Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo wykroczeń W3-BM-N2-PW19
Wykład (W) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

1. Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 2119 ze zm.) w aktualnym na początek semestru stanie prawnym,

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( tekst jednolity Dz.U. 2022r. poz. 1124),

3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

4. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie z 4 listopada 1950r. zmieniona protokołami nr 3 , 5 i 8 uzupełniona Protokołem nr 2;

5. Marek Andrzej, Aleksandra Marek-Ossowska Prawo wykroczeń ( materialne i procesowe). Wydanie 10 uaktualnione, CH Beck Warszawa 2023;

6. Bojarski Tadeusz, Polskie prawo wykroczeń, zarys wykładu. Wydanie 4, Warszawa 2012

7. Błaszczyk M, Jankowski W, Zbrojewska M. Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2013,

8. P. Daniluk, Kodeks wykroczeń, Komentarz 3 wydanie, CH Beck Warszawa 2023;

Literatura uzupełniająca

1. Jamróz A, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2011,

2. Sitarz O. Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna. Warszawa 2015r.

3. Daniluk P, Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa 2016

4. Kotowski W, Kodeks Wykroczeń. Komentarz. Zakamycze 2004,

5. Dąbkiewicz K., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz. Wydanie2, Warszawa 2017

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, na dostarczonych przez prowadzącego kartach. Składa się on z 20 pytań testowych, w tym najmniej 3 pytań problemowych obejmujących krótkie przedstawienie najważniejszych cech wskazanej instytucji lub przepisu, oraz pozostałej liczby pytań w formie testu jednokrotnego wyboru.

Kryterium oceny stanowi wiedza merytoryczna uzyskana w trakcie realizacji przedmiotu.

Każde pytanie na egzaminie warte jest maksymalnie jeden punkt przy udzieleniu odpowiedzi poprawnej merytorycznie. Suma punktów wymagana dla uzyskania oceny dostatecznej – 50% + 1.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne wykładu obejmują następujące zagadnienia szczegółowe, pogrupowane w moduły tematyczne, których zawartość powiązana jest podmiotowo i przedmiotowo.

Wykład łączy elementy teoretyczne i dogmatyczne z praktycznymi przykładami, służącymi ilustracji prezentowanych zagadnień.

Pierwszy moduł obejmuje zagadnienia wstępne zapoznanie, z którymi jest konieczne dla pełnego skorzystania z dalszych prezentowanych treści. Zawiera on wprowadzenie podstawowych terminów z zakresu nauk prawnych i prawa wykroczeń, jak również przedstawia definicję prawa wykroczeń i jego funkcje, strukturę.

Następnie przedstawiony zostaje zarys historii prawa wykroczeń w Polsce i na świecie.

Drugim modułem jest wprowadzenie do nauki o wykroczeniach oraz zasadach odpowiedzialności wykroczeniowej. Jest to obszerny moduł, obejmujący na wstępie omówienie systemu źródeł prawa i zasad stawania materialnego prawa wykroczeń oraz tematyki znamion wykroczenia. Następnie wprowadzone zostaje pojęcie wykroczenia na gruncie art. 1 k.w. Omówiona zostaje

struktura wykroczenia (czyn społecznie szkodliwy, bezprawność, karalność, karygodność i zawinienie) oraz podstawowe zasady odpowiedzialności wykroczeniowej (w tym zasada nullum crimen sine lege). Moduł zamyka wskazanie na miejsce prawa wykroczeń w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i jej regulację w tym zakresie. Poruszone zostają także kwestie przepisów intertemporalnych prawa wykroczeń i zasada lex mitior.

Trzeci moduł obejmuje zagadnienia związane ze stroną przedmiotową i podmiotową wykroczenia ich związek z problematyką winy oraz zespół kontratypów oraz okoliczności wyłączających zawinienie. Omówione zostają także czas i miejsce popełnienia wykroczenia, jak również formy stadialne i formy zjawiskowe wykroczenia, zagadnienie wielości wykroczeń oraz zagadnienia zbiegów, a także zagadnienie przedawnienia karalności, wykonania kary, zatarcia ukarania.

Czwarty moduł obejmuje wstęp do nauki o karze, w szczególności katalog kar i środków karnych stosowanych w polskim prawie wykroczeń oraz ich funkcje i miejsce w systemie prawa wykroczeń. Zostaje poczyniona wzmianka o skuteczności i zasadności karania z wykorzystaniem poszczególnych rodzajów kar, poparte danymi statystycznymi i ich analizą.

Piąty moduł obejmuje część szczególną prawa wykroczeń, z uwzględnieniem systematyki oraz omówieniem wykroczeń z rozdziałów VII-XIX.

Szósty moduł obejmuje procesowe prawo wykroczeń z omówieniem zasad postępowania w sprawach o wykroczenia, przesłanek procesowych, stron postępowania, dowodów i postępowania dowodowego, postępowania wstępnego, postępowania rozpoznawczego w sądzie I instancji, , postępowań szczególnych, postępowania odwoławczego i nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Wykład uwzględnia stan prawny na datę jego wygłoszenia wraz ze wszystkimi aktualnymi zmianami.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest za pomocą, przyjętej za podstawową, metody podającej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, jak również uzupełniająco z wykorzystaniem metody pytań otwartych i dyskusji moderowanej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 16:30, sala Zajęcia zdalne
Bogusława Pawlica, Agnieszka Grzesiok-Horosz 39/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)