Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-RO-S2-2BT-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia roślin
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wbios.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość biologii molekularnej, podstaw biotechnologii i kultur in vitro roślin na poziomie licencjatu.

Skrócony opis:

Przedmiot przekazuje specjalistyczną wiedzę i przygotowuje studenta praktycznie oraz teoretycznie w zakresie metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin. Student zapoznaje się z metodami biotechnologii roślin wykorzystywanymi w nowoczesnej hodowli roślin oraz z możliwościami wykorzystania roślin genetycznie modyfikowanych w innych gałęziach gospodarki oraz w badaniach podstawowych.

Pełny opis:

Przedmiot przekazuje specjalistyczną wiedzę i przygotowuje studenta teoretycznie i praktycznie w zakresie metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin. Szczególny nacisk położony jest na poznanie kluczowych metod biotechnologii roślin wykorzystywanych w nowoczesnej hodowli roślin, w tym produkcją i analizą roślin genetycznie modyfikowanych i haploidów. Przedstawiane są także możliwości wykorzystania roślin genetycznie modyfikowanych w innych gałęziach gospodarki oraz w badaniach podstawowych zmierzających do poznania struktury i funkcji genomów. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student doskonali umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii roślin. Demonstrowany jest szeroki wachlarz technik z zakresu biotechnologii roślin uprawnych i modelowych; student zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Literatura:

- Malepszy S (red). 2011. Biotechnologia Roślin. PWN, Warszawa

- Biotechnologia – kwartalnik

- Serwis informacyjny: http://www.biotechnolog.pl

- Szarejko I., Jones R.J. (eds.). Manual on General Genetics and Basic Method in Plant Biotechnology. Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pp. 105-141.

- The Arabidopsis Book, wydawnictwo on-line American Society of Plant Biologists: http://my.aspb.org/members/group.asp?id=68456

- Hejnowicz Z. Anatomia i Histogeneza Roślin Naczyniowych. Organy wegetatywne. 2002. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Student posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod biotechnologii wykorzystywanych w hodowli roślin oraz w badaniach stosowanych dla poznania struktury i funkcji genomów roślinnych. Definiuje cele, zastosowania i zagrożenia dla środowiska wybranych metod stosowanych w genetycznej modyfikacji genomów roślinnych. Demonstruje praktyczną umiejętność stosowania nowoczesnych technik w poszerzaniu zmienności genetycznej u roślin oraz analizy molekularnej roślin transgenicznych. Wykorzystuje nowoczesne narzędzia biotechnologiczne w badaniach podstawowych stosowanych dla poznania struktury i funkcji genomów roślinnych. Opisuje efekty eksperymentu, analizuje wyniki, stawia wnioski i przedstawia je w formie raportu. Przestrzega zasad postępowania z materiałem transgenicznym oraz dba o bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz sprzęt laboratoryjny, z którym pracuje.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej z umiejętności praktycznych i raportów z pracy laboratoryjnej i kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści przedstawiane na ćwiczeniach oraz egzaminu pisemnego obejmującego treści wykładów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)