Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-RO-S2-2BT-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia roślin
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wbios.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość biologii molekularnej, podstaw biotechnologii i kultur in vitro roślin na poziomie licencjatu.

Skrócony opis:

Przedmiot przekazuje specjalistyczną wiedzę i przygotowuje studenta praktycznie oraz teoretycznie w zakresie metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin. Student zapoznaje się z metodami biotechnologii roślin wykorzystywanymi w nowoczesnej hodowli roślin oraz z możliwościami wykorzystania roślin genetycznie modyfikowanych w innych gałęziach gospodarki oraz w badaniach podstawowych.

Pełny opis:

Przedmiot przekazuje specjalistyczną wiedzę i przygotowuje studenta teoretycznie i praktycznie w zakresie metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin. Szczególny nacisk położony jest na poznanie kluczowych metod biotechnologii roślin wykorzystywanych w nowoczesnej hodowli roślin, w tym produkcją i analizą roślin genetycznie modyfikowanych i haploidów. Przedstawiane są także możliwości wykorzystania roślin genetycznie modyfikowanych w innych gałęziach gospodarki oraz w badaniach podstawowych zmierzających do poznania struktury i funkcji genomów. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student doskonali umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii roślin. Demonstrowany jest szeroki wachlarz technik z zakresu biotechnologii roślin uprawnych i modelowych; student zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Literatura:

- Malepszy S (red). 2011. Biotechnologia Roślin. PWN, Warszawa

- Biotechnologia – kwartalnik

- Serwis informacyjny: http://www.biotechnolog.pl

- Szarejko I., Jones R.J. (eds.). Manual on General Genetics and Basic Method in Plant Biotechnology. Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pp. 105-141.

- The Arabidopsis Book, wydawnictwo on-line American Society of Plant Biologists: http://my.aspb.org/members/group.asp?id=68456

- Hejnowicz Z. Anatomia i Histogeneza Roślin Naczyniowych. Organy wegetatywne. 2002. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Student posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod biotechnologii wykorzystywanych w hodowli roślin oraz w badaniach stosowanych dla poznania struktury i funkcji genomów roślinnych. Definiuje cele, zastosowania i zagrożenia dla środowiska wybranych metod stosowanych w genetycznej modyfikacji genomów roślinnych. Demonstruje praktyczną umiejętność stosowania nowoczesnych technik w poszerzaniu zmienności genetycznej u roślin oraz analizy molekularnej roślin transgenicznych. Wykorzystuje nowoczesne narzędzia biotechnologiczne w badaniach podstawowych stosowanych dla poznania struktury i funkcji genomów roślinnych. Opisuje efekty eksperymentu, analizuje wyniki, stawia wnioski i przedstawia je w formie raportu. Przestrzega zasad postępowania z materiałem transgenicznym oraz dba o bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz sprzęt laboratoryjny, z którym pracuje.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej z umiejętności praktycznych i raportów z pracy laboratoryjnej i kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści przedstawiane na ćwiczeniach oraz egzaminu pisemnego obejmującego treści wykładów.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gaj, Barbara Wójcikowska
Prowadzący grup: Małgorzata Gaj, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składają się dwie oceny: ocena z zaliczenia (50%) oraz egzaminu (50%).

Uzyskanie zaliczenia- na ocenę składają się 3 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych (15%)

- raporty z realizowanych tematów (15%);

- kolokwium zaliczeniowe (70%).

Uzyskanie zaliczenia jest warunkiem przystąpienia do egzaminu i wymaga przekroczenia 50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z tych aktywności.

Skala ocen (na zaliczenie i egzamin):

bdb: 90-100% punktów

+db: 85-90%

db 75-85%

+dst: 60-75%

dst: 50-60%

ndst: 0-50% punktów

Pełny opis:

Moduł przekazuje specjalistyczną wiedzę i przygotowuje studenta teoretycznie i praktycznie w zakresie metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin. Szczególny nacisk położony jest na poznanie kluczowych metod biotechnologii roślin wykorzystywanych w nowoczesnej hodowli roślin, w tym produkcją i analizą roślin genetycznie modyfikowanych i haploidów. Przedstawiane są także możliwości wykorzystania roślin genetycznie modyfikowanych w innych gałęziach gospodarki oraz w badaniach podstawowych zmierzających do poznania struktury i funkcji genomów. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student doskonali umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii roślin. Demonstrowany jest szeroki wachlarz technik z zakresu biotechnologii roślin uprawnych i modelowych; student zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gaj
Prowadzący grup: Małgorzata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób ustalania oceny końcowej modułu:

Na ocenę końcową modułu składają się dwie oceny: ocena z zaliczenia (50%) oraz egzaminu (50%).

Uzyskanie zaliczenia- na ocenę składają się 3 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych (15%)

- raporty z realizowanych tematów (15%);

- kolokwium zaliczeniowe (70%).

Uzyskanie zaliczenia jest warunkiem przystąpienia do egzaminu i wymaga przekroczenia 50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z tych aktywności.


Skala ocen (na zaliczenie i egzamin):

bdb: 90-100% punktów

+db: 85-90%

db: 75-85%

+dst: 60-75%

dst: 50-60%

ndst: 0-50% punktów


Pełny opis:

Moduł przekazuje specjalistyczną wiedzę i przygotowuje studenta teoretycznie i praktycznie w zakresie metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin. Szczególny nacisk położony jest na poznanie kluczowych metod biotechnologii roślin wykorzystywanych w nowoczesnej hodowli roślin, w tym produkcją i analizą roślin genetycznie modyfikowanych i haploidów. Przedstawiane są także możliwości wykorzystania roślin genetycznie modyfikowanych w innych gałęziach gospodarki oraz w badaniach podstawowych zmierzających do poznania struktury i funkcji genomów. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student doskonali umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii roślin. Demonstrowany jest szeroki wachlarz technik z zakresu biotechnologii roślin uprawnych i modelowych; student zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nowak
Prowadzący grup: Alexander Betekhtin, Dorota Borowska-Wykręt, Agnieszka Brąszewska, Małgorzata Gaj, Monika Gajecka, Robert Hasterok, Dorota Kwiatkowska, Artur Piński, Tomasz Płociniczak, Iwona Szarejko, Elżbieta Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób ustalania oceny końcowej modułu:

Na ocenę końcową modułu składają się dwie oceny: ocena z zaliczenia (50%) oraz egzaminu (50%).

Uzyskanie zaliczenia- na ocenę składają się 3 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych (15%)

- raporty z realizowanych tematów (15%);

- kolokwium zaliczeniowe (70%).

Uzyskanie zaliczenia jest warunkiem przystąpienia do egzaminu i wymaga przekroczenia 50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z tych aktywności.


Skala ocen (na zaliczenie i egzamin):

bdb: 90-100% punktów

+db: 85-90%

db: 75-85%

+dst: 60-75%

dst: 50-60%

ndst: 0-50% punktów


Pełny opis:

Moduł przekazuje specjalistyczną wiedzę i przygotowuje studenta teoretycznie i praktycznie w zakresie metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin. Szczególny nacisk położony jest na poznanie kluczowych metod biotechnologii roślin wykorzystywanych w nowoczesnej hodowli roślin, w tym produkcją i analizą roślin genetycznie modyfikowanych i haploidów. Przedstawiane są także możliwości wykorzystania roślin genetycznie modyfikowanych w innych gałęziach gospodarki oraz w badaniach podstawowych zmierzających do poznania struktury i funkcji genomów. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student doskonali umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii roślin. Demonstrowany jest szeroki wachlarz technik z zakresu biotechnologii roślin uprawnych i modelowych; student zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Wójcikowska
Prowadzący grup: Alexander Betekhtin, Dorota Borowska-Wykręt, Agnieszka Brąszewska, Małgorzata Gaj, Monika Gajecka, Robert Hasterok, Dorota Kwiatkowska, Katarzyna Nowak, Artur Piński, Tomasz Płociniczak, Iwona Szarejko, Elżbieta Wolny, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób ustalania oceny końcowej modułu:

Na ocenę końcową modułu składają się dwie oceny: ocena z zaliczenia (50%) oraz egzaminu (50%).

Uzyskanie zaliczenia- na ocenę składają się 3 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych (15%)

- raporty z realizowanych tematów (15%);

- kolokwium zaliczeniowe (70%).

Uzyskanie zaliczenia jest warunkiem przystąpienia do egzaminu i wymaga przekroczenia 50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z tych aktywności.


Skala ocen (na zaliczenie i egzamin):

bdb: 90-100% punktów

+db: 85-90%

db: 75-85%

+dst: 60-75%

dst: 50-60%

ndst: 0-50% punktów


Pełny opis:

Moduł przekazuje specjalistyczną wiedzę i przygotowuje studenta teoretycznie i praktycznie w zakresie metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin. Szczególny nacisk położony jest na poznanie kluczowych metod biotechnologii roślin wykorzystywanych w nowoczesnej hodowli roślin, w tym produkcją i analizą roślin genetycznie modyfikowanych i haploidów. Przedstawiane są także możliwości wykorzystania roślin genetycznie modyfikowanych w innych gałęziach gospodarki oraz w badaniach podstawowych zmierzających do poznania struktury i funkcji genomów. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student doskonali umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii roślin. Demonstrowany jest szeroki wachlarz technik z zakresu biotechnologii roślin uprawnych i modelowych; student zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.