Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys fizjologii zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-21 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys fizjologii zwierząt
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z zakresu nauk ścisłych oraz przyrodniczych, szczególnie z biologii komórki oraz elementów zoologii, pozwalające na zrozumienie opisu fizjologicznego oraz wnioskowania i interpretacji danych fizjologicznych

Skrócony opis:

Wykłady obejmują przegląd funkcji organizmu ze szczególnym uwzględnieniem tych, jakie stanowią podstawę dalszego kształcenia kierunkowego biotechnologa (fizjologia rozrodu, fizjologia żywienia) oraz tych, które pokazują integrację funkcji na poziomie organizmu (fizjologia układu nerwowego, fizjologia regulacji hormonalnej, fizjologia wysiłku fizycznego i fizjologia homeostazy).

Ćwiczenia laboratoryjne uczą studentów dokonywania obserwacji i pomiarów fizjologicznych oraz wykonywania niezbędnych obliczeń i sporządzania protokołów. Ważnym elementem ćwiczeń jest korzystanie z wirtualnych laboratoriów, filmów i animacji, pozwalających przybliżyć zagadnienia niedostępne bezpośredniej obserwacji.

Pełny opis:

Wykłady obejmują przegląd funkcji organizmu ze szczególnym uwzględnieniem tych, jakie stanowią podstawę dalszego kształcenia kierunkowego biotechnologa (fizjologia rozrodu, fizjologia żywienia) oraz tych, które pokazują integrację funkcji na poziomie organizmu (fizjologia układu nerwowego, fizjologia regulacji hormonalnej, fizjologia wysiłku fizycznego i fizjologia homeostazy).

Ćwiczenia laboratoryjne uczą studentów dokonywania obserwacji i pomiarów fizjologicznych oraz wykonywania niezbędnych obliczeń i sporządzania protokołów. Ważnym elementem ćwiczeń jest korzystanie z wirtualnych laboratoriów, filmów i animacji, pozwalających przybliżyć zagadnienia niedostępne bezpośredniej obserwacji.

Literatura:

Podstawowa:

1. D. McLaughlin, J. Stamford, D. White. 2009. Fizjologia człowieka. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa.

2. R.D. Jurd. 2006. Biologia zwierząt. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa.

3. W. Traczyk. 2004. Fizjologia człowieka w zarysie. WL PZWL Warszawa

Uzupełniająca:

1. K. Schmidt-Nielsen. 2008. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN, Warszawa.

2. I Kay. 2001. Wprowadzenie do fizjologii zwierząt. PWN, Warszawa.

3. B. Doleżych i P. Łaszczyca (red). 2003.Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

4. J. Jaworek. 2012. Podstawy fizjologii medycznej. Wyd. Medycyna Praktyczna, Warszawa

Efekty uczenia się:

CELEM zajęć jest uzyskanie przez studenta wiedzy na temat funkcji organizmu i praktycznych umiejętności pozwalających na pomiar wybranych parametrów funkcjonowania ciała i poprawną interpretację wartości zmierzonych na ćwiczeniach oraz tych, jakie są dostępne w różnych źródłach.

Po zakończeniu cyklu student:

Ma wiedzę z podstaw fizjologii zwierząt, czyli potrafi klasyfikować i opisać - z użyciem poprawnej terminologii - zjawiska zachodzące w ciele zwierzęcia i człowieka, ich wzajemne zależności i znaczenie adaptacyjne

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności z zakresu chemii, biochemii, biofizyki, genetyki, biologii molekularnej i anatomii dla poprawnej interpretacji zjawisk fizjologicznych i ich molekularnego podłoża

Umie pozyskać i zinterpretować dane pomiarowe, z uwzględnieniem ograniczeń narzuconych przez obiekt badań, przyrząd i matematyczno-statystyczną obróbkę wyników.

Potrafi sporządzić, z zastosowaniem podstawowych metod obliczeniowych, protokół z przeprowadzonych obserwacji i pomiarów fizjologicznych

Aktywnie wykorzystuje „wirtualne laboratorium” dla przygotowania do zajęć, samokształcenia i doskonalenia znajomości terminologii fizjologicznej w języku angielskim

Wykorzystuje – krytycznie - źródła informacji o fizjologii ustroju, w tym dane internetowe. Potrafi oszacować wiarygodność informacji na podstawie jej źródła i użyć ww. informacji w procesie samokształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe: Całościowy sprawdzian zdobytej wiedzy (a także częściowo umiejętności) w zakresie wyznaczonym przez prowadzącego i w oparciu o zalecane podręczniki.

Kolokwium: Pisemna praca sprawdzająca stopień zrozumienia, opanowania wiadomości i umiejętności nabytych w czasie laboratoriów

Ocena ciągła umiejętności praktycznych: Bieżąca ocena wykonywania ćwiczeń, rzetelności przeprowadzanych pomiarów, protokołów i sprawozdań, obejmująca weryfikację otrzymanych wartości, poprawność przeprowadzonych obliczeń, poprawność opisu i interpretacji, terminowość wykonania. W przypadku „wirtualnego laboratorium” adekwatne udokumentowanie przeprowadzenia doświadczenia (print screens, narzędzia sprawozdawcze programów).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Doleżych
Prowadzący grup: Bogdan Doleżych, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną zaliczenia wykładów (waga 0,4) i zaliczenia ćwiczeń (waga 0,6). Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest pozytywne zaliczenie obu form zajęć.

Pełny opis:

jak w opisie modułu

Uwagi:

Całość ćwiczeń zalicza koordynator tej formy zajęć dr hab. Grażyna Wilczek (to nazwisko powinno znaleźć się w indeksie w wierszu ćwiczenia).

Wykłady poprowadzi dr hab. Bogdan Doleżych (to nazwisko powinno znaleźć się w indeksie w wierszu wykład) i on też zalicza cały moduł.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Doleżych
Prowadzący grup: Bogdan Doleżych, Anna Płachetka-Bożek, Elżbieta Szulińska, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wilczek
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Agnieszka Czerwonka, Marta Dziewięcka, Barbara Flasz, Elżbieta Szulińska, Grażyna Wilczek, Kamila Wiśniewska, Dorian Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną zaliczenia wykładów (waga 0,4) i zaliczenia ćwiczeń (waga 0,6). Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest pozytywne zaliczenie obu form zajęć.

Pełny opis:

Jak w informacjach ogólnych

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wilczek
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Bartosz Baran, Elżbieta Szulińska, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną zaliczenia wykładów (waga 0,4) i zaliczenia ćwiczeń (waga 0,6). Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest pozytywne zaliczenie obu form zajęć.

Pełny opis:

Jak w informacjach ogólnych

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wilczek
Prowadzący grup: Alina Kafel, Agata Nicewicz, Elżbieta Szulińska, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną zaliczenia wykładów (waga 0,4) i zaliczenia ćwiczeń (waga 0,6). Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest pozytywne zaliczenie obu form zajęć.

Pełny opis:

Jak w informacjach ogólnych

Uwagi:

Wykłady będą odbywać się we wtorki, począwszy od dnia 08 października 2019 r. w godzinach od 13.45 do 15.15 w sali RW (ul. Bankowa 9, I p.).

Laboratoria rozpoczynają się 16. 10. 2019, w salach 318 i 320 (ul. Bankowa 9, III p.) zgodnie z planem zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.