Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka 1 języka 5: Ekspresja pisemna z gramatyką praktyczną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FS-KZ-S1-PN1J5EPG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka 1 języka 5: Ekspresja pisemna z gramatyką praktyczną
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majdzik Papić
Prowadzący grup: Andrea Babiarova, Marijana Roscic, Lenka Vavrova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen ciągłej, kształtującej, podsumowującej.

Sposoby ustalania ocen z wymienionych sposobów weryfikacji (ocen ciągłej, kształtującej, podsumowującej) są ustalane przez prowadzących zajęcia i zawarte w sylabusach poszczególnych grup zajęciowych przy założeniu, że na ocenianie ciągłe składa się co najmniej 1 sprawdzian (w formie testu, dyktanda, kartkówki itp.), o. kształtującą – co najmniej 1 praca pisemna; o. podsumowującą- co najmniej 1 kolokwium obejmujące część gramatyczną (test) i umiejętność tworzenia tekstu pisanego.


Pełny opis:

Moduł Praktyczna nauka I-go języka 5: Ekspresja pisemna z elementami gramatyki praktycznej ma charakter praktyczny i obejmuje doskonalenie oraz

wyćwiczenie w sposób zintegrowany takich kompetencji jak kompetencja leksykalna, gramatyczna i ekspresja pisemna. W obrębie modułu studenci

doskonalą znajomość zagadnień związanych z gramatyką i leksyką w zakresie wymogów określonych dla poziomu B1+ ESOKJ wybranego I-go języka

południowo- lub zachodniosłowiańskiego. Nauka języka w obrębie modułu jest kontynuowana, realizowana od poziomu B1 ESKOJ, osiągniętego w

poprzedzającym semestrze. Studenci doskonalą i pogłębiają znajomość skomplikowanych struktur gramatycznych, rozszerzają zasób słownictwa

(włączając leksykę specjalistyczną) i sprawności językowych w zakresie złożonych form wypowiedzi pisemnej wybranego I-go języka południowo- lub zachodniosłowiańskiego. Przedmiot przybliża studentom specyfikę wypowiedzi pisemnych w wybranym języku, wyposaża ich w niezbędny aparat

leksykalno-gramatyczny na poziomie zaawansowanym, pozwalający na poprawną komunikację w sytuacjach formalnych i nieformalnych. Efektem

realizacji modułu jest osiągnięcie poziomu B1+ ESOKJ.

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia w ramach modułu odbywają się zdalnie, za pomocą platformy MS Teams lub Moodle. Zajęcia prowadzone są w czasie rzeczywistym, zgodnie z harmonogramem zajęć na kierunku filologia słowiańska. Możliwość odbycia zajęć w sposów asynchroniczny w wypadku uzasadnionej nieobecności prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)