Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody statystyczne w naukach przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S2-2OS-02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody statystyczne w naukach przyrodniczych
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Strona przedmiotu: http://biofizyka.us.edu.pl/dydaktyka/dydaktyka.html
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z matematyki i statystyki na poziomie licencjatu: obowiązkowo zaliczenie modułu Matematyka z elementami statystyki (1OS_03)

Skrócony opis:

Celem modułu jest prezentacja metod statystycznych stosowanych w naukach przyrodniczych, oraz przyswojenie praktycznych metod z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu (10 godz.), ćwiczeń typu konwersatoryjnego (10 godz.) oraz ćwiczeń typu laboratorium (10 godz.).

Zagadnienia omawiane na wykładach:

1. Zarządzanie danymi, statystyka opisowa, charakterystyka populacji na podstawie próby, szeregi rozdzielcze

2. Rozkłady statystyczne: normalny, t-Studenta, c2, Fishera-Snedecora, parametry rozkładów

3. Techniki wnioskowania statystycznego: rodzaje hipotez statystycznych, poziom istotności, parametryczne testy istotności dla dwóch zmiennych: testy t- Studenta, testy Z, Fishera-Snedecora

4.Testy oparte na statystyce chi-kwadrat

5. Analiza skupień - wskaźniki odległości i podobieństwa, dendrogram wzajemnych podobieństw. Metody numerycznego porządkowania – pośrednia i bezpośrednia analiza gradientowa, klasyfikacja technik ordynacyjnych.

Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach konwersatoryjnych i laboratoryjnych: Praktyczna analiza statystyczna z zastosowaniem metod klasycznych i interpretacją wyników:

1. zarządzanie danymi pomiarowymi, wyznaczanie i interpretacja statystyk opisowych, wykreślanie histogramów,

2. konstrukcja rozkładów empirycznych, dopasowanie rozkładów do teoretycznych, wyznaczanie parametrów rozkładów statystycznych

3. testowanie hipotez statystycznych o istotnych różnicach dwóch prób

4. testowanie hipotez statystycznych niezależności cech elementów próby i zgodności z wybranym rozkładem

5. porządkowanie, redukcja i grupowanie danych pomiarowych z zastosowaniem wybranych metod analizy skupień i wielowymiarowej analizy gradientowej.

Podczas ćwiczeń konwersatoryjnych omawiany jest sposób postępowania przy stosowaniu poszczególnych metod statystycznych, analiza i interpretacja wzorów do obliczania statystyk testowych, korzystanie z tablic statystycznych, podejmowanie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu hipotezy zerowej, następnie studenci samodzielne stosują poznane testy do zadanego zestawu danych pomiarowych.

Podczas zajęć laboratoryjnych omawiane są: sposób zastosowani arkusza kalkulacyjnego i programu MVSP do porządkowania danych i testowania hipotez statystycznych, interpretacja wyników testów, prezentacja wyników w wybranym edytorze MS Office. Studenci samodzielnie wykorzystują arkusz kalkulacyjny MS Excel i programu MVSP do wykonywania analiz statystycznych

Literatura:

1. Gondko R., Zgirski A., Adamska M., 2001. Biostatystyka w zadaniach. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

2. Piernik A. 2008. Metody numeryczne w ekologii na przykładzie zastosowań pakietu MVSP do analizy roślinności. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

3. Stanisz A. ,2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1-3, StatSoft, Kraków.

4. Kala R., 2002. Statystyka dla przyrodników. Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań.

5. Parker R.E., 1978. Wprowadzenie do statystyki dla biologów, PWN, Warszawa.

6. Heath D., 1995. An Introduction to Experimental Design and Statistics for Biology. CRC Press.

7. Zar J.H., 2010. Biostatistical Analysis (Fifth edition). Pearson Education Int

Efekty uczenia się:

Po ukończonym kursie student porządkuje dane surowe i prowadzi obliczenia statystyk opisowych, opracowuje dane i wybiera odpowiednie metody statystyczne do rozwiązania danego problemu, projektuje i prowadzi obliczenia statystyczne dla otrzymanych danych, formułuje i weryfikuje poprawność hipotez na podstawie testów statystycznych

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest osobno za poszczególne typy zajęć (wykład, konwersatoria, laboratoria).

Wykład zaliczany jest na podstawie kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści wykładów. Test odbywa się podczas czwartego (przedostatniego) wykładu, student otrzymuje zestaw pytań i problemów, ocenianych 0,5 lub 1 punktem w zależności od skali trudności, kolokwium trwa 40 minut, to jest mniej niż czas trwania połowy wykładu. Znajomość treści ostatniego wykładu weryfikowana jest podczas ostatnich ćwiczeń laboratoryjnych.

Ćwiczenia typu konwersatoryjnego zaliczane są na podstawie sprawozdań. Sprawozdania składane są w formie pisemnej z każdego tematu konwersatoriów.

Ćwiczenia typu laboratorium zaliczane są na podstawie wyników kolokwium. Student otrzymuje losowy zestaw zagadnień z danymi pomiarowymi do interpretacji statystycznej, której dokonuje z użyciem programu MS Excel i programu MVSP

Do zaliczenia kursu konieczne jest otrzymanie połowy maksymalnej liczby punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.