Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FL-JRT-S1-PNJN06 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. język rosyjski, program: tłumaczeniowy /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: niemiecki
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Student posługuje się j. niemieckim min. na poziomie A1według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego-CEFRSkrócony opis:

Przedmiotem kursu jest nauczanie języka niemieckiego dla celów komunikacji ustnej i pisemnej z naciskiem na rozwijanie umiejętności niezbędnych dla swobodnego porozumiewania się w sytuacjach codziennych i kontaktach zawodowych.

Pełny opis:

Nauczanie koncentruje się na rozwijaniu umiejętności mówienia, pisania, rozumienia tekstu pisanego i mówionego, obejmuje również elementy tłumaczenia. Student zdobywa i rozwija umiejętności porozumiewania się w typowych sytuacjach komunikacyjnych (towarzyskich i zawodowych), potrafi: tworzyć spójne, logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, wyjaśniać i uzasadniać swoje opinie, rozumieć różne wątki przekazu tekstów i wypowiedzi w zakresie określonym dla poszczególnych poziomów kompetencji językowej określonych przez Radę Europy w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Literatura:

DaF kompakt A2,Sander Ilse, Braun Birgit u.a., Ernst Klett Sprachen Stuttgart 2012

/podręcznik z ćwiczeniami/

Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących, Bęza St.

Wyd. Szkolne PWN 2010 i materiały przygotowane przez lektora- ćwiczenia online /www.kurs-online.com, www.schubert-verlag.de/

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Zna elementarną terminologię gramatyczną w języku polskim i niemieckim

• Rozróżnia różne odmiany i style języka (np. język formalny, urzędowy, nieformalny

Umiejętności

• Potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje w języku niemieckim przy użyciu różnych źródeł i sposobów dla potrzeb codziennej komunikacji w życiu prywatnym i zawodowym

• Potrafi tworzyć wypowiedzi pisemne i przygotować wypowiedzi ustne oraz interpretować wypowiedzi pisemne i ustne w zakresie określonym przez kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) dla poszczególnych poziomów biegłości językowej.

Kompetencje społeczne

• Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i ciągłego doskonalenia umiejętności językowych

• Dąży do poprawnego komunikowania się w języku niemieckim a także do wykształcenia w sobie kompetencji tłumacza lub nauczyciela języka obcego.

Metody i kryteria oceniania:

ZALICZENIE

Ocena wypowiedzi ustnych i zadań pisemnych wykonywanych przez

studenta w trakcie zajęć oraz w ramach pracy własnej studenta

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, oceny pozytywne z testów, prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, prezentacji

Kryteria oceny:

Ocena bdb – wypowiedzi ustne i pisemne studenta są poprawne gramatycznie, wyczerpujące, oddające pełny zakres umiejętności i wiedzy. Student w 100% opanował materiał przewidziany w danym semestrze.

Ocena db – student wykazuje się umiejętnościami w stopniu obejmującym 80% przewidzianego materiału, tzn.: w wypowiedziach ustnych i pisemnych mogą wystąpić nieliczne błędy, które nie utrudniają komunikacji. Potrafi samodzielnie poprawić własne błędy.

Ocena dst - student powinien wykazać się umiejętnościami w stopniu dostatecznym - ok. 65%. Potrafi wykonać typowe ćwiczenia o średnim stopniu trudności. Wypowiada się i pisze z licznymi błędami - utrudniają one, ale nie uniemożliwiają komunikacji.

Ocena ndst – student nie opanował wiadomości i umiejętności nawet w minimalnym stopniu (< 65%). Nie zaliczył prac pisemnych i ustnych, nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o małym stopniu trudności

Skala ocen:

100-93% = bdb (bardzo dobry)

92-86% = db+ (plus dobry)

85-79% = db (dobry)

78-72% = dst+ (plus dostateczny)

71-65% = dst (dostateczny)

64% i mniej = ndst (niedostateczny)

EGZAMIN

1) Część pisemna obejmująca test z rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, część leksykalno-gramatyczna. Zaliczenie części pisemnej jest warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu.

2) Część ustna egzaminu to swobodna wypowiedź na jeden z tematów opracowanych w trakcie zajęć

/na podstawie ilustracji/ i/lub zadane pytania egzaminującego.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Oceną końcową egzaminu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w obu częściach egzaminu.

Skala ocen:

• 100-93% = bdb (bardzo dobry)

• 92-86% = db+ (plus dobry)

• 85-79% = db (dobry)

• 78-72% = dst+ (plus dostateczny)

• 71-65% = dst (dostateczny)

• 64% i mniej = ndst (niedostateczny)

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest zaliczenie każdej części na ocenę co najmniej dostateczną.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Wolff-Kalisz
Prowadzący grup: Teresa Wolff-Kalisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu to średnia z ocen z zaliczenia i egzaminu.

Pełny opis:

Zaliczenie: średnia ocen cząstkowych z całego semestru, ocena aktywności studenta na zajęciach

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna egzaminu obejmuje:

- test leksykalno-gramatyczny

- test na rozumienie tekstu słuchanego

- test na rozumienie tekstu czytanego

- krótka wypowiedź pisemna

Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest uzyskanie pozytywnej oceny z części pisemnej egzaminu.

Uwagi:

Dopuszczalne są 3 nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach w semestrze. Każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności. Jeżeli liczba nieobecności przekroczy 5 nieobecności w semestrze (włącznie z 3 dopuszczalnymi nieusprawiedliwionymi nieobecnościami), prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia. W przypadku nieobecności z powodu choroby wymagane jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Wolff-Kalisz
Prowadzący grup: Teresa Wolff-Kalisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu (OKM) dla semestru letniego stanowi średnią oceny z zaliczenia i oceny z egzaminu


Pełny opis:

Nauczanie koncentruje się na rozwijaniu umiejętności mówienia, pisania, rozumienia tekstu pisanego i mówionego, obejmuje również elementy tłumaczenia. Student zdobywa i rozwija umiejętności porozumiewania się w typowych sytuacjach komunikacyjnych (towarzyskich i zawodowych), potrafi: tworzyć spójne, logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, wyjaśniać i uzasadniać swoje opinie, rozumieć różne wątki przekazu tekstów i wypowiedzi w zakresie określonym dla poszczególnych poziomów kompetencji językowej A2

określonych przez Radę Europy w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Uwagi:

Dopuszczalne są 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności. Jeżeli liczba nieobecności przekroczy 5 nieobecności w semestrze (włącznie z 3 dopuszczalnymi nieusprawiedliwionymi nieobecnościami), prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia. W przypadku nieobecności z powodu choroby wymagane jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Machura-Szczerba
Prowadzący grup: Anna Machura-Szczerba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu stanowi średnią oceny z zaliczenia i oceny z egzaminu.


Pełny opis:

Szczegółowy opis umiejętności językowych zdobywanych i rozwijanych przez studenta, w zależności od poziomu biegłości językowej, określa lista umiejętności Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Uwagi:

Dopuszczalne są 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności. Jeżeli liczba nieobecności przekroczy 5 nieobecności w semestrze (włącznie z 3 dopuszczalnymi nieusprawiedliwionymi nieobecnościami), prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia. W przypadku nieobecności z powodu choroby wymagane jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Machura-Szczerba
Prowadzący grup: Anna Machura-Szczerba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu stanowi średnią oceny z zaliczenia i oceny z egzaminu

Pełny opis:

Szczegółowy opis umiejętności językowych zdobywanych i rozwijanych przez studenta, w zależności od poziomu biegłości językowej, określa lista umiejętności Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Uwagi:

Dopuszczalne są 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności. Jeżeli liczba nieobecności przekroczy 5 nieobecności w semestrze (włącznie z 3 dopuszczalnymi nieusprawiedliwionymi nieobecnościami), prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia. W przypadku nieobecności z powodu choroby wymagane jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Machura-Szczerba
Prowadzący grup: Anna Machura-Szczerba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu stanowi średnią oceny z zaliczenia i oceny z egzaminu

Pełny opis:

Szczegółowy opis umiejętności językowych zdobywanych i rozwijanych przez studenta, w zależności od poziomu biegłości językowej, określa lista umiejętności Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Uwagi:

.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Machura-Szczerba
Prowadzący grup: Anna Machura-Szczerba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu stanowi średnią oceny z zaliczenia i oceny z egzaminu

Pełny opis:

Szczegółowy opis umiejętności językowych zdobywanych i rozwijanych przez studenta, w zależności od poziomu biegłości językowej, określa lista umiejętności Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.