Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krytyka literacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FP-DKU-S2-KL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krytyka literacka
Jednostka: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczny

Wymagania wstępne:

moduł dedykowany studentom filologii polskiej drugiego stopnia, specjalność: dziennikarstwo i komunikacja kulturowa

Skrócony opis:

W ramach modułu Krytyka literacka student uczestniczy w dwóch równoległych kursach.

Pierwszy kurs (15 godz. wykładu i 15 godz. lab.) zapoznaje ze specyfiką tego działu literaturoznawstwa.

Drugi kurs (30 godz.) obejmuje zajęcia warsztatowe, podczas których studenci – pod opieką pracownika dysponującego doświadczeniami i własnym, znaczącym dorobkiem krytycznym – podejmują próby w zakresie różnych form wypowiedzi krytycznoliterackiej.

Pełny opis:

W ramach modułu Krytyka literacka student uczestniczy w dwóch równoległych kursach.

Pierwszy kurs (15 godz. wykładu i 15 godz. lab.) zapoznaje ze specyfiką tego działu literaturoznawstwa. Syntetycznemu omówieniu istoty, celów, najważniejszych strategii krytyki oraz jej najwybitniejszych rodzimych przedstawicieli poświęcony zostanie wykład. Dopełniają go konwersatoria, poświęcone problemom teoretycznym, dorobkowi wybranych autorów, najgłośniejszym debatom krytycznym.

Drugi kurs (30 godz.) obejmuje zajęcia warsztatowe, podczas których studenci – pod opieką pracownika dysponującego doświadczeniami i własnym, znaczącym dorobkiem krytycznym – podejmują próby w zakresie różnych form wypowiedzi krytycznoliterackiej. Zwraca się uwagę na specyfikę wypowiedzi krytycznych w różnych obiegach komunikacyjnych. Omówiona zostanie również sytuacja krytyki literackiej w okresie po roku 1989, konsekwencje przemian technologicznych dla funkcjonowania krytyki (rozwój i stopniowa instytucjonalizacja amatorskiej krytyki literackiej w Internecie).

Literatura:

Z uwagi na autorski charakter kursu obowiązująca literatura określana jest w danym roku akademickim.

Założenia ogólne:

Kurs 1 - teksty metakrytyczne, wypowiedzi programowe najważniejszych polskich krytyków (np. Mochnackiego, Brzozowskiego, Irzykowskiego, K. Wyki, Błońskiego).

Kurs 2 - wypowiedzi programowe współczesnych krytyków, wybrane debaty krytyczne i metakrytyczne, przykładowe teksty najważniejszych współczesnych autorów.

Efekty uczenia się:

1. student rozumie rolę krytyki literackiej w obrębie kultury nowoczesnej,

2. zna dorobek i rozumie kulturową doniosłość dokonań najwybitniejszych przedstawicieli polskiej krytyki literackiej,

3. posiada wiedzę o kulturowych i technologicznych uwarunkowaniach współczesnej krytyki literackiej,

4. posiada wiedzę o funkcjonowaniu krytyki literackiej w ramach różnych obiegów komunikacyjnych; orientuje się we wzajemnych

zależnościach między tymi obiegami,

5. posiada pogłębioną, szczegółową wiedzę o instytucjach kultury oraz współczesnym życiu literackim (w tym zwłaszcza

czasopismach i portalach literackich),

6. potrafi napisać recenzję lub szkic krytycznoliteracki przeznaczony dla różnych obiegów komunikacyjnych oraz grup odbiorczych,

7. posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych na temat utworów literackich,

8. systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym (w tym literackim), jest świadom znaczenia swojego regionu dla polskiej

kultury literackiej

9. przyjmuje funkcje autora tekstów w obiegu publicystycznym i krytycznym

10. interesuje się nowymi zjawiskami w życiu literackim oraz kulturalnym

Metody i kryteria oceniania:

1. zaliczenie wykładu (kurs 1) test z problematyki omawianej na wykładach – stanowi 50% oceny z kursu 1,

2. zaliczenie ćwiczęń (kurs 1) wymaga się znajomości lektur według spisu, ich problematyki, a także aktywnego udziału w dyskusjach – stanowi 50% oceny z kursu 1,

3. wymaga się znajomości lektur według spisu, ich problematyki, a także aktywnego udziału w dyskusjach – stanowi 50% oceny z kursu 2

4. wymaga się zaliczenia co najmniej dwóch prac pisemnych wg zaleceń pracownika prowadzącego kurs – stanowi 50 % oceny z kursu 2

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Uniłowski
Prowadzący grup: Alina Świeściak-Fast, Krzysztof Uniłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Świeściak-Fast
Prowadzący grup: Dariusz Nowacki, Alina Świeściak-Fast
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Nowacki, Alina Świeściak-Fast
Prowadzący grup: Marta Baron-Milian, Dariusz Nowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.