Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNE DO NAUCZANIA NA II ETAPIE EDUKACYJNYM

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0301-MT-S1-12-PPsN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNE DO NAUCZANIA NA II ETAPIE EDUKACYJNYM
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem modułu jest przekazanie studentom podstawowych informacji na temat psychologicznych uwarunkowań procesu uczenia się i nauczania odniesionych do II etapu

edukacyjnego, zapoznanie studentów z metodami wspierającymi efektywność nauczania na tym etapie oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w

środowisku wychowawczym.

Pełny opis:

wykład

1. Sylwetka rozwojowa dziecka we wczesnym i późnym wieku szkolnym - rozwój fizyczny, motoryczny, rozwój procesów poznawczych

2. Sylwetka rozwojowa ucznia we wczesnym i późnym wieku szkolnym - rozwój społeczno-emocjonalny i moralny. Zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania.

3. Formy aktywności dziecka

4. Kontakty społeczne dziecka

5. Zagrożenia dzieci i młodzieży: agresja, przemoc, uzależnienia, grupy nieformalne

6. Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u dzieci a ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej

ćwiczenia

1. Stres, czym jest i jak sobie z nim radzić.

2. Pamięć i uczenie się. Najskuteczniejsze techniki uczenia się.

3. Agresja.

4. Psychologia rozwoju dziecka i młodzieży

5. Psychopatologia.

6. Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u dzieci a ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Zaburzenia zachowania. Dziecko nieśmiałe i nadpobudliwe.

Literatura:

1. Brzezińska, I.B., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2008). Psychologia rozwoju człowieka ( t. 2., s. 95- 292). W: J. Strelau, D. Doliński. Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

2. Kołodziejczyk, A. (2012). Późne dzieciństwo - młodszy wiek szkolny. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (234- 258). Warszawa: PWN.

3. Obuchowska, I. (2011). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka Okresów życia człowieka (s. 163-201). Warszawa: PWN.

4. Oleszkiewicz, A., Senejko, A. (2012). Dorastanie. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (259-286). Warszawa: PWN.

5. Stefańska-Klar, R. (2011). Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka Okresów życia człowieka (s. 130-162). Warszawa: PWN.

1.Spencer A. Rathus, „Psychologia współczesna”, GWP, Gdańsk 2004,

2. Zimbardo Philip G. „Psychologia i życie”, Zysk i S-ka, Warszawa 1999.

3.Sęk H. (2011). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN

4.Strelau Jan, Doliński Dariusz, „Psychologia akademicka” tom II, GWP, Gdańsk 2010,

5.Spionek H. (1973). Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologicznych uwarunkowań procesu nauczania odniesioną do kształcenia uczniów na II etapie edukacyjnym, w tym wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych aspektów projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej

Posiada podstawowe umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych wyznaczników optymalnego kierowania procesami kształcenia i wychowania, którą potrafi wykorzystać w optymalizacji przebiegu tych procesów

Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych oddziaływań pedagogicznych w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu psychologii nauczania i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego w tym obszarze

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ocen z testu i kolokwium.

Test zawierający pytania problemowe, testowe i otwarte, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych podczas wykładów treści.

Skala ocen:

51%-60% - dst

61%-70% - + dst

71%- 80% - db

81% - 90% - + db

91% - 100% - bdb

Test zostanie przeprowadzony w drugiej części semestru. Przewidziany czas trwania kolokwium to 40 minut.

Kolokwium pisemne zawierające pytania problemowe, testowe i otwarte, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych treści.

Skala ocen z kolokwium:

51%-60%=dst

61%-70%-dst+

71%-80%=db

81%-90%=db+

91%-100%=bdb

100% to wynik maksymalny w teście

Kolokwium odbędzie się w drugiej części semestru. Przewidziany czas trwania kolokwium to 40 minut.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.