Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemiczne podstawy procesów życiowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-CPPZ01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemiczne podstawy procesów życiowych
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy: Przedmioty do wyboru - biotechnologia /stacj I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu chemii, fizyki, biologii i matematyki na poziomie ponadgimnazjalnym.

Skrócony opis:

Moduł przekazuje podstawową wiedzę z zakresu budowy atomu i wiązań chemicznych, ich udziału w formowaniu makrocząsteczek, roli poszczególnych makrocząsteczek w budowie i funkcjonowaniu komórek ze szczególnym uwzględnieniem budowy i funkcjonowania błony biologicznej, w tym zjawisk elektrycznych oraz sposobów transportu przez błonę. Systematyzuje podstawową wiedzę dotyczącą procesów metabolicznych, kładąc nacisk na chemiczne podstawy procesów odżywiania, oddychania, przekazywania bodźców i sygnałów.

W trakcie konwersatoriów rozwiązywane są zadania problemowe oraz obliczeniowe. Ponadto każdy student uczestniczy w pracy zespołów (maksymalnie 4-ro osobowych) nad przygotowaniem i wygłoszeniem prezentacji na wybrany temat.

Efekty uczenia się:

1BT_51_01 Ma wiedzę dotyczącą budowy atomu, umiejętnie korzysta z układu okresowego, rozpoznaje i charakteryzuje wiązania chemiczne oraz opisuje ich rolę w tworzeniu i stabilizacji makrocząsteczek w komórce.

1BT_51_02 Zapisuje i bilansuje reakcje chemiczne, przebiegające z wymianą elektronów. Opisuje podstawowe procesy komórkowe, oparte na wymianie elektronów.

1BT_51_03 Ma wiedzę dotyczącą budowy chemicznej błon biologicznych i ich funkcjonowania. Definiuje, opisuje i interpretuje różne rodzaje transportów przez błony.

1BT_51_04 Opisuje zależności między budową chemiczną różnych związków organicznych a ich funkcją w organizmach.

1BT_51_05 Potrafi wykonać podstawowe obliczenia chemiczne i biochemiczne.

1BT_51_06 Demonstruje wiedzę zdobytą w wyniku analizy dostępnych źródeł informacji naukowej

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium 4 kolokwia pisemne, składające się z pytań otwartych i zamkniętych, sprawdzające stopień zrozumienia i opanowania wiedzy oraz umiejętności, nabytych w trakcie wykładów oraz konwersatoriów

Sprawdzian umiejętności autoprezentacji przygotowanie i wygłoszenie krótkiej prezentacji naukowej na wybrany temat

Ocena końcowa modułu ustalana jest na podstawie punktów, uzyskanych

z 4 kolokwiów, obejmujących treści prezentowane na wykładach i omawiane na konwersatoriach (maksymalnie 4 × 9 punktów) oraz prezentacji (maksymalnie 4 punkty), zgodnie z kryteriami: 21-25 pkt – dostateczny (3,0); 25,25-30 pkt – plus dostateczny (3,5); 30,25-33 pkt - dobry (4,0); 33,25-37 pkt - plus dobry (4,5); 37,25-40 pkt– bardzo dobry (5,0)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń, Agnieszka Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na podstawie punktów, uzyskanych z 4 kolokwiów, obejmujących treści prezentowane na wykładach i omawiane na konwersatoriach (maksymalnie 4 × 9 punktów) oraz prezentacji (maksymalnie 4 punkty), zgodnie z kryteriami: 21-25 pkt – dostateczny (3,0); 25,25-30 pkt – plus dostateczny (3,5); 30,25-33 pkt - dobry (4,0); 33,25-37 pkt - plus dobry (4,5); 37,25-40 pkt– bardzo dobry (5,0).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na podstawie punktów, uzyskanych z 4 kolokwiów, obejmujących treści prezentowane na wykładach i omawiane na konwersatoriach (maksymalnie 4 × 9 punktów) oraz prezentacji (maksymalnie 4 punkty), zgodnie z kryteriami: 21-25 pkt – dostateczny (3,0); 25,25-30 pkt – plus dostateczny (3,5); 30,25-33 pkt - dobry (4,0); 33,25-37 pkt - plus dobry (4,5); 37,25-40 pkt– bardzo dobry (5,0).

Pełny opis:

jak w opisie dla ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń, Tomasz Płociniczak, Agnieszka Siemieniuk, Elżbieta Szulińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na podstawie punktów, uzyskanych z 4 kolokwiów, obejmujących treści prezentowane na wykładach i omawiane na konwersatoriach (maksymalnie 4 × 9 punktów) oraz prezentacji (maksymalnie 4 punkty), zgodnie z kryteriami: 21-25 pkt – dostateczny (3,0); 25,25-30 pkt – plus dostateczny (3,5); 30,25-33 pkt - dobry (4,0); 33,25-37 pkt - plus dobry (4,5); 37,25-40 pkt– bardzo dobry (5,0).

Pełny opis:

jak w opisie dla ćwiczeń

Uwagi:

Kolokwia odbywają się w trakcie konwersatoriów nr 5-8. Czas trwania kolokwium cząstkowego maksymalnie 30 minut. Możliwość poprawy 2 kolokwiów, z których student otrzymał najniższa liczbę punktów. Wyniki weryfikacji oraz ewentualny termin kolokwiów poprawkowych zostaną podane po zakończeniu cyklu zajęć i przekazywane będą drogą elektroniczną na wskazanych przez studentów adres mailowy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.