Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PODSTAWY DYDAKTYKI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0301-MT-S1-12-PDYD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PODSTAWY DYDAKTYKI
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wymagania określone zgodnie z treściami programowymi konwersatorium

Skrócony opis:

1. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki

2. System oświaty – organizacja i funkcjonowanie.

3. Proces nauczania - uczenia się.

4. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne

5. Projektowanie działań edukacyjnych

6. Diagnoza, kontrola i ocena kształcenia w szkole podstawowej

Pełny opis:

I. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki

- dydaktyka ogólna, a dydaktyki szczegółowe

- przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki

II. System oświaty – organizacja i funkcjonowanie

- przegląd najważniejszych nurtów myślenia na temat edukacji i szkoły

- podstawy prawne polskiego systemu oświatowego

- szkoła jako jednostka wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa

- szkoła jako miejsce poznawania przez ucznia wiedzy i uzyskiwania umiejętności

- rola szkoły w społeczeństwie i państwie

- modele współczesnej szkoły

III. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne

- poznawanie i motywowanie uczniów do nauki

- rozpoznanie i rozwijanie uczniowskich uzdolnień i predyspozycji

- style i techniki pracy z uczniem zdolnym i wymagającym specjalnych potrzeb edukacyjnych

- formy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej

- problematyka klasy szkolnej jako środowiska edukacyjnego

- nauczyciel jako przewodnik ucznia na ścieżkach poznania

- nauczyciel w społeczeństwie informacyjnym

- nauczyciel jako mistrz „żywego słowa” – przykuwający uwagę ucznia oraz stymulujący uczniowską aktywność

- adresowanie przez nauczyciela oddziaływań edukacyjnych do pojedynczego ucznia i grupy uczniów

IV. Diagnoza, kontrola i ocena kształcenia

- ocenianie w szkolnej codzienności

- wewnątrzszkolny system oceniania, zewnętrzny system oceniania

- zasady tworzenia kryteriów oceniania oraz narzędzi diagnozujących zdobytą przez ucznia wiedzę

- rola pracy domowej w procesie nauczania

- przykłady interpretacji rozwiązań uczniowskich zadań – analiza i ocena prac

Literatura:

K. Konarzewski, Sztuka nauczania. Szkoła, Warszawa 2004

A. Nalaskowski, Przestrzeń i miejsca szkoły, Kraków 2002

G. Petty, Nowoczesne nauczanie, Sopot 2010

J. Calhann, Hopkins, Przykłady modeli uczenia się i nauczania, WSiP,Warszawa 1999.

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003

B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

- przygotowanie „aktywnej” prezentacji wybranego zagadnienia

- tworzenie przykładowych zadań do pracy z uczniem zdolnym

- przygotowanie zestawu zadań dostosowanego do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- tworzenie przedmiotowego systemu oceniania do wybranego działu matematyki

- analiza uczniowskich prac pod kątem interpretacji rozumowań uczniowskich

- dobór pracy domowej do wybranych lekcji i określenie szczegółowych celów stworzonej pracy domowej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę będzie mieć wpływ forma i jakość przygotowanych do zajęć materiałów:

- fragmentu autorskiego programu z uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowej

- przykładowych zadań do pracy z uczniem zdolnym

- zestawu zadań dostosowanego do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- przedmiotowego systemu oceniania do wybranego działu matematyki

- sposobu dokonania analizy uczniowskich prac i sposobu ich oceniania

Student otrzyma oceny za:

- tworzenie fragmentu autorskiego programu z uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowej

- tworzenie przykładowych zadań do pracy z uczniem zdolnym

- przygotowanie zestawu zadań dostosowanego do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- tworzenie przedmiotowego systemu oceniania do wybranego działu matematyki

- analiza uczniowskich prac pod kątem interpretacji rozumowań uczniowskich Średnia arytmetyczna poszczególnych ocen cząstkowych będzie wyznacznikiem oceny końcowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.