Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BI-S1-BOT01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika ogólna
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. biologii /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza botaniczna przekazywana w liceum i gimnazjum.

Skrócony opis:

Przedmiot przekazuje podstawową wiedze z zakresu struktury i funkcji komórki roślinnej. Student poznaje sposoby różnicowania się komórek i formowania się tkanek, a także uczy się rozpoznawać i charakteryzować poszczególne tkanki roślinne. Zapoznaje się z budową morfologiczną i anatomiczną organów roślinnych oraz zaznajamia się z cechami przystosowawczymi do różnych środowisk naturalnych (formy ekologiczne). Student nabywa umiejętność wykonywania preparatów mikroskopowych, stosowania podstawowych barwień cytologicznych i histologicznych oraz analizy mikroskopowej preparatów.

Pełny opis:

Przedmiot przekazuje podstawową wiedze z zakresu struktury i funkcji komórki roślinnej. Podstawowe zagadnienie z tego zakresu omawiane na zajęciach to: struktura i funkcja organelli komórkowych; substancje zapasowe, wydzieliny i wydaliny – rodzaje, funkcja i lokalizacja w komórkach roślinnych; budowa i funkcja ściany komórkowej; podziały komórkowe; różnice w organizacji komórek prokariotycznych i eukariotycznych. Student poznaje sposoby różnicowania się komórek i formowania się tkanek, a także uczy się rozpoznawać i charakteryzować poszczególne tkanki roślinne oraz zapoznaje się z budową morfologiczną i anatomiczną organów roślinnych. Podstawowe zagadnienia z organografii omawiane na zajęciach to: struktura i funkcjonowanie merystemów apikalnych i bocznych; budowa pierwotna korzenia i łodygi roślin dwuliściennych i jednoliściennych; budowa wtórna łodygi i korzenia roślin dwuliściennych; teoria stelarna; budowa anatomiczna liścia; przystosowania w budowie anatomicznej liścia do warunków środowiska.

Studenci poznają zasady posługiwania się mikroskopem i prowadzenia obserwacji mikroskopowej oraz metody przygotowywanie prostych preparatów anatomicznych.

Literatura:

Szweykowska A., Szweykowski J. 2002 (i kolejne wydania). Botanika – Morfologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hejnowicz Z. 2002 (i kolejne wydania). Anatomia i Histogeneza Roślin Naczyniowych – organy wegetatywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gorczyński T. 1075 (i kolejne wydania). Ćwiczenia z Botaniki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Cebrat J. 2007. Atlas Anatomii Roślin. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Braune W., Leman A., Taubert H. 1975 (i kolejne wydania). Practicum z Anatomii Roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lack A.J., Evans D.E. 2003. Biologia Roślin. Krótkie Wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student:

-posiada wiedzę dotyczącą struktury i funkcjonowania komórek prokariotycznych i eukariotycznych. Identyfikuje obserwowane struktury wewnątrzkomórkowe i typy komórek.

-wyjaśnia podstawowe procesy różnicowania komórek i tkanek. Klasyfikuje typy tkanek roślinnych, potrafi wyjaśnić związek pomiędzy ich budową i funkcją oraz opisuje organizację organów roślinnych.

-opisuje anatomiczne przystosowania roślin do różnych środowisk naturalnych

-stosuje podstawowe techniki preparatyki mikroskopowej i posługuje się mikroskopem świetlnym.

-prezentuje wyniki samodzielnej pracy w postaci sprawozdań i prezentacji.

-wykazuje odpowiedzialność za własną pracę oraz sprzęt mikroskopowy i laboratoryjny, z którym pracuje

-jest świadomy konieczności ciągłego uzupełniania swojej wiedzy i krytycznego podejścia do dostępnych źródeł informacji

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z ocen 2 aktywności studenta:

- egzamin końcowy (60%)

- laboratorium (40%)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.

Na ocenę końcową laboratorium składa się ocena z kolokwium (80%), konwersatorium (10%) oraz ocena ciągła umiejętności praktycznych (10%). Ocena pozytywna z laboratorium wymaga zaliczenia każdej z aktywności weryfikowanej w ramach laboratorium. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z laboratorium oraz konwersatorium.

Skala ocen (z egzaminu, laboratorium i konwersatorium):

bdb: 91-100% punktów

+db: 86-90%

db: 76-85%

+dst: 61– 75%

dst: 51-60%

ndst: 0 – 50% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)