Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cytogenetyka molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-RO-S2-CM01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cytogenetyka molekularna
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty do wyboru - biotechnologia /stacj II stopnia/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Wiedza zakresu podstaw genetyki i cytogenetyki roślin

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student pogłębia wiedzę z zakresu organizacji genomu jądrowego oraz poznaje podstawowe i zaawansowane metody cytogenetyki molekularnej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu student zaznajamia się ze szczegółową wiedzą z zakresu cytogenetyki molekularnej. Poznaje podstawową metodę cytogenetyki molekularnej – fluorescencyjną hybrydyzację in situ (FISH) i jej modyfikacje oraz zapoznaje się z mikroskopią konfokalną, cytometrią przepływową i obrazową. Pogłębia swoją wiedzę z zakresu badań porównawczych genomów, roli przemian chromosomowych w ewolucji gatunków, poliploidyzacji i diploidyzacji genomów. Zapoznaje się z praktycznym wykorzystaniem cytogenetyki molekularnej w medycynie i hodowli roślin. W ramach zajęć laboratoryjnych student doskonali umiejętność planowania i wykonywania eksperymentów z wykorzystaniem metod takich jak: FISH, czy metody immunobarwień oraz analizy i interpretacji otrzymanych wyników.

Literatura:

Podstawy cytogenetyki roślin, Rogalska S, Małuszyńska J, Olszewska MJ, PWN 2006;

Genetyka molekularna, Piotr Węglański, PWN, 2006.

Kawiak J, Mirecka J, Olszewska MJ, Warchoł J. (red.) Podstawy cytofizjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 1995 lub nowsze wydanie.

Jenkins G., Maluszynska J., Schweizer D. (eds). 2001. Advanced molecular cytogenetics – a practical course manual. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Jenkins G., Hasterok R. 2007. BAC ‘landing’ on chromosomes of Brachypodium distachyon for comparative genome alignment. Nature Protocols 2: 88-98 Maluszynska J. 2002. In situ hybridization in plants – methods and application. In: Molecular techniques in crop improvement, edited by SM Jain. Kluwer Academic Publishers Schwarzacher T., Heslop-Harrison J.S. 2000. Practical in situ hybridization. BIOS Scientific Limited

Efekty uczenia się:

- Pogłębia wiedzę z zakresu organizacji genomu jądrowego,

- Zna podstawowe i zaawansowane techniki cytogenetyki molekularnej,

- Planuje eksperymenty z zakresu cytogenetyki molekularnejj,

-Wykazuje umiejętność interpretacji otrzymanych wyników, wyciągania wniosków z przeprowadzonych samodzielnie eksperymentów i ich dyskutowania w oparciu o doniesienia naukowe,

- Doskonali umiejętność posługiwania się mikroskopem fluorescencyjnym,

-Wykazuje odpowiedzialność za własną pracę oraz sprzęt laboratoryjny, z którym pracuje.

Metody i kryteria oceniania:

1. kolokwium: pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę i umiejętności nabyte podczas zajęć laboratoryjnych,

2. ocena ciągła umiejętności praktycznych - umiejętności praktyczne oceniane na każdych zajęciach – ocena sprawności studenta w posługiwaniu się sprzętem laboratoryjnymi, ocena jakości wykonanych eksperymentów i umiejętności interpretowania uzyskanych wyników,

3. egzamin pisemny - warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych, zakres egzaminu – zagadnienia omawiane podczas wykładów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)