Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FL-HT-S1-PNJH-4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego IV
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedm. obowiązkowe - 4 sem. język hiszpański /st. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do posługiwania się językiem hiszpańskim na poziomie B2.

Pełny opis:

Przygotowanie studentów do praktycznego posługiwania się językiem hiszpańskim w mowie i w piśmie na poziomie B2 poprzez kształcenie i rozwijanie sprawności komunikacyjnych: rozumienia nagranego tekstu (rozumienie różnych rejestrów języka hiszpańskiego), mówienia, czytania (wykształcenie umiejętności rozumienia i przetwarzania tekstów hiszpańskojęzycznych), pisania (tworzenie tekstów pisanych niespecjalistycznych o charakterze opisowym, narracyjnym, informacyjnym i argumentacyjnym) oraz progresywne wprowadzanie materiału gramatycznego (wyrobienie umiejętności identyfikacji i poprawiania błędów językowych na poziomie zdania, poszerzania słownictwa)

Efekty uczenia się:

1. GRAMATYKA PRAKTYCZNA

WIEDZA

W wyniku przeprowadzonych zajęć student

01- objaśnia podstawowe reguły gramatyczne współczesnego języka hiszpańskiego;

02- dobiera poprawne formy gramatyczne w wypowiedzi;

03- rozróżnia części mowy w j. hiszpańskim;

04- rozpoznaje użyte w wypowiedzi czasy i tryby j. hiszpańskiego;

05- wskazuje poprawną formę gramatyczną;

06- tłumaczy krótkie teksty pisemne.

UMIEJĘTNOŚCI

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

07- formułuje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym i ortograficznym;

08- zastosowuje poznane struktury gramatyczne w praktyce;

09- rozwiązuje ćwiczenia gramatyczne na poziomie od A1 do B2/C1;

10- prezentuje użycie czasów prostych i złożonych oraz trybów języka hiszpańskiego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

W wyniku przeprowadzonych zajęć student

11- wykazuje samodzielność podczas rozwiązania złożonych ćwiczeń gramatycznych;

12- ma świadomość różnorodności struktur gramatycznych języka hiszpańskiego;

13- ma świadomość przydatności i niezbędności zdobytej wiedzy dla opanowania języka obcego i dalszego procesu kształcenia (wiedza oraz umiejętności z zakresu praktycznej nauki języka hiszpańskiego są bazą do zajęć z tłumaczenia).

2. JĘZYK PISANY

WIEDZA

01- nazywa poszczególne rodzaje sekwencji tekstowych;

02- rozpoznaje gatunki tekstu i style;

03- rozróżnia styl pisany od mówionego.

UMIEJĘTNOŚCI

04- właściwie organizuje wypowiedź w zależności od rodzaju tekstu, jego funkcji i tematu;

05- planuje wypowiedź pisemną z uwzględnieniem rodzaju tekstu, jego funkcji i tematu;

06- strukturyzuje treść wypowiedzi;

07- sporządza opis o różnym stopniu dokładności;

08- organizuje treść w wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym;

09- umiejętnie rozwija narrację w tekście.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

10- ma świadomość specyfiki stylu pisanego;

11- dostrzega relacje między rodzajem, funkcją tekstu, typem odbiorcy a formą tekstu.

3. KONWERSACJE

WIEDZA

Student:

01 - zna słownictwo niezbędne do komunikowania się w życiu codziennym (zakupy, cechy charakteru, opis przeszłości, etc.), zajęcia stanowiska w dyskusji na temat istotnych problemów współczesnego świata (globalizacja, zanieczyszczenie środowiska, dyskryminacja, wszechobecność nowych technologii, etc.), a także na temat istotnych problemów bieżących, szczególnie tych związanych z sytuacją w Hiszpanii i krajach hiszpańskojęzycznych (ruchy społeczne, polityka, ważne wydarzenia kulturalne, sportowe, etc.)

02 – posiada pogłębioną wiedzę na temat kultury, obyczajów i tradycji (święta narodowe i lokalne, tradycje ludowe, geografia kulturowa, etc.), bieżącego życia w Hiszpanii i krajach hiszpańskojęzycznych (stosunków gospodarczych, społecznych i politycznych, aktualnych wydarzeń kulturalnych, ważnych postaci życia publicznego, zarówno tych należących do świata polityki czy biznesu, jak i ikon kultury masowej, etc.), a także stereotypów dotyczących Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych i potrafi je porównać z polskimi odpowiednikami

03 – rozróżnia najpopularniejsze hiszpańskojęzyczne środki masowego przekazu (tytuły prasowe, programy publicystyczne i popularne, etc.) posiada poszerzoną wiedzę na temat

04 – na podstawie posiadanej wiedzy cytuje, charakteryzuje, tłumaczy i ocenia różne potencjalne stanowiska związane z zadanym tematem, a także wpisuje omawiane kwestie w szerszy kontekst

05 – na podstawie posiadanych informacji wyciąga wnioski i formułuje własne opinie na zadany temat

06 – stosuje poprawnie w praktyce wiedzę na temat gramatyki języka hiszpańskiego

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

07 - zrozumieć znaczenie materiałów źródłowych, weryfikować zawarte w nich informacje, wyciągać z nich wnioski i używać ich jako podpory w dyskusji

08 - konstruować przejrzyste, szczegółowe i spójne wypowiedzi na dany temat, z wykorzystaniem szerokiego zasobu adekwatnego słownictwa

09 – wyjaśniać i bronić swojego stanowiska w kwestiach będących przedmiotem dyskusji, rozważając argumenty za i przeciw różnym rozwiązaniom

10 – sytuować dany, konkretny problem/wydarzenie na szerszym tle historyczno-społecznym

11 – wybrać i dostosować rejestr językowy swojej wypowiedzi do charakterystyki sytuacji komunikacyjnej, w jakiej się znajduje

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

12 – współdziała w zespole, ale potrafi także przejąć rolę lidera

13 – jest zorientowany na aktywną komunikację i kreatywny w dyskusji

14 – dba o przestrzeganie ustalonych reguł i zasad etyki podczas debaty, docenia ramy etykiety językowej i akceptuje przewodnią rolę koordynatora przedmiotu i/lub studenta prowadzącego dyskusję

15 – docenia możliwość konfrontacji swojego stanowiska z innymi, rozumie znaczenie tolerancji i otwartości na inny punkt widzenia

16 – dba o usytuowanie swoich opinii i wniosków w szerszym kontekście kulturowym, historycznym i społecznym

17 – rozumie wagę różnic kulturowych i ciągłego poznawania świata

4. PRACA Z TEKSTEM LITERACKIM

WIEDZA

01- student opisuje specyfikę komunikacji literackiej (nadawca, odbiorca, komunikat, kanał, kontekst, kod) oraz identyfikuje elementy układu ról w perspektywie wewnątrz- i zewnątrztekstowej (mówiący bohater / bohater-odbiorca; narrator lub podmiot liryczny / adresat narracji lub monologu lirycznego; podmiot utworu / adresat utworu; podmiot czynności twórczych / idealny czytelnik; autor / czytelnik realny);

02- student charakteryzuje i rozróżnia rodzaje oraz podstawowe gatunki literackie;

03- student wskazuje toposy literackie oraz elementy struktury utworu literackiego;

04- student definiuje i rozpoznaje podstawowe środki używane w tekstach literackich na poziomie foniczno-fonologiczno-prozydycznym, morfosyntaktycznym oraz semantycznym;

UMIEJĘTNOŚCI

05- student dostrzega i analizuje różne elementy tekstu literackiego;

06- ustalając relacje pomiędzy poszczególnymi elementami tekstu literackiego, student podejmuje próby jego samodzielnej interpretacji;

07- student formułuje swoje wnioski w formie ustnej i pisemnej, zgodnie z wymogami, które powinny spełniać wypowiedzi z zakresu komentarza tekstu literackiego;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

08- student ma świadomość złożonej struktury tekstów literackich oraz jest otwarty na ich różnorodności;

09- student wykazuje aktywną postawę i kreatywność w szukaniu i objaśnianiu znaczenia tekstu;

10- akceptując możliwość innych interpretacji, student poddaje je jednocześnie krytycznemu osądowi oraz uzasadnia własne wnioski;

11- student dba o staranność swoich wypowiedzi ustnych i pisemnych;

12- student docenia znaczenie samodzielnej pracy z tekstem literackim jako sposobu poszerzania własnych kompetencji językowych i horyzontów myślowych;

Metody i kryteria oceniania:

ZALICZENIE:

Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z poszczególnych cząstek modułu. Warunki zaliczenia ustala każdy z prowadzących poszczególne cząstki PNJH.

Koordynator wylicza ocenę z zaliczenia, którą stanowi średnia arytmetyczna z wszystkich ocen zaliczeniowych poszczególnych cząstek PNJH.

Skala ocen:

< 2,76 ndst

2,76 - 3,25 dst

3,26 - 3,75 dst+

3,76 - 4,25 db

4,26 - 4,75 db+

> 4,76 bdb

EGZAMIN:

W pierwszej kolejności przeprowadzany jest egzamin pisemny, który składa się ze wszystkich cząstek PNJH poza konwersacjami (tj. gramatyka oraz język pisany). Warunkiem podejścia do egzaminu ustnego jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich cząstek egzaminu pisemnego.

Skala obowiązująca na egzaminie pisemnym:

65% - 72% dst

72,1% - 79% dst+

79,1% - 86% db

86,1% - 90% db+

90,1%-100% bdb

Koordynator wylicza ocenę z egzaminu, którą stanowi średnia arytmetyczna z wszystkich ocen uzyskanych na egzaminie (pisemnym i ustnym).

Skala ocen:

< 2,76 ndst

2,76 - 3,25 dst

3,26 - 3,75 dst+

3,76 - 4,25 db

4,26 - 4,75 db+

> 4,76 bdb

Ocena z OKM wyliczana jest ze średnich OCEN uzyskanych z zaliczenia oraz z egzaminu.

W przypadku gdy student nie zaliczy choćby jednej cząstki modułu, w I terminie z PNJH otrzymuje ocenę niedostateczną.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.