Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura najnowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FP-S2-LNAJN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura najnowsza
Jednostka: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kałuża, Agnieszka Nęcka-Czapska, Dariusz Nowacki, Alina Świeściak-Fast, Krzysztof Uniłowski
Prowadzący grup: Piotr Gorliński-Kucik, Dariusz Nowacki, Alina Świeściak-Fast, Krzysztof Uniłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem otrzymania OKM jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń oraz egzaminu. OKM stanowi średnią arytmetyczną obu ocen w proporcjach 2:1 na korzyść oceny z egzaminu. OKM wpisuje egzaminator.

Pełny opis:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE W ROKU AKAD. 2018/2019

1. Rok 1989 – cezura czy przełom? Periodyzacja życia literackiego po 1989 (cezury 1996 i 2002 roku)

materiały*: M. Janion: Zmierzch paradygmatu. W: tejże: „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”. Warszawa 1996, s. 5-23; J. Sławiński: Zanik centrali. „Kresy” 1994, nr 2 (18) (przedruk w: tegoż: Prace wybrane. T. 5: Przypadki poezji. Kraków 2001, s. 335-339).

opracowania: M. Pietrzak: Przełom czy ciągłość: 1989. W zbiorze: Literatura polska 1990-2000. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 1, s. 11-28; A. Bagłajewski: Od „zaniku centrali” do „centrali”. W zbiorze: Kanon i obrzeża. Red. I. Iwasiów, T. Czerska. Kraków 2005, s. 97–122 (przedruk w: tegoż: Mapy dwudziestolecia 1989–2009. Linie cią-głości. Lublin 2012, s. 25–55.

2. Medialne i rynkowe uwarunkowania życia literackiego

materiały: J. Jarzębski: Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej. Kraków 1998 [wybrane teksty]; K. Dunin: Normalka. W antologii: Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Oprac. D. Nowacki i K. Uniłowski. Katowice 2003, s. 92-99 (pierwodruk: „Megaron”. Dod. do „Kurier Czytelniczy”, nr 65, 2000).

opracowania: D. Nowacki: Dwanaście groszy. Wokół prozy polskiej lat dziewięćdziesiątych. W: tegoż: Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kraków 1999, s. 14-37; tegoż: Spełnienia wyższego rzędu. O spotkaniach literatury z medialnością i pragnieniach pisarzy. W: tegoż: Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001-2010). Katowice 2011, s. 116-159.

3. Postmodernizm i jego polska recepcja

materiały: J.-F. Lyotard: Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982-1985. Przeł. J. Migasiński. Warszawa 1998, s. 7-34; T. Komendant: Czy ujrzę postmodernizm w Warszawie? „Res Publica Nowa” 1993, nr 9.

opracowanie: G. Dziamski: Postmodernizm. W: Od awangardy do postmodernizmu. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Red. G. Dziamski. Warszawa 1986, s. 389-401; K. Uniłowski: 1989 – inicjacja postmodernizmu. W zbiorze: Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2007, s. 143-151 (wersja elektroniczna: http://krzysztofunilowski.academia.edu/research#papers)

4. Literatura „małych ojczyzn”. Dom dzienny, dom nocny Olgi Tokarczuk

materiały: L. Szaruga: Pisanie Polski. W: tegoż: Dochodzenie do siebie. Wybrane wątki literatury po roku 1989. Sejny 1997, s. 6-15 (przedruk w antologii: Była sobie krytyka… Wy-bór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Oprac. D. Nowacki i K. Uniłowski. Katowice 2003, s. 74-82).

opracowanie: P. Czapliński: Mapa, córka nostalgii. W: tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, s. 105-128 (inna wersja: Literatura małych ojczyzn – koniec i początek. W zbiorze: Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie. Red. A. Lam, T. Wroczyński. Warszawa 2002, s. 110-127).

5. Problem literatury kobiecej

materiały: I. Filipiak: Literatura monstrualna. „Biuletyn OŚki” 1999, nr 1 (4); Warkoczami. Antologia nowej poezji. Red. S. Głuszak, B. Gula, J. Mueller. Warszawa 2016 [fragmenty].

opracowania: A. Mrozik: Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa 2012, s. 40–49; M Świerkosz, W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm, Warszawa 2014, s. 19-197; K. Szopa, M. Glosowitz: Oddaj nam świat, oddaj nam przestrzeń. [Posłowie do:] Warkoczami. Antologia nowej poezji. Warszawa 2016, s. 364-476.

6. „Fronda” i inne narodowo-konserwatywne środowiska literackie

materiały: K. Koehler: W rytmie godzinek, na rosyjskim trupie. „Fronda”, nr 4–5 (wiosna–lato 1995), s. 287–307; J.M. Rymkiewicz: Do Jarosława Kaczyńskiego. „Rzeczpospolita” z dn. 21 kwietnia 2010

opracowanie: L. Burska: Inkwizytorzy i Sarmaci. W zbiorze: Normalność i konflikty. Rozważania o literaturze i życiu literackim w nowych czasach. Pod red. P. Czaplińskiego, P. Śliwińskiego. Poznań 2004, s. 71–84 (przedruk w: tejże: Cytaty z życia i literatury. Oprac. M. Zaleski. Kraków 2012, s. 273–287).

7. Marcin Świetlicki jako spadkobierca nowoczesnego wzoru poety

materiały: K. Koehler: Oharyzm. „brulion”, nr 14-15 [1990], s. 141-142; M. Świetlicki: Koehleryzm. „bruLion”, nr 16 [1991], s. 39-41.

opracowania: ; P. Śliwiński, Wiersze graniczne. W: tegoż, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej. Kraków 2002, s. 142–149, T. Kunz: Postępy ciemności. W zbiorze: Mistrz świata, dz. cyt., Poznań 2011, s.12-19.

8. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki jako poeta posttraumatyczny

materiały: P. Kozioł: Trzech muszkieterów melancholii. W: tegoż: Przerwane procesy. Szkice o poezji najnowszej, Warszawa 2011, s. 31–43.

opracowania: A. Świeściak: Śmiertelne sublimacje. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. W: tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków 2010, s. 145–181; J. Orska: Kresy tożsamości. Na podstawie poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. W: tejże: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006. Kraków 2006, s. 99–113.

9. Eksperyment poetycki po awangardzie. Andrzej Sosnowski i Darek Foks

materiały: A. Sosnowski: O poezji flow i chart. W: tegoż: „Najryzykowniej”. Wrocław 2007, s. 64–70.

opracowania: G. Jankowicz: Sosnowski i nowoczesność. W zbiorze: Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego. Pod red. G. Jankowicza. Kraków 2003, s. 13–37; A. Kałuża: Zamrożone aktywa. W: Pracownia Poetycka Silesius: Darek Foks, Andrzej Sosnowski. Red. A. Kałuża, G. Jankowicz. Wrocław 2015, s. 24–37 [dostęp elektroniczny http://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/zamrozone-aktywa/ ].

10. Poezja wobec kultury popularnej

materiały: G. Olszański: Poeci i dinozaury. „Lampa” 2005, nr 12.

opracowanie: A. Kałuża: Związki poezji i kultury popularnej: Krzysztof Jaworski, Darek Foks, Szczepan Kopyt i Jaś Kapela. W zbiorze: 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Cz. 1: Życie literackie po roku 1989. Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2010, t. 1, s. 207-237 (lub w: tejże: Bumerang. Szkice o poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku. Wrocław 2010, s. 9-34).

11. Artykulacje kobiecości w poezji Marty Podgórnik i Justyny Bargielskiej

materiały: A. Horubała: Nasze śmierci codzienne. W: tegoż: Żeby Polska była sexy i inne szkice polemiczne. Warszawa 2011; K. Dunin: Graviditas obsoleta. http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,8793343,Graviditas_obsoleta.html

opracowania: A. Kałuża: Seks odczarowany. „Długi maj” Marty Podgórnik. W: tejże: Bumerang. Szkice o polskiej poezji przełomu XX i XXI wieku. Wrocław 2010, s. 128–132; M. Koronkiewicz: Bargielska bez wymówek. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 1–2, s. 207–215; A. Lipszyc: Peep show. Lamentacje Justyny Bargielskiej. „Teksty Drugie” 2013, nr 6.

12. Poetyka prozy po roku 1989 („nieepicki model prozy”, fabulacja, alegoryzacja, parodia i pastisz)

materiały: M. Witkowski: Literatura z literatury [frag. artykułu programowego pt. Recycling]. W antologii: Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych”. Oprac. P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski. Kraków 2002, s. 627-633.

opracowania: P. Czapliński: Nieepicki model prozy w literaturze najnowszej. „Teksty Drugie” 1996, nr 5, s. 68-84; K. Uniłowski: Czym są fabulacje i dlaczego się je lekceważy. W: tegoż: Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury. Katowice 2013.

13. Krytyczne funkcje literatury najnowszej (na przykładzie twórczości D. Masłowskiej i poezji po roku 2000)

materiały: S. Sierakowski: Połknąć język i puścić pawia. „Polityka” 2005, nr 23 (lub w zbiorze: Polityka literatury. Warszawa 2009, s. 53–60); I. Stokfiszewski: Zwrot polityczny. Warszawa 2009 [fragmenty]; Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, red. P. Kaczmarski, M. Koronkiewicz. Stronie Śląskie 2016.

opracowanie: P. Czapliński: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa 2009, s. 266–275.

14. Proza po roku 2000 i queer (M. Witkowski: Lubiewo)

materiały: K. Dunin: Polska homoliteracka. „Gazeta Wyborcza” z dn. 17 grudnia 2005 (nr 293).

opracowania: B. Warkocki: Poetyka i polityka współczesnej polskiej powieści gejowskiej. W antologii: Polityka literatury. Przewodnik „Krytyki Politycznej”. Warszawa 2009, s. 288-302; P. Czapliński: Nasi odmieńcy [fragment]. W: tegoż: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa 2009, s. 357-368.

15. Mitologizacje męskości w prozie Szczepana Twardocha

materiały: W. Rusinek: Genezis z Dracha. „Twórczość” 2015, nr 5, s. 109–112.

opracowanie: D. Nowacki: Narodziny gwiazdy (Szczepan Twardoch). W: tegoż: Ukosem. Szkice o prozie. Katowice 2013, s. 11–35; E. Dutka: Tajna historia mówiona. „Drach” Szczepana Twardocha jako głos (z) peryferii. „Świat i Słowo” 2016, nr 2, s. 59–73 (wersja elektr.: http://www.swiatislowo.ath.bielsko.pl/sis27/sis_27_art_05.pdf)

16. Współczesna dramaturgia i teatr krytyczny

materiały: R. Pawłowski: Wstęp. [Do:] Pokolenie porno i inne niesmaczne sztuki teatralne. Red. H. Sułek. Wybór i oprac. R. Pawłowski. Kraków 2003; P. Demirski: Teatr dramtopisarzy. „Krytyka Polityczna” nr 13 (2007).

opracowanie: D. Nowacki: Szybko, szybciej – słusznie, słuszniej. W: tegoż: Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001-2010). Katowice 2011, s. 161–35.

17. Odmiany współczesnego reportażu (np. M. Szczygieł, W. Tochman, A. Domosławski, L. Ostałowska)

materiały: Kapuściński bez znieczulenia. Każdy czytał inną książkę [rozmowa wokół książki A. Domosławskiego] „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 73, s. 18–19; A. Stasiuk: A jeśliby nawet to wszystko zmyślił… „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 51, s. 13

opracowania: Z. Ziątek: Reportaż jako literatura. W zbiorze: Obraz literatury polskiej w komunikacji społecznej po roku ’89. Pod red. A. Wernera i T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 421–458; B. Darska: Pamięć codzienności, codzienność pamiętana. Szkice o re-portażu polskim XXI wieku. Gdańsk 2014, s. 9–30.

18. Najważniejsze tendencje w prozie popularnej (fantasy, romans obyczajowy, krymi-nał „retro”)

materiały: A. Sapkowski: wybrane opowiadanie (np. Mniejsze zło) lub fragmenty powieści z cyklu o wiedźminie Geralcie; K. Grochola: Nigdy w życiu [fragmenty]; M. Krajewski: Śmierć w Breslau [fragmenty]

opracowania: K. Kaczor: Geralt, czarownice i wampir. Recycling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego. Gdańsk 2006, s. 117-127; A. Nęcka: Emancypacyjne fortele. W: tejże: Co ważne i ważniejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku. Mikołów 2012, s. 11–48; V. Wróblewska: Tendencje rozwojowe polskiej literatury kryminalnej po 1989 roku. „Literatura i Kultura Popularna” nr 17 (2011), s. 127-145.

19. Krytyka literacka po 1989 roku

materiały: D. Nowacki, K. Uniłowski: Do czytelnika. W antologii: Była sobie krytyka… Wy-bór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Katowice 2003, s. 7-42.

opracowania: M. Urbanowski: Uwagi o krytyce literackiej lat 90. W zbiorze: Literatura polska 1990–2000. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 2, s. 30-46; D. Kozicka: Krytyk przeciwko uniwersytetowi. O antyakademickich strategiach krytyki po 1989 roku. W zbiorze: 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie. Pod red. A. Galant i I. Iwasiów. Szczecin 2008, s. 13–32 (przedruk w: tejże: Krytyczne (nie)po-rządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce. Kraków 2012, s. 172–197).

Uwagi:

Teksty wymieniane w rubryce „literatura proponowana”, „materiały" oraz „opracowania" nie mają charakteru obligatoryjnego. Stanowią wskazówki bibliograficzne, który powinny pomóc przy samodzielnym opracowaniu lektury bądź zagadnienia egzaminacyjnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.