Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Toksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-232D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Toksykologia
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

znajomość zagadnień chemii nieorganicznej i organicznej, biochemii i ekologii w zakresie umożliwiającym zrozumienie języka toksykologii, jej metod badań, opisu i wnioskowania

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z problematyką toksyczności związków obecnych w środowisku. Przedstawia możliwości przewidywania czasowo odległych skutków działania trucizn, szczególnie środowiskowych pochodzenia przemysłowego.

Pełny opis:

MODUŁ zapoznaje studenta z problematyką toksyczności związków obecnych w środowisku. Przedstawia możliwości przewidywania czasowo odległych skutków działania trucizn, szczególnie środowiskowych pochodzenia przemysłowego.

Wykład: 1. Wprowadzenie

2. losy substancji toksycznych w różnych środowiskach

3. toksyczność jego miary, zasady postępowania, regulacje prawne, zasady etyki

4. organizmy testowe, zasady oceny toksyczności - testy toksyczności - uwarunkowania prawne tychże

5. biodostępność, toksykodynamika i toksykokinetyka wybranych grup substancji toksycznych (metale, pestycydy, WWA, PCB, dioksyny, OP,

6. losy substancji toksycznych na różnych poziomach organizacji biologicznej

7. skutki działania ksenobiotyków metabolizm substancji toksycznych i ich detoksykacja, adaptacje na działanie subst. chemicznych

8. interakcje substancji chemicznych i innych czynników środowiskowych

9. biomarkery w badaniach ekotoksykologicznych

10. toksykologia środowiskowa – populacje i ekosystemy

11. hormonomimetyki a warunki środowiskowe

12 toksyczność leków i używek

Ćwiczenia

Analiza oddziaływania czynników środowiska na substancje budulcowe organizmu: Peroksydacja

lipidów - część I.

1. Podstawowe zasady BHP w pracowni fizjologicznej.

2. KONWERSATORIUM: rodzaje, znaczenie i przemiany lipidów w organizmie; wpływ czynników

środowiskowych na przemiany związków tłuszczowych zawartych w popularnych tłuszczach

spożywczych; tłuszcze w diecie a procesy pro- i anty-oksydacyjne w organizmie, przemiany

tłuszczów spożywczych w procesach kulinarnych.

3. Metodyka oznaczeń i przygotowanie odczynników.

2. Analiza oddziaływania czynników środowiska na substancje budulcowe organizmu:

Peroksydacja lipidów - część II.

1. Oznaczanie zawartości produktów peroksydacji lipidów w tłuszczach spożywczych metodą

spektrofotometryczną.

3. Działanie biocydów na organizm:. Wpływ pestycydów fosforoorganicznych na aktywność

acetylocholinoesterazy w tkankach bezkręgowców - część I.

1. KONWERSATORIUM: rola i przemiany AChE w organizmie; inhibitory AChE, rodzaje i znaczenie

pestycydów w przyrodzie.

2. Metodyka oznaczeń i przygotowanie odczynników.

4 Działanie biocydów na organizm: Wpływ pestycydów fosforoorganicznych na aktywność

acetylocholinoesterazy w tkankach bezkręgowców - część II.

1. Oznaczanie aktywności acetylocholinoesterazy metodą spektrofotometryczną.

5. Działanie leków na organizm: Ocena wpływu leków na aktywność ruchową bezkręgowców

wodnych.

1. KONWERSATORIUM: leki jako toksyny; źródła leków w środowisku. Biotesty w ocenie

toksyczności leków w środowisku.

2. Ocena ruchliwości i przeżywalności organizmów po ekspozycji na wybrane leki

Literatura:

Manahan S.E. „Toksykologia środowiska – Aspekty chemiczne i biochemiczne”, PWN, Warszawa, 2006

Laskowski R. i Migula P. Ekotoksykologia, PWRiL, 2004.

E. Mutschler Farmakologia i Toksykologia (red. W. Buczko) MediaPharm, 2010

Walker C.H. i inni. Podstawy Ekotoksykologii, PWN, Warszawa, 2003

Landis W.G., Yu Ming-Ho, Introduction to environment al Toxicology, Lewis Publishers, ,CRC Press, 1999 (2 wyd) 2004 (3 wyd.)

Efekty uczenia się:

NA ZAJĘCIACH LABORATORYJNYCH STUDENT: Analizuje oddziaływanie wybranych trucizn na organizmy żywe. Stosuje wybrane testy toksykologiczne zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących europejskich standardów, planuje i przeprowadza eksperymenty dotyczące badania ilościowych zależności między stężeniem ksenobiotyku, a efektem jego toksycznego działania na organizm

PRACA WŁASNA – z podręcznikiem i internetowymi źródłami danych, wraz z zalecanymi stronami internetowych eksploratorów – służy przygotowaniu się do zajęć laboratoryjnych, bieżących sprawdzianów i zaliczenia końcowego oraz opracowaniu danych zebranych w trakcie pomiarów i sporządzaniu protokołów.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE uczą studentów dokonywania obserwacji i pomiarów służących do oceny

toksycznego działania substancji oraz wykonywania niezbędnych obliczeń i sporządzania protokołów.

Ważnym elementem ćwiczeń jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zasad i wybranych

sposobów wykonywania analiz w toksykologii.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne sprawdzające stopień zrozumienia, opanowania wiadomości i umiejętności nabytych w czasie laboratoriów po każdym zakończonym bloku tematycznym

Bieżąca ocena rzetelności przeprowadzanych pomiarów, protokołów i sprawozdań, obejmująca weryfikację otrzymanych wartości, poprawność przeprowadzonych obliczeń, poprawność opisu i interpretacji

Bieżąca ocena wykonania zadań, obliczeń tablicowych i konstruowanych wykresów i diagramów, obejmująca ich poprawność oraz związek z tematem. Ocena umiejętności pozyskiwania i interpretacji danych z referencyjnych, anglojęzycznych baz toksykologicznych.

Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest zaliczenie kolokwiów cząstkowych i zajęć laboratoryjnych na podstawie przedstawionych raportów oraz test zaliczeniowy obejmujący podstawowe zagadnienia prezentowane na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Do zaliczenia końcowego dopuszczani są studenci, którzy pomyślnie zaliczyli kurs ćwiczeń z tego przedmiotu. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z testu końcowego jest uzyskanie przynajmniej 50%+1 prawidłowych odpowiedzi). Ostateczna ocena jest wypadkową 60% wagi oceny z ćwiczeń i 40% z testu końcowego)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.