Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geochemia środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S1-GS-6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geochemia środowiskowa
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem.ochrony środowiska /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawy z zakresu mineralogii, znajomość podstawowych zagadnień z geochemii i geologii środowiska oraz ochrony i kształtowania środowiska


Skrócony opis:

Moduł Geochemia Środowiskowa obejmuje podstawowe pojęcia w geochemii środowiska, jej cele i zadania. Charakterystyka środowisk geochemicznych i formy występowania pierwiastków w środowisku oraz metody ich badań. Znaczenie biosfery w obiegu pierwiastków śladowych. Cykle geochemiczne pierwiastków takich jak węgiel, azot i siarka, oraz ich wpływ globalny na środowisko. Charakterystyka wybranych izotopów stabilnych i ich zastosowanie w geochemii środowiska. przyrodniczego. Mobilność i drogi zanieczyszczeń wybranych pierwiastków toksycznych w środowisku. Naturalne i antropogeniczne poziomy pierwiastków toksycznych (np. przemysł energetyczny, cementowy, hutniczy) ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na jakość powietrza atmosferycznego.

Pełny opis:

Przedmiot Geochemia Środowiskowa obejmuje charakterystykę i zakres badań oraz kierunki rozwoju szeroko rozumianej geochemii środowiska. Charakterystyka środowisk geochemicznych. Globalne cykle geochemiczne dotyczące głównie obiegu węglu, azotu i siarki. Efekty wywołane w skali globalnej takie jak efekt cieplarniany i dziura ozonowa, przyczyny występowania i przewidywane skutki w środowisku. Charakterystyka geochemiczna wybranych pierwiastków toksycznych (As, Hg, Pb, Cd) i znaczenie biosfery w ich obiegu. Zarys geochemii wybranych izotopów stabilnych w środowisku i przykłady zastosowań w badaniach środowiskowych. Metodyka badań próbek środowiskowych (pobieranie próbek, przygotowanie próbek do badań, metody i techniki analityczne, interpretacja wyników). Naturalne i antropogeniczne poziomy pierwiastków toksycznych (np. przemysł energetyczny, cementowy, hutniczy) w środowisku z uwzględnieniem zjawisk zachodzących w skali kontynentalnej i regionalnej. Mechanizmy oddziaływania wybranych zanieczyszczeń powietrza na środowisko, w tym zanieczyszczenia związkami organicznymi środowiska (ważniejsze grupy toksycznych związków).

Literatura:

1. Polański A., Podstawy geochemii. Wyd. Geol. Warszawa, 1988

2. Kabata-Pendias A., Pendias H., Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. PWN Warszawa 1999

3. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Podstawy geochemii środowiska. Wyd. NT 2007

4. Kabata-Pendias A., Szteke B. Pierwiastki śladowe w geo- i biosferze. Wyd. IUNG-PIB Puławy 2012

5. Archer.D., Globalne ocieplenie. Wyd. PWN Warszawa 2011

6. Pokojska U., Bednarek B., Geochemia krajobrazu. Wyd. UMK Toruń 20121.

7. O'Neill P, Chemia środowiska. Wyd. PWN Warszawa 1997

8. 1. Lis. J., Pasieczna A., Atlas geochemiczny Polski. PIG Warszawa 1995

9. Publikacje tematyczne dotyczące realizowanych zagadnień

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień w zakresie procesów geologicznych kształtujących sfery Ziemi.

Ma wiedzę w zakresie obiegu pierwiastków w sferach ziemskich, cykli geochemicznych oraz zmian środowiska związanych z działalnością człowieka.

Zna podstawowe metody badań geochemicznych i procedury stosowane w rozwiązywaniu zadań w geochemii środowiska.

Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i materiały do wykonywania badań.

Potrafi planować i wykonać eksperymenty oraz obliczenia uzyskanych wyników, i w sposób krytyczny dokonać ich oceny posługując się również informacjami z właściwie dobranych źródeł literaturowych i elektronicznych.

Potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w trakcie realizacji projektu badawczego.

Potrafi prezentować wyniki swoich badań i w dyskusji bronić swoich argumentów oraz właściwie reagować w życiu zawodowym na problemy środowiskowe w tym wpływu człowieka na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest poprawność wykonanych analiz i prostych obliczeń uzyskanych wyników oraz aktywność na zajęciach.

Zakres tematyczny poszczególnych prac pisemnych (sprawozdań) dotyczących opracowania uzyskanych wyników badań w projekcie zostaje podany studentom na pierwszych zajęciach rozpoczynających semestr. Wszystkie prace pisemne w ilości trzech sprawozdań muszą się zakończyć oceną pozytywną.

Egzamin pisemny musi się zakończyć oceną pozytywną. Obejmuje 10 pytań otwartych. Maksymalnie można uzyskać 25.00 pkt. Minimum to 12.50 pkt. Kryteria oceny: 25.00 – 22.50 pkt – bdb; 22.25 – 19.75 - +db; 19.50 – 17.00 – db; 16.75 – 14.25 +dst; 14.00 – 12.50 – dst. Czas przeznaczony na egzamin to 60 minut.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Smołka-Danielowska
Prowadzący grup: Beata Smieja-Król, Danuta Smołka-Danielowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Smołka-Danielowska
Prowadzący grup: Beata Smieja-Król, Danuta Smołka-Danielowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Smołka-Danielowska
Prowadzący grup: Beata Smieja-Król, Danuta Smołka-Danielowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Smołka-Danielowska
Prowadzący grup: Beata Smieja-Król, Danuta Smołka-Danielowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Smołka-Danielowska
Prowadzący grup: Beata Smieja-Król, Danuta Smołka-Danielowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Smołka-Danielowska
Prowadzący grup: Beata Smieja-Król, Danuta Smołka-Danielowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.