów jednokrotnego wyboru spośród czterech możliwych odpowiedzi. Na zajęciach sprawdzana jest obecność, która jest wymagana do zaliczenia laboratorium. Jeżeli prowadzący tego wymaga, do zaliczenia laboratorium konieczne jest również przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty pracy zgodnie z wymogiem prowadzącego – na końcu zajęć lub na kolejnych zajęciach.

Zakres tematów:

1. WPROWADZENIE. CZŁOWIEK JAKO ISTOTA BIOLOGICZNA

Omówienie regulaminu laboratorium, piśmiennictwa i organizacji pracy podczas zajęć, formy sprawdzania wiadomości i warunków zaliczenia.

Konwersatorium z bieżących zagadnień:

1. po co psychologowi wiedza biologiczna;

2. najważniejsze paradygmaty biologii i ich implikacje dla psychologii;

3. podstawowe cechy organizmów żywych;

4. skład chemiczny organizmów (składniki i ich funkcje);

5. poziomy organizacji materii ożywionej (integrony) – organelle – komórki – tkanki – narządy – układy – organizm;

6. człowiek jako istota biologiczna.

2. BIOCHEMIA, BŁONY BIOLOGICZNE

Konwersatorium z bieżących zagadnień:

1. budowa komórki;

2. budowa błony komórkowej;

3. mechanizmy transportu substancji przez błony biologiczne (kanały, pompy, receptory, układy drugiego przekaźnika).

3. METABOLIZM KOMÓRKI

Kolokwium nr 1 z tematyki zajęć 1 i 2.

Konwersatorium z bieżących zagadnień:

1. działanie enzymów;

2. metabolizm (anabolizm, katabolizm);

3. główne szlaki przemiany materii i energii w komórce.

4. GENETYKA MOLEKULARNA

Konwersatorium z bieżących zagadnień:

4. omówienie pojęć: gen, genom, kod genetyczny, kariotyp;

5. kwasy nukleinowe;

6. ekspresja genów (transkrypcja, translacja);

7. zależność: gen - białko - cecha fenotypowa na wybranych przykładach u człowieka;

8. cechy kodu genetycznego.

5. GENETYKA KLASYCZNA

Kolokwium nr 2 z tematyki zajęć 3 i 4.

Konwersatorium z bieżących zagadnień:

1. definicje: allela, zygoty, fenotypu i genotypu, mitozy i mejozy;

2. podstawowe prawa i zasady dziedziczności;

3. wzajemne oddziaływania pomiędzy genami: dominacja, recesywność, kodominacja, niepełna dominacja;

4. dziedziczenie wielogenowe;

5. choroby dziedziczne sprzężone z płcią;

6. najczęstsze zaburzenia dziedziczenia u człowieka i ich wpływ na zachowanie;

7. krzyżówki genetyczne – ćwiczenia.

6. PRZEGLĄD UKŁADÓW NARZĄDÓW

Konwersatorium z bieżących zagadnień:

1. układ krwionośny i limfatyczny;

2. układ oddechowy i wentylacja płuc;

3. układ pokarmowy i procesy trawienia;

4. układ moczowy.

7. HOMEOSTAZA WEWNĄTRZUSTROJOWA

Kolokwium nr 3 z tematyki zajęć 5 i 6.

Konwersatorium z bieżących zagadnień:

1. pojęcie homeostazy i mechanizmy jej utrzymania;

2. rola hormonów w homeostazie;

3. przejawy działania mechanizmów homeostazy na poziomie narządowym i ustrojowym.

8. BIOLOGICZNE ASPEKTY ROZRODU CZŁOWIEKA

Konwersatorium z bieżących zagadnień:

1. biologiczna determinacja płci;

2. budowa i czynności narządów płciowych – cykl płciowy i jego hormonalna regulacja;

3. gametogeneza, zapłodnienie, ciąża, poród, laktacja;

4. biologiczne i psychologiczne aspekty i metody kontroli poczęć;

5. nerwowe i hormonalne podłoże zachowań seksualnych człowieka;

6. nowotwory powiązane z narządami płciowymi.

9. ZARYS BUDOWY UKŁADU NERWOWEGO

Kolokwium nr 4 z tematyki zajęć 7 i 8.

Konwersatorium z bieżących zagadnień:

1. struktura układu nerwowego – główne podziały;

2. tkanka glejowa, płyn mózgowo-rdzeniowy, opony rdzeniowe i mózgowe;

3. neuron – budowa i funkcje;

4. mielina i typy włókien nerwowych – funkcjonalne konsekwencje zróżnicowania;

5. zwoje, sploty, jądra, drogi nerwowe;

6. międzykomórkowy przekaz informacji nerwowej i humoralnej: synapsy, neuroprzekaźniki.

10. ANATOMIA FUNKCJONALNA RDZENIA KRĘGOWEGO I PNIA MÓZGU

Konwersatorium z bieżących zagadnień:

1. rdzeń kręgowy – budowa zewnętrzna i wewnętrzna: jądra czuciowe i ruchowe, podstawowe szlaki wstępujące i zstępujące;

2. pień mózgu – cechy budowy wewnętrznej i zewnętrznej, jądra i główne szlaki nerwowe;

3. główne połączenia wstępujące i zstępujące pnia mózgu;

4. twór siatkowaty – lokalizacja, budowa i funkcje.

11. ANATOMIA FUNKCJONALNA MÓŻDŻKU I AUN

Kolokwium nr 5 z tematyki zajęć 9 i 10.

Konwersatorium z bieżących zagadnień:

1. budowa zewnętrzna i wewnętrzna móżdżku;

2. podział filogenetyczny móżdżku;

3. kora móżdżku – uwarstwienie i schemat głównych połączeń;

4. główne drogi aferentne i eferentne móżdżku;

5. czynności móżdżku;

6. układ autonomiczny – porównanie cech anatomicznych i funkcji układu sympatycznego i parasympatycznego.

12. ANATOMIA FUNKCJONALNA PRZODOMÓZGOWIA I

Konwersatorium z bieżących zagadnień:

1. budowa wewnętrzna międzymózgowia;

2. wzgórze jako stacja przekaźnikowa – budowa i główne połączenia aferentne i eferentne;

3. budowa i funkcje podwzgórza, główne połączenia zewnętrzne podwzgórza;

4. kompleks jąder podstawy kresomózgowia;

5. układ limbiczny – główne struktury i funkcje.

13. ANATOMIA FUNKCJONALNA PRZODOMÓZGOWIA II, RECEPTORY I NARZĄDY ZMYSŁÓW – ZASADY DZIAŁANIA

Konwersatorium z bieżących zagadnień:

1. kora mózgu – podział filogenetyczny, topografia funkcjonalna, cytoarchitektonika;

2. główne drogi kresomózgowia;

3. klasyfikacja receptorów zmysłowych, własności receptorów;

4. elektrogeneza w receptorach i zasady kodowania informacji (zasada miejsca, zasada znakowanej linii; zasada częstotliwości, prawo Webera-Fechnera).

14. RECEPTORY I NARZĄDY ZMYSŁÓW

Kolokwium nr 6 z tematyki zajęć 11, 12 i 13.

Konwersatorium z bieżących zagadnień:

1. budowa oka i odbiór własności bodźców wzrokowych;

2. budowa narządu słuchu i równowagi i odbiór oraz kodowanie własności bodźców dźwiękowych;

3. zmysł smaku i węchu.

15. FIZJOLOGIA EFEKTORÓW, UKŁAD NARZĄDÓW RUCHU

Konwersatorium z bieżących zagadnień:

1. przegląd i klasyfikacja efektorów;

2. mechanizm skurczu mięśnia i jego regulacja;

3. gruczoły egzokrynne (potowe, łojowe, ślinowe itp.);

4. pojęcie motoryczności i jej podłoże strukturalno-czynnościowe;

5. mechanizm skurczu mięśnia.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: opis. Metody problemowe: wykład konwersatoryjny. Metody eksponujące: prezentacja. Metody programowane: praca z narzędziem dydaktycznym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 105
Marta Sawadro 16/14 szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 111
Bartosz Łozowski 16/14 szczegóły
3 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 105
Marta Sawadro 12/14 szczegóły
4 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 111
Bartosz Łozowski 13/14 szczegóły
5 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 105
Marta Sawadro 15/14 szczegóły
6 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 112
Bartosz Łozowski 14/14 szczegóły
7 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 105
Marta Sawadro 12/14 szczegóły
8 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 112
Bartosz Łozowski 13/14 szczegóły
9 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 112
Elżbieta Szulińska 13/15 szczegóły
10 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 113
Alina Kafel 11/14 szczegóły
11 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 112
Elżbieta Szulińska 14/15 szczegóły
12 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 113
Alina Kafel 12/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)