Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultury in vitro w biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultury in vitro w biotechnologii
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Strona przedmiotu: http://www.wbios.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiedza z botaniki, zoologii i fizjologii na poziomie liceum.

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia wiedzę z zakresu kultur komórek i tkanek roślinnych i zwierzęcych i zapoznaje studenta z różnymi metod kultur in vitro komórek/tkanek roślin oraz możliwościami ich praktycznego wykorzystania w biotechnologii roślin i w badaniach podstawowych. Przedstawiona jest także podstawowa wiedza na temat biologii kultur komórek zwierzęcych oraz ich zastosowania w biotechnologii medycznej.

Pełny opis:

Przedmiot przekazuje specjalistyczną wiedzę z zakresu kultur komórek i tkanek roślinnych i zwierzęcych; zapoznaje studenta z zasadami pracy w warunkach sterylnych oraz wymogami i specyfiką laboratorium do kultur in vitro tkanek roślin i zwierząt. Szczególny nacisk położony jest na opanowanie różnych metod kultur in vitro komórek/tkanek roślin oraz poznanie możliwości ich praktycznego wykorzystania, w tym w hodowli roślin. Ponadto przedstawiana jest biologia kultur komórek zwierzęcych oraz omawiane są możliwości ich wykorzystania w biotechnologii medycznej. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student nabywa umiejętności pracy w warunkach aseptycznych, opanowuje technikę zakładania, utrzymywania, monitorowania i analizy kultur roślinnych; zbiera dane empiryczne oraz doskonali umiejętność analizy i interpretacji wyników przeprowadzonych obserwacji.

Literatura:

- Malepszy S. (red.) 2011. Biotechnologia roślin. PAN. Warszawa.

- Gaj M. D. 2001. W: Mannual on General Genetics and Basic Methods in Plant Biotechnology, I. Szarejko and R. J. Jones (eds.). Student’s Manual of Silesian University No. 575, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pp. 119-123

- Biotechnologia – kwartalnik

- Serwis informacyjny: http://www.biotechnolog.pl

Efekty uczenia się:

Student potrafi zaplanować podstawowe wyposażenie laboratorium do prowadzenia kultur in vitro komórek roślinnych i zwierzęcych. Klasyfikuje i opisuje techniki kultur komórek i tkanek roślin i zwierząt oraz definiuje ich zastosowanie w różnych dziedzinach biotechnologii oraz w badaniach podstawowych. Rozróżnia typy kultur in vitro, charakteryzuje podstawowe właściwości komórek/tkanek in vitro; klasyfikuje podstawowe procesy morfogenetyczne zachodzące w kulturze in vitro roślin oraz definiuje warunki kultury prowadzące do określonego typu morfogenezy. Stosuje podstawowe techniki kultur in vitro oraz określa warunki umożliwiające wzrost i różnicowanie komórek in vitro u różnych gatunków roślin. Ocenia kultury komórek i tkanek roślinnych pod względem stopnia zróżnicowania, zdolności regeneracyjnych i zmian somaklonalnych. Opisuje efekty eksperymentu, analizuje wyniki, stawia wnioski i przedstawia je w formie raportu oraz przestrzega zasad pracy w specjalistycznym laboratorium oraz dba o bezpieczeństwo pracy własnej i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej z umiejętności praktycznych oraz raportu z pracy laboratoryjnej i kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści przedstawiane na ćwiczeniach oraz egzaminu pisemnego obejmującego treści wykładów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.