Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna I w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S2-2OS-03.BIOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna I w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Studenci przygotowują raporty (sprawozdania) z poszczególnych części zajęć terenowych (2 raporty) i laboratoryjnych (3 raporty). Konsultują pojawiające się problemy i dyskutują uzyskane wyniki w ramach konsultacji bezpośrednich.

Ocena końcowa ustalana jest jako średnia ważona obejmująca:

1) 0,2 oceny za aktywność studenta na zajęciach (zaangażowanie, rzetelność, kreatywność, udział w dyskusji)

2) 0,8 średniej oceny z raportów cząstkowych


Ad.1. Osoba prowadząca zajecia weryfikuje zaangażowanie i wiedzę studenta w odniesieniu do wymagań merytorycznych dotyczących oceniania ciągłego.

Ocena bardzo dobra - student zaangażowany w realizację danego zagadnienia, kreatywny, prawidłowo wykonujący zlecone zadania, posiadający szeroką wiedzę z danej dziedziny.

Ocena dobra - student zaangażowany, prawidłowo wykonujący zlecone zadania, posiadający wystarczającą wiedzę z danej dziedziny.

Ocena dostateczna - student wykazuje wystarczającą orientację w omawianej problematyce.

Ocena niedostateczna - student nie jest zaangażowany w czynności laboratoryjne oraz w realizację pracy magisterskiej.


Ad.2. Raporty cząstkowe w formie wydruku oraz dokumentu elektronicznego, prowadzący otrzymuje co miesiąc. Po sprawdzeniu informuje studenta o jego zaliczeniu bądź konieczności poprawy.

Ocena bardzo dobra - raport zawiera wszystkie konieczne elementy, jest wykonany bezbłędnie. Brak błędów merytorycznych oraz technicznych.

Ocena dobra plus - raport zawiera wszystkie konieczne elementy, jest wykonany bezbłędnie. Brak błędów merytorycznych oraz technicznych, ale występują niewielkie błędy techniczne.

Ocena dobra – raport zawiera wszystkie konieczne elementy. Jednak występują w nim niewielkie błędy merytoryczne.

Ocena dostateczna plus – raport zawiera wszystkie konieczne elementy. Jednak występują w nim znaczące błędy merytoryczne wymagające poprawy.

Ocena dostateczna - raport zawiera wszystkie konieczne elementy, ale niektóre z nich są przygotowane w niewystarczającym stopniu. Zawiera zarówno błędy merytoryczne jak i techniczne.

Ocena niedostateczna - raport nie jest kompletny, zawiera liczne błędy merytoryczne.


Pełny opis:

Szata roślinna terenów naturalnych i przekształconych i problemy jej ochrony - doskonalenie umiejętność identyfikacji gatunków, zbiorowisk roślinnych i siedlisk w terenie, problemy ochrony cennych pod względem przyrodniczym elementów przyrody. Oznaczanie różnych grup roślin (rodzin), identyfikacja gatunków wskaźnikowych dla różnych siedlisk. Zakładanie i praca na bazach danych (np. florystycznych, fitosocjologicznych), konstruowanie i analiza tabel fitosocjologicznych i synoptycznych. Statystyczna analiza danych. Zapoznanie się z podstawami systemu informacji przestrzennej (GIS) – import danych, wizualizacja danych.

Uzyskana wiedza ma przygotować studentów do: sformułowania hipotez badawczych, opracowania celów pracy magisterskiej, zaprojektowania eksperymentu oraz wykonania badań w terenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba, Edyta Sierka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z ocen:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych podczas trwania pracowni,

- raportów (sprawozdań lub opracowań) zebranych materiałów.

Pełny opis:

Celem pracowni jest:

- zapoznanie studentów z szatą roślinną terenów naturalnych i przekształconych oraz problemami jej ochrony;

- doskonalenie umiejętności identyfikacji gatunków (w tym gatunków wskaźnikowych dla siedlisk), zbiorowisk roślinnych i siedlisk,

- nabywanie umiejętności analizy danych florystycznych i fitosocjologicznych (konstruowanie i analiza tabel fitosocjologicznych i synoptycznych).

- zapoznanie się z podstawami systemu informacji przestrzennej (GIS): import danych, wizualizacja danych.

Uzyskana wiedza ma przygotować studentów do: sformułowania hipotez badawczych, opracowania celów pracy magisterskiej, zaprojektowania badań oraz ich wykonania w terenie.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się na sali ćwiczeń (laboratorium) B-101 lub A-139, w pracowni komputerowej lub w terenie pod nadzorem prowadzącego i wg ustalonego harmonogramu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Agnieszka Kompała-Bąba, Andrzej Pasierbiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z ocen:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych podczas trwania zajęć,

- raportów (sprawozdań lub opracowań) zebranych materiałów.

Pełny opis:

Celem pracowni jest:

- zapoznanie się studentów z metodyką i praktycznym wykonaniem wybranych analiz fizyko-chemicznych podłoża, roślin, organizmów glebowych,

- uzyskanie wiedzy na temat zależności pomiędzy pokrywą roślinną a podłożem i organizmami glebowymi;

- nabywanie umiejętności analizy danych (np. florystycznych i fitosocjologicznych).

- zapoznanie się z podstawami systemu informacji przestrzennej (GIS): import danych, wizualizacja danych.

Uzyskana wiedza ma przygotować studentów do: sformułowania hipotez badawczych, opracowania celów pracy magisterskiej, zaprojektowania badań oraz ich wykonania w terenie.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się na sali ćwiczeń (laboratorium) B-101 lub A-139, w pracowni komputerowej, w laboratorium glebowym CS-45, lub w terenie pod nadzorem prowadzącego i wg ustalonego harmonogramu. Obowiązuję obecność na zajęciach. W przypadku nieobecności na zajęciach należy uzgodnić ich odrobienie z osobami prowadzącymi.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kompała-Bąba
Prowadzący grup: Robert Hanczaruk, Agnieszka Kompała-Bąba, Paweł Kwiatkowski, Edyta Sierka, Barbara Tokarska-Guzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z ocen:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych podczas trwania zajęć,

- raportów (sprawozdań lub opracowań) zebranych materiałów.

Pełny opis:

Celem pracowni jest:

- zapoznanie się studentów z metodyką i praktycznym wykonaniem wybranych analiz fizyczno-chemicznych podłoża, roślin, organizmów glebowych, wody,

- uzyskanie wiedzy na temat zależności pomiędzy pokrywą roślinną a podłożem (glebą, wodą) i organizmami glebowymi;

- nabywanie umiejętności analizy danych (np. florystycznych i fitosocjologicznych). konstruowania baz danych, korzystania z różnych zasobów wirtualnych,

- zapoznanie się z podstawami systemu informacji przestrzennej (GIS): import danych, wizualizacja danych, wykonywanie map.

Uzyskana wiedza ma przygotować studentów do: sformułowania hipotez badawczych, opracowania celów pracy magisterskiej, zaprojektowania badań oraz ich wykonania w terenie.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się na sali ćwiczeń (laboratorium) B-101 lub A-139, w pracowni komputerowej, w laboratorium glebowym CS-45, lub w terenie pod nadzorem prowadzącego i wg ustalonego harmonogramu. Obowiązuję obecność na zajęciach. W przypadku nieobecności na zajęciach należy uzgodnić ich odrobienie z osobami prowadzącymi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.