Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S2-2OS-18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena oddziaływania na środowisko
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

1OS_07, 1OS_11, 1OS_15, 1OS_24

Pełny opis:

Na wykładach student poznaje następujące zagadnienia:

• podstawowe zasady przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000,

• unormowania prawne,

• wymagania stawiane raportom, prognozom oraz ocenom oraz ich zakres,

• proces konsultacji i opiniowania raportów,

• postępowanie w sprawie oceny oddziaływania skutków realizacji planów i programów,

• metody praktycznej realizacji raportów i ocen oddziaływania na środowisko.

Na zajęciach laboratoryjnych student:

• zapoznaje się z aktami normatywnymi i prawnymi regulującymi zasady przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000,

• wykorzystując wiedzę z dostępnych źródeł przygotowuje ocenę oddziaływania na środowisko,

• poznaje metody opracowania prognozy oddziaływania na środowisko „Planu zagospodarowania przestrzennego”,

• poznaje metody opracowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

• nabywa i rozwija umiejętność tworzenia elementów oceny oddziaływania na środowisko,

Na zajęciach konsultacyjnych student:

• rozwiązuje problemy zaistniałe w trakcie opracowywania zagadnień

W ramach pracy własnej student:

• w oparciu o notatki z wykładów i literaturę uzupełniającą dąży do utrwalenia pozyskanej wiedzy,

• przygotowuje wskazane przez prowadzącego zagadnienia,

• korzystając z dostępnych źródeł wyszukuje i gromadzi informacje,

• opracowuje uzupełniające elementy dokumentacji oceny oddziaływania.

Literatura:

1. Engel J. 2009. Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko. MŚ. Warszawa, s.73.

2. Wilżak Tomasz, 2011: Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

3 Poradniki Ministerstwa Środowiska,

4. Przykładowe raporty oddziaływania na środowisko, źródła

internetowe,

5. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG. Komisja Europejska 2002; przekład polski.

6. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony).

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115, tekst jednolity).

8. Rozporządzenie MŚ w sprawie ochrony gatunkowej roślin z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1764).

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną; (Dz. U. Nr 168 z 2004 r., poz. 1765).

10. Rozporządzenie MŚ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz.1419).

Efekty uczenia się:

Student:

- zna narzędzia zarządzania środowiskiem,

- rozróżnia mechanizmy i procedury administracyjno-finansowe w ochronie środowiska,

- opisuje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze,

- rozumie miejsce polityki ekologicznej w życiu społeczno-gospodarczym,

- tworzy krytyczne opracowania w zakresie ochrony środowiska wykorzystując właściwą dokumentację,

- sporządza raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych,

- ocenia skutki środowiskowe w planach zagospodarowania przestrzennego,

-jest świadomy politycznych uwarunkowań ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła:

bdb - identyfikacja 100% gatunków chronionych analizowanego obszaru, 1 odziaływania na przedmioty ochrony, merytoryczna analiza oddziaływania na integrację i spójność ostoi oraz wskazanie 3 działań minimalizujących znaczące odziaływanie negatywne,

db - realizacja 75% wymogów dla oceny bdb,

dst - realizacja 50% wymogów dla oceny bdb,

ndst - realizacja 25% wymogów dla oceny bdb.

Egzamin pisemny:

ocena z testu pisemnego, ocena pozytywna za 50% punktów możliwych do uzyskania + 1 punkt, pozostałe oceny odpowiednio za minimum 75 i 90% punktów możliwych do uzyskania

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Absalon
Prowadzący grup: Damian Absalon, Jerzy Wach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia modułu jest otrzymanie pozytywnych ocen (co najmniej 3,0)ze składowych modułu: z egzaminu pisemnego i z zajęć laboratoryjnych.

Ocena końcowa modułu jest obliczana jako średnia arytmetyczna oceny z egzaminu pisemnego i oceny z laboratorium.

Pełny opis:

Na wykładach student poznaje następujące zagadnienia:

• podstawowe zasady przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000,

• unormowania prawne,

• wymagania stawiane raportom, prognozom oraz ocenom oraz ich zakres,

• proces konsultacji i opiniowania raportów,

• postępowanie w sprawie oceny oddziaływania skutków realizacji planów i programów,

• metody praktycznej realizacji raportów i ocen oddziaływania na środowisko.

Na zajęciach laboratoryjnych student:

• zapoznaje się z aktami normatywnymi i prawnymi regulującymi zasady przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000,

• wykorzystując wiedzę z dostępnych źródeł przygotowuje ocenę oddziaływania na środowisko,

• poznaje metody opracowania prognozy oddziaływania na środowisko „Planu zagospodarowania przestrzennego”,

• poznaje metody opracowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

• nabywa i rozwija umiejętność tworzenia elementów oceny oddziaływania na środowisko,

Na zajęciach konsultacyjnych student:

• rozwiązuje problemy zaistniałe w trakcie opracowywania zagadnień

W ramach pracy własnej student:

• w oparciu o notatki z wykładów i literaturę uzupełniającą dąży do utrwalenia pozyskanej wiedzy,

• przygotowuje wskazane przez prowadzącego zagadnienia,

• korzystając z dostępnych źródeł wyszukuje i gromadzi informacje,

• opracowuje uzupełniające elementy dokumentacji oceny oddziaływania.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Absalon
Prowadzący grup: Damian Absalon, Jerzy Wach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wymagane jest uzyskanie pożywnych ocen z egzaminu i z laboratorium (co najmniej 3,0).

Ocena końcowa modułu jest ustalana jako średnia arytmetyczna oceny z egzaminu i oceny uzyskanej z zajęć laboratoryjnych.

Pełny opis:

Na wykładach student poznaje następujące zagadnienia:

• podstawowe zasady przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000,

• unormowania prawne,

• wymagania stawiane raportom, prognozom oraz ocenom oraz ich zakres,

• proces konsultacji i opiniowania raportów,

• postępowanie w sprawie oceny oddziaływania skutków realizacji planów i programów,

• metody praktycznej realizacji raportów i ocen oddziaływania na środowisko.

Na zajęciach laboratoryjnych student:

• zapoznaje się z aktami normatywnymi i prawnymi regulującymi zasady przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000,

• wykorzystując wiedzę z dostępnych źródeł przygotowuje ocenę oddziaływania na środowisko,

• poznaje metody opracowania prognozy oddziaływania na środowisko „Planu zagospodarowania przestrzennego”,

• poznaje metody opracowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

• nabywa i rozwija umiejętność tworzenia elementów oceny oddziaływania na środowisko,

Na zajęciach konsultacyjnych student:

• rozwiązuje problemy zaistniałe w trakcie opracowywania zagadnień

W ramach pracy własnej student:

• w oparciu o notatki z wykładów i literaturę uzupełniającą dąży do utrwalenia pozyskanej wiedzy,

• przygotowuje wskazane przez prowadzącego zagadnienia,

• korzystając z dostępnych źródeł wyszukuje i gromadzi informacje,

• opracowuje uzupełniające elementy dokumentacji oceny oddziaływania.

Literatura:

1. Engel J. 2009. Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko. MŚ. Warszawa, s.73.

2. Wilżak Tomasz, 2011: Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

3 Poradniki Ministerstwa Środowiska,

4. Przykładowe raporty oddziaływania na środowisko, źródła

internetowe,

5. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG. Komisja Europejska 2002; przekład polski.

6. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony).

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115, tekst jednolity).

8. Rozporządzenie MŚ w sprawie ochrony gatunkowej roślin z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1764).

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną; (Dz. U. Nr 168 z 2004 r., poz. 1765).

10. Rozporządzenie MŚ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz.1419).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Absalon
Prowadzący grup: Damian Absalon, Agnieszka Kompała-Bąba, Teresa Nowak, Edyta Sierka, Jerzy Wach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wymagane jest uzyskanie pożywnych ocen z egzaminu i z laboratorium (co najmniej 3,0).

Ocena końcowa modułu jest ustalana jako średnia arytmetyczna oceny z egzaminu i oceny uzyskanej z zajęć laboratoryjnych.

Pełny opis:

Na wykładach student poznaje następujące zagadnienia:

• podstawowe zasady przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000,

• unormowania prawne,

• wymagania stawiane raportom, prognozom oraz ocenom oraz ich zakres,

• proces konsultacji i opiniowania raportów,

• postępowanie w sprawie oceny oddziaływania skutków realizacji planów i programów,

• metody praktycznej realizacji raportów i ocen oddziaływania na środowisko.

Na zajęciach laboratoryjnych student:

• zapoznaje się z aktami normatywnymi i prawnymi regulującymi zasady przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000,

• wykorzystując wiedzę z dostępnych źródeł przygotowuje ocenę oddziaływania na środowisko,

• poznaje metody opracowania prognozy oddziaływania na środowisko „Planu zagospodarowania przestrzennego”,

• poznaje metody opracowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

• nabywa i rozwija umiejętność tworzenia elementów oceny oddziaływania na środowisko,

Na zajęciach konsultacyjnych student:

• rozwiązuje problemy zaistniałe w trakcie opracowywania zagadnień

W ramach pracy własnej student:

• w oparciu o notatki z wykładów i literaturę uzupełniającą dąży do utrwalenia pozyskanej wiedzy,

• przygotowuje wskazane przez prowadzącego zagadnienia,

• korzystając z dostępnych źródeł wyszukuje i gromadzi informacje,

• opracowuje uzupełniające elementy dokumentacji oceny oddziaływania.

Literatura:

1. Engel J. 2009. Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko. MŚ. Warszawa, s.73.

2. Wilżak Tomasz, 2011: Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

3 Poradniki Ministerstwa Środowiska,

4. Przykładowe raporty oddziaływania na środowisko, źródła

internetowe,

5. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG. Komisja Europejska 2002; przekład polski.

6. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony).

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115, tekst jednolity).

8. Rozporządzenie MŚ w sprawie ochrony gatunkowej roślin z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1764).

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną; (Dz. U. Nr 168 z 2004 r., poz. 1765).

10. Rozporządzenie MŚ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz.1419).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Absalon
Prowadzący grup: Damian Absalon, Teresa Nowak, Edyta Sierka, Robert Urbaniak, Jerzy Wach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wymagane jest uzyskanie pożywnych ocen z egzaminu i z laboratorium (co najmniej 3,0).

Ocena końcowa modułu jest ustalana jako średnia arytmetyczna oceny z egzaminu i oceny uzyskanej z zajęć laboratoryjnych.

Pełny opis:

Na wykładach student poznaje następujące zagadnienia:

• podstawowe zasady przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000,

• unormowania prawne,

• wymagania stawiane raportom, prognozom oraz ocenom oraz ich zakres,

• proces konsultacji i opiniowania raportów,

• postępowanie w sprawie oceny oddziaływania skutków realizacji planów i programów,

• metody praktycznej realizacji raportów i ocen oddziaływania na środowisko.

Na zajęciach laboratoryjnych student:

• zapoznaje się z aktami normatywnymi i prawnymi regulującymi zasady przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000,

• wykorzystując wiedzę z dostępnych źródeł przygotowuje ocenę oddziaływania na środowisko,

• poznaje metody opracowania prognozy oddziaływania na środowisko „Planu zagospodarowania przestrzennego”,

• poznaje metody opracowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

• nabywa i rozwija umiejętność tworzenia elementów oceny oddziaływania na środowisko,

Na zajęciach konsultacyjnych student:

• rozwiązuje problemy zaistniałe w trakcie opracowywania zagadnień

W ramach pracy własnej student:

• w oparciu o notatki z wykładów i literaturę uzupełniającą dąży do utrwalenia pozyskanej wiedzy,

• przygotowuje wskazane przez prowadzącego zagadnienia,

• korzystając z dostępnych źródeł wyszukuje i gromadzi informacje,

• opracowuje uzupełniające elementy dokumentacji oceny oddziaływania.

Literatura:

1. Engel J. 2009. Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko. MŚ. Warszawa, s.73.

2. Wilżak Tomasz, 2011: Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

3 Poradniki Ministerstwa Środowiska,

4. Przykładowe raporty oddziaływania na środowisko, źródła

internetowe,

5. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG. Komisja Europejska 2002; przekład polski.

6. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony).

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115, tekst jednolity).

8. Rozporządzenie MŚ w sprawie ochrony gatunkowej roślin z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1764).

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną; (Dz. U. Nr 168 z 2004 r., poz. 1765).

10. Rozporządzenie MŚ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz.1419).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Absalon
Prowadzący grup: Damian Absalon, Robert Machowski, Teresa Nowak, Mariusz Rzętała, Edyta Sierka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wymagane jest uzyskanie pożywnych ocen z egzaminu i z laboratorium (co najmniej 3,0).

Ocena końcowa modułu jest ustalana jako średnia arytmetyczna oceny z egzaminu i oceny uzyskanej z zajęć laboratoryjnych.

Pełny opis:

Na wykładach student poznaje następujące zagadnienia:

• podstawowe zasady przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000,

• unormowania prawne,

• wymagania stawiane raportom, prognozom oraz ocenom oraz ich zakres,

• proces konsultacji i opiniowania raportów,

• postępowanie w sprawie oceny oddziaływania skutków realizacji planów i programów,

• metody praktycznej realizacji raportów i ocen oddziaływania na środowisko.

Na zajęciach laboratoryjnych student:

• zapoznaje się z aktami normatywnymi i prawnymi regulującymi zasady przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000,

• wykorzystując wiedzę z dostępnych źródeł przygotowuje ocenę oddziaływania na środowisko,

• poznaje metody opracowania prognozy oddziaływania na środowisko „Planu zagospodarowania przestrzennego”,

• poznaje metody opracowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

• nabywa i rozwija umiejętność tworzenia elementów oceny oddziaływania na środowisko,

Na zajęciach konsultacyjnych student:

• rozwiązuje problemy zaistniałe w trakcie opracowywania zagadnień

W ramach pracy własnej student:

• w oparciu o notatki z wykładów i literaturę uzupełniającą dąży do utrwalenia pozyskanej wiedzy,

• przygotowuje wskazane przez prowadzącego zagadnienia,

• korzystając z dostępnych źródeł wyszukuje i gromadzi informacje,

• opracowuje uzupełniające elementy dokumentacji oceny oddziaływania.

Literatura:

1. Engel J. 2009. Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko. MŚ. Warszawa, s.73.

2. Wilżak Tomasz, 2011: Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

3 Poradniki Ministerstwa Środowiska,

4. Przykładowe raporty oddziaływania na środowisko, źródła

internetowe,

5. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG. Komisja Europejska 2002; przekład polski.

6. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony).

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115, tekst jednolity).

8. Rozporządzenie MŚ w sprawie ochrony gatunkowej roślin z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1764).

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną; (Dz. U. Nr 168 z 2004 r., poz. 1765).

10. Rozporządzenie MŚ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz.1419).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Absalon
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wymagane jest uzyskanie pożywnych ocen z egzaminu i z laboratorium (co najmniej 3,0).

Ocena końcowa modułu jest ustalana jako średnia arytmetyczna oceny z egzaminu i oceny uzyskanej z zajęć laboratoryjnych.

Pełny opis:

Na wykładach student poznaje następujące zagadnienia:

• podstawowe zasady przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000,

• unormowania prawne,

• wymagania stawiane raportom, prognozom oraz ocenom oraz ich zakres,

• proces konsultacji i opiniowania raportów,

• postępowanie w sprawie oceny oddziaływania skutków realizacji planów i programów,

• metody praktycznej realizacji raportów i ocen oddziaływania na środowisko.

Na zajęciach laboratoryjnych student:

• zapoznaje się z aktami normatywnymi i prawnymi regulującymi zasady przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000,

• wykorzystując wiedzę z dostępnych źródeł przygotowuje ocenę oddziaływania na środowisko,

• poznaje metody opracowania prognozy oddziaływania na środowisko „Planu zagospodarowania przestrzennego”,

• poznaje metody opracowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

• nabywa i rozwija umiejętność tworzenia elementów oceny oddziaływania na środowisko,

Na zajęciach konsultacyjnych student:

• rozwiązuje problemy zaistniałe w trakcie opracowywania zagadnień

W ramach pracy własnej student:

• w oparciu o notatki z wykładów i literaturę uzupełniającą dąży do utrwalenia pozyskanej wiedzy,

• przygotowuje wskazane przez prowadzącego zagadnienia,

• korzystając z dostępnych źródeł wyszukuje i gromadzi informacje,

• opracowuje uzupełniające elementy dokumentacji oceny oddziaływania.

Literatura:

1. Engel J. 2009. Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko. MŚ. Warszawa, s.73.

2. Wilżak Tomasz, 2011: Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

3 Poradniki Ministerstwa Środowiska,

4. Przykładowe raporty oddziaływania na środowisko, źródła

internetowe,

5. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG. Komisja Europejska 2002; przekład polski.

6. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony).

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115, tekst jednolity).

8. Rozporządzenie MŚ w sprawie ochrony gatunkowej roślin z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1764).

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną; (Dz. U. Nr 168 z 2004 r., poz. 1765).

10. Rozporządzenie MŚ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz.1419).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.