Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki i metody analityczne stosowane w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S1-1OS-33 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki i metody analityczne stosowane w ochronie środowiska
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu kursu podstawowego fizyki, chemii, biologii i matematyki.


Skrócony opis:

W ramach całego przedmiotu student poznaje następujące zagadnienia:

Podstawy analizy rentgenowskiej (XRD),

Spektrometria fotoelektronów (XPS),

Spektrometria magnetyczna: podatność magnetyczna,

Metody rezonansowe (ESR),

Mikroskopia elektronowa,

Spektroskopia wibracyjna,

Podstawowe techniki pomiarowe fizyki jądrowej,

Zastosowanie chromatografii cieczowej do badania próbek środowiskowych,

Przygotowanie próbek środowiskowych do badań metodami chromatograficznymi (powietrza, wody, ścieków, gleby, osadów),

Zastosowanie chromatografii gazowej do badań próbek środowiskowych,

Zastosowanie spektroskopii NMR do badania mieszanin węglowodorów (zanieczyszczeń środowiska),

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania procesów wolnorodnikowych w środowisku,

TOC

Wirowanie i ultra wirowanie

Mikroskopia interferencyjno-polaryzacyjna

Pełny opis:

Na wykładach student poznaje zagadnienia z zakresu fizyki jądrowej, metod rentgenowskich oraz magnetycznych, spektroskopii fotoelektronów oraz skaningowej mikroskopii elektronowej. W szczególności poznaje:

- Najważniejsze fakty w rozwoju fizyki jądrowej oraz stan obecny fizyki jądrowej.

- Naturalne źródła promieniotwórcze.

- Szeregi promieniotwórcze.

- Przemiany promieniotwórcze.

- Sztuczne źródła promieniotwórcze.

- Metody oznaczania stężenia aktywności naturalnych i sztucznych pierwiastków promieniotwórczych w przyrodzie.

- Techniki detekcji.

- Działalność człowieka prowadząca do zmian koncentracji naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych w środowisku.

W ramach zająć laboratoryjnych prowadzone są następujące ćwiczenia poprzedzone krótkim wykładem wprowadzającym:

Podstawy analizy rentgenowskiej (XRD),

Spektrometria fotoelektronów (XPS),

Spektrometria magnetyczna: podatność magnetyczna,

Mikroskopia elektronowa,

Spektroskopia wibracyjna,

Podstawowe techniki pomiarowe fizyki jądrowej,

Zastosowanie chromatografii cieczowej do badania próbek środowiskowych,

Przygotowanie próbek środowiskowych do badań metodami chromatograficznymi (powietrza, wody, ścieków, gleby, osadów),

Zastosowanie chromatografii gazowej do badań próbek środowiskowych,

Zastosowanie spektroskopii NMR do badania mieszanin węglowodorów (zanieczyszczeń środowiska),

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania procesów wolnorodnikowych w środowisku,

TOC

Wirowanie i ultra wirowanie

Mikroskopia interferencyjno-polaryzacyjna

Na zajęciach konsultacyjnych student:

rozwiązuje problemy zaistniałe w trakcie opracowywania zagadnień, przygotowywania sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń

W ramach pracy własnej student:

w oparciu o notatki z wykładów i literaturę uzupełniającą dąży do utrwalenia pozyskanej wiedzy,

przygotowuje wskazane przez prowadzącego zagadnienia,

przygotowuje sprawozdanie z wykonanych badań.

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Podstawy fizyki, t.5, Fizyka jądrowa, PWN, Warszawa 2012.

2. A. Hrynkiewicz. Człowiek i promieniowanie jonizujące. PWN, Warszawa. 2001.

3.Strzałkowski A. 1976. Wstęp do fizyki jądra atomowego. PWN, Warszawa.

4.England J. B. 1980. Metody doświadczalne fizyki jądrowej. PWN, Warszawa.

5. C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1999-2012.

6. P.Luger, Rentgenografia strukturalna monokryształów.

7. A. Hrynkiewicz. Człowiek i promieniowanie jonizujące. PWN, Warszawa. 2001.

8. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa, 1992.

9. M. Symons, Spektroskopia EPR w chemii i biochemii, PWN, Warszawa 1987.

10. 1. A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa 2009

11. Z. Witkiewicz, “Podstawy chromatografii”, WNT, Warszawa, 2005.

12. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. 2007. Biochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

13. Kurczyńska E. U., Borowska-Wykręt D. 2007. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student:

- zna zjawiska fizyczne zachodzące w przyrodzie;

- zna podstawowe techniki i metody analizy zanieczyszczeń środowiska;

- wykazuje znajomość podstawowych pakietów oprogramowania użytkowego w zakresie pozwalającym na ich stosowanie w życiu codziennym (edytory tekstów, bazy danych, arkusze kalkulacyjne, biblioteki numeryczne);

- przeprowadza pod okiem opiekuna proste pomiary w laboratorium;

- uczy się samodzielnie wyznaczonych zagadnień i wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie informacji pochodzących z różnych źródeł;

- umie zaplanować eksperyment (w tym zbieranie materiału badawczego), przeprowadzić go, dokonać interpretacji wyników i wyciągnąć wnioski;

- wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt i materiały

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy w oparciu o treści wykładów i samodzielnych studiów wskazanej w sylabusie literatury

kolokwium na określonych laboratoriach, skala ocen 2-5; średnia ocen cząstkowych, jako element oceny końcowej,

Aktywny udział w pracy laboratoryjnej, interpretacja uzyskanych wyników, skala ocen 2-5, średnia ocen cząstkowych, jako element oceny końcowej

Przygotowanie sprawozdania opisującego sposób przeprowadzenia doświadczenia oraz uzyskane efekty i wnioski, skala ocen 2-5

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kozłowska, Monika Oboz
Prowadzący grup: Beata Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią ważoną oceny końcowej z zajęć laboratoryjnych oraz oceny z wykładu, z zastrzeżeniem, że obie oceny muszą być pozytywne. Obliczana jest zgodnie ze wzorem:

(2W+3L)/5


W – ocena z wykładu

L – ocena końcowa z laboratorium


Oceny oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych, według niżej podanych kryteriów:


< 2.76 niedostateczny

2.76 – 3.25 dostateczny

3.26 – 3.75 plus dostateczny

3.76 – 4.25 dobry

4.26 – 4.6 plus dobry

4.61 – 5.0 bardzo dobry


Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych (L) stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na poszczególnych wydziałach (WMFCh oraz WBiOS), z zastrzeżeniem, że uzyskane trzy oceny muszą być pozytywne. Wymagana jest 100% obecność na zajęciach laboratoryjnych.


Pełny opis:

Na wykładach student poznaje zagadnienia z zakresu fizyki jądrowej, Natomiast na laboratoriach poznaje metody badawcze takie jak: spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim, skaningowa mikroskopia elektronowa, spektrometria promieniowania alfa, spektrometria EPR, spektroskopia NMR oraz spektrofotometria UV-Vis. Laboratoria na odbywające się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska dotyczą takich zagadnień jak: TOC, wirowanie i ultrawirowanie oraz mikroskopia polaryzacyjno-interferencyjna w badaniach ilościowych komórki roślinnej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kozłowska, Agata Walencik-Łata
Prowadzący grup: Beata Kozłowska, Michał Pilch, Agata Walencik-Łata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kozłowska, Agata Walencik-Łata
Prowadzący grup: Beata Kozłowska, Marek Matlengiewicz, Ewa Mazur, Agnieszka Mrozik, Bożena Nowak, Justyna Polak, Barbara Szpikowska-Sroka, Agata Walencik-Łata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kozłowska, Agata Walencik-Łata
Prowadzący grup: Beata Kozłowska, Marek Matlengiewicz, Ewa Mazur, Agnieszka Mrozik, Justyna Polak, Barbara Szpikowska-Sroka, Agata Walencik-Łata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kozłowska, Agata Walencik-Łata
Prowadzący grup: Beata Kozłowska, Ewa Mazur, Agnieszka Mrozik, Bożena Nowak, Justyna Polak, Barbara Szpikowska-Sroka, Agata Walencik-Łata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.