Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anrthopods diversity and conservation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-663DA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anrthopods diversity and conservation
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Ukończone zajęcia kursowe z przedmiotów bioróżnorodność, taksonomia, cykle życiowe roślin i zwierząt oraz zajęcia tereowe z zoologii.

Skrócony opis:

Przedmiot Arthropods diversity and conservation skierowany jest do słuchaczy zaintresowanych szeroko pojętą ochroną przyrody. Ogromna różnorodnośc stawonogów i niewspółmiernie mała liczba gatunków chronionych w tej grupie bezkręgowców będą punktem wyjścia do dalszych rozważań nad ich skutecznymi sposobami ochrony.

Pełny opis:

Przedmiot Arthropods diversity and conservation łączy teorię ekologiczną z podstawami praktyki zarządzania i ochrony ważnych ekonomicznie grup bezkręgowców zaliczanych do stawonogów. Zapoznanie z taksonomią, morfologią oraz znaczeniem w ekosystemie tych organizmów, ze szczególnym uwzględnieniem owadów ważnych w rolnictwie i leśnictwie oraz gatunków inwazyjnych, to główne założenia modułu. Przedmiot dedykowany jest słuchaczom zainteresowanym prowadzeniem lokalnych i globalnych działań w zakresie ochrony roślin i zwierząt.

Efekty uczenia się:

Określa relacje pomiędzy strukturą i cyklem życiowym organizmów.

Klasyfikuje pospolite i chronione gatunki stawonogów.

Gromadzi, opracowuje i przechowuje zebrany materiał entomologiczny jako dowody naukowe i pomoce dydaktyczne.

Wybiera piśmiennictwo przydatne do identyfikacji zebranego materiału.

Pracuje w zespole badawczym realizującym projekt.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności słuchaczy podczas seminariów i zajęć terenowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)