Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy poetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FP-S1-PP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy poetyki
Jednostka: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter propedeutyczny - wprowadzają studenta w problematykę teoretycznoliteracką, tym samym otwierając blok modułów teoretycznoliterackich kontynuowany w kolejnych semestrach. Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu teorii dzieła literackiego oraz kształcenie umiejętności jej wykorzystania w analizie utworów literackich.

Pełny opis:

Moduł obejmuje 30 godzin dydaktycznych ćwiczeń i trwa jeden semestr. Najważniejsze treści modułu to: 1. Miejsce poetyki wśród dyscyplin literaturoznawczych; 2. Podział poetyki (ze względu na przedmiot i sposób ujęcia); 3. Poetyka, czyli teoria dzieła literackiego: stylistyka, genologia, wersyfikacja i wersologia; 4. Podstawowe kategorie, pojęcia i terminy dotyczące struktury dzieła literackiego (lirycznego i epickiego); 5. Rodzaje i gatunki literackie; 6. Sposób istnienia dzieła literackiego (ontologia Ingardena, koncepcja Jakobsona); 7. Analiza dzieła literackiego i jej poziomy.

Literatura:

1. Lektury omawiane na zajęciach: J. Sławiński: O kategorii podmiotu lirycznego. W: Tegoż: Dzieło Język Tradycja. Warszawa 1974, Kraków 1998; A. Okopień-Sławińska: Relacje osobowe w literackiej komunikacji. W: Tejże: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Kraków 1998, Kraków 2001 lub: Problemy teorii literatury. Seria 2. Wyb. H. Markiewicz. Wrocław 1987; R. Jacobson: Poetyka w świetle językoznawstwa. W: Tenże: W poszukiwaniu istoty języka. T. 2. Warszawa 1989 lub: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. 2. Oprac. H. Markiewicz. Kraków 1976.

2. Lektury przygotowujące do testu (studenci czytają zalecane przez nauczyciela akademickiego rozdziały we własnym zakresie): M. Głowiński, A. Okopień- Sławińska, J. Sławiński: Zarys teorii literatury. Warszawa 1967 i wyd. nast. (najlepiej Warszawa 1991 – wyd. 6 poprawione); A. Kulawik: Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego. Kraków 1994, Kraków 1997;

Efekty uczenia się:

Student poznaje kanoniczne teksty teoretyczne z zakresu poetyki opisowej oraz ontologii dzieła literackiego. Zdobywa umiejętności czytania i interpretowania tekstów teoretycznych. Umie zastosować podstawowe narzedzia teoretyczne w analizie utworów poetyckich i prozatorskich. Samodzielnie zdobywa wiedzę (studiując we własnym zakresie materiały zadane przez nauczyciela akademickiego) konieczną do zaliczenia testu końcowego.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność i przygotowanie do zajęć, weryfikowane za pomocą ocen cząstkowych. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest pozytywna ocena z testu zaliczeniowego. Nauczyciel akademicki decyduje o wpływie ocen cząstkowych na ocenę końcową, może przyjąć zasadę, że wynik testu jest równoznaczny z oceną końcową.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szawerna-Dyrszka
Prowadzący grup: Mariusz Jochemczyk, Magdalena Kokoszka, Beata Mytych-Forajter, Jan Piotrowiak, Anna Szawerna-Dyrszka, Jan Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szawerna-Dyrszka
Prowadzący grup: Iwona Gralewicz-Wolny, Mariusz Jochemczyk, Magdalena Kokoszka, Beata Mytych-Forajter, Anna Szawerna-Dyrszka, Marzena Walińska, Piotr Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szawerna-Dyrszka
Prowadzący grup: Barbara Englender, Maria Janoszka, Mariusz Jochemczyk, Magdalena Kokoszka, Marta Olejniczak, Jan Piotrowiak, Jan Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szawerna-Dyrszka
Prowadzący grup: Jarosław Dobrzycki, Mariusz Jochemczyk, Magdalena Kokoszka, Sabina Korzuch, Anna Szawerna-Dyrszka, Anna Szumiec, Małgorzata Więzik-Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia jest obecność i udział w zajęciach, oceny cząstkowe (np. za przygotowanie do zajęć, aktywność, referat, interesujący pomysł analityczno-interpretacyjny), pozytywna ocena z testu zaliczeniowego. Ocena końcowa znacząco zależy od wyniku testu. Test, którego termin (i zakres) ustalany jest na początku semestru, składa się z zadań teoretycznych i praktycznych (praca na tekstach literackich) sprawdzających znajomość zasad i pojęć poetyki oraz umiejętność posługiwania się narzędziami analizy. Zestaw lektur przygotowujących do testu studenci otrzymują na początku semestru, studiują go we własnym zakresie (wybrane zagadnienia są omawiane na zajęciach).

Pełny opis:

Kurs ma charakter propedeutyczny - wprowadza studenta w problematykę teoretycznoliteracką, tym samym otwierając blok przedmiotów teoretycznoliterackich kontynuowany w następnych semestrach. Podstawowe zagadnienia (treści) modułu to: 1. Miejsce poetyki wśród dyscyplin literaturoznawczych; 2. Podział poetyki (ze względu na przedmiot i sposób ujęcia); 3. Poetyka, czyli teoria dzieła literackiego: stylistyka, genologia, wersyfikacja; 4. Podstawowe narzędzia analizy dzieła literackiego (lirycznego, epickiego i dramatycznego); 5. Analiza dzieła literackiego i jej poziomy; 6. Sposób istnienia dzieła literackiego - koncepcja Romana Jakobsona.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.