Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo wykroczeń W3-BM-N2-PW19
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

1. Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 2119 ze zm.) w aktualnym na początek semestru stanie prawnym,

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( tekst jednolity Dz.U. 2022r. poz. 1124),

3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

4. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie z 4 listopada 1950r. zmieniona protokołami nr 3 , 5 i 8 uzupełniona Protokołem nr 2;

5. Marek Andrzej, Aleksandra Marek-Ossowska Prawo wykroczeń ( materialne i procesowe). Wydanie 10 uaktualnione, CH Beck Warszawa 2023;

6. Bojarski Tadeusz, Polskie prawo wykroczeń, zarys wykładu. Wydanie 4, Warszawa 2012

7. Błaszczyk M, Jankowski W, Zbrojewska M. Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2013,

8. P. Daniluk, Kodeks wykroczeń, Komentarz 3 wydanie, CH Beck Warszawa 2023;

Literatura uzupełniająca

1. Jamróz A, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2011,

2. Sitarz O. Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna. Warszawa 2015r.

3. Daniluk P, Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa 2016

4. Kotowski W, Kodeks Wykroczeń. Komentarz. Zakamycze 2004,

5. Dąbkiewicz K., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz. Wydanie2, Warszawa 2017

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega: obecność, aktywność w trakcie ćwiczeń, udział w dyskusji, rozwiązywanie kazusów, referaty, opcjonalne pisemne sprawdziany wiedzy, opcjonalne projekty grupowe, kolokwium pisemne.

Kolokwium pisemne ma formę pisemną, opisową, składa się z pięciu szerokich pytań problemowych. Jego zakres obejmuje treści prezentowane w ramach ćwiczeń.

Zakres tematów:

Ćwiczenia mają za zadanie uzupełnienie treści prezentowanych w trakcie wykładu oraz ich praktyczne przedyskutowanie. Treści merytoryczne realizowane w ich trakcie podzielone zostały na dwa moduły. Moduł pierwszy ćwiczeń obejmuje praktyczne i warsztatowe (w tym oparte na kazusach) omówienie modułów drugiego i trzeciego realizowanych w trakcie wykładu. Moduł drugi ćwiczeń z kolei stanowi wprowadzenie do nauki części szczególnej kodeksu wykroczeń.

Pierwszy moduł ćwiczeń obejmuje praktyczne i warsztatowe opracowanie zagadnień związanych z terminologią prawa wykroczeń oraz wprowadzeniem do nauki o wykroczeniach oraz zasadach odpowiedzialności wykroczeniowej. Zawiera omówienie systemu źródeł prawa wykroczeń oraz budowy przepisu wraz z uwzględnieniem tematyki znamion wykroczenia, pojęcie wykroczenia na gruncie art. 1 k.w. Omówiona zostaje struktura wykroczenia (czyn społecznie szkodliwy, bezprawność, karalność, karygodność i zawinienie) oraz podstawowe zasady odpowiedzialności wykroczeniowej (w tym zasada nullum crimen sine lege). Nadto, opracowane zostają zagadnienia związane ze stroną przedmiotową i podmiotową wykroczenia, ich związek z problematyką winy oraz zespół kontratypów oraz okoliczności wyłączającymi zawinienie.

Drugi moduł ćwiczeń obejmuje przedstawienie i omówienie wybranych najpowszechniejszych typów wykroczeń uregulowanych w części szczególnej kodeksu wykroczeń. Sygnalizowane zostaje zagadnienie czynów przepołowionych oraz pozakodeksowych źródeł prawa wykroczeń. Omówione zostają m.in. wybrane wykroczenia z części szczególnej kodeksu wykroczeń z rozdziału VII- XIX.

Trzeci moduł obejmuje procesowe prawo wykroczeń z omówieniem zasad postępowania w sprawach o wykroczenia, przesłanek procesowych, stron postępowania, dowodów i postępowania dowodowego, postępowania wstępnego, postępowania rozpoznawczego w sądzie I instancji, , postępowań szczególnych, postępowania odwoławczego i nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych w formie kazusów

- praca w podgrupach,

- referaty,

- pisemne sprawdziany wiedzy,

- projekty grupowe,

- pisemne kolokwium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:20 - 12:50, sala 212
Bogusława Pawlica 39/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)