Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

DYDAKTYKA MATEMATYKI NA III i IV ETAPIE EDUKACYJNYM I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0301-MT-S2-12-DMB1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: DYDAKTYKA MATEMATYKI NA III i IV ETAPIE EDUKACYJNYM I
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy: Przedmioty specjalistyczne - matematyka nauczycielska /stacjonarne II stopnia/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wymagania określone zgodnie z treściami programowymi konwersatorium

Skrócony opis:

I. Miejsce matematyki jako przedmiotu na III i IV etapie edukacyjnym (5 godz.)

II. Jednostka lekcyjna jako źródło organizacji procesu nauczania matematyki

(10 godz.)

III. Metody, formy i zasady nauczania (15 godz.)

Pełny opis:

I. Miejsce matematyki jako przedmiotu na III i IV etapie edukacyjnym (5 godz.):

1. Rozporządzenie MEN o podstawie programowej kształcenia ogólnego:

- cele kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym

- omówienie celów kształcenia i wymagań ogólnych z uwzględnieniem metodyki nauczania matematyki, przeanalizowanie wymagań szczegółowych w oparciu o treści nauczania

2. Programy nauczania:

- przegląd programów nauczania matematyki

- dobór i zatwierdzenie programu nauczania

- cechy dobrego podręcznika

- przegląd i ocena dostępnych podręczników

3. Projektowanie procesu kształcenia:

- kryteria doboru treści kształcenia w konstrukcji programów nauczania

- przegląd rozkładu materiału w oparciu o wybrany program nauczania

- tworzenie planów wynikowych do realizacji wybranych działów matematyki

II. Jednostka lekcyjna jako źródło organizacji procesu nauczania matematyki

(10 godz.)

- omówienie formalnej struktury lekcji jako jednostki dydaktycznej

- wyszczególnienie typów i modeli lekcji w zakresie przedmiotu, tworzenie przykładów

- formułowanie celów lekcji z uwzględnieniem specyfiki danej jednostki lekcyjnej, dobór odpowiednich treści nauczania do wyszczególnionych celów

- planowanie lekcji, omówienie przykładowych, gotowych konspektów, tworzenie konspektu do wybranej lekcji z III, IV poziomu edukacyjnego z uwzględnieniem technologii informacyjnej

III. Metody, formy i zasady nauczania (15 godz.)

1. Wprowadzenie pojęcia metody i klasyfikacji metod pracy na lekcji matematyki

- omówienie najczęściej stosowanych metod nauczania w oparciu o konkretne przykłady

- scharakteryzowanie wybranych metod i zasad nauczania

2. Poznawanie schematu punktowania i oceniania na przykładzie prac uczniów

3. Planowanie lekcji z wykorzystaniem Technologii Informacyjnej (TI): tablicy interaktywnej i programu Geogebra

- organizowanie pracy w klasie z wykorzystaniem TI

- korzystanie na lekcji z różnych źródeł informacji (internetu, filmu etc.)

- użytkowanie tablicy interaktywnej na lekcji matematyki na przykładzie zdań maturalnych z uwzględnieniem sposobu punktowania tych zadań

- obługa i wykorzystanie programu Geogebra do rozwiązywania zadań geometrycznych z uwzględnieniem sposobu punktowania tych zadań

Literatura:

H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa, 2005.

Notatki z zajęć

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17.

Programy nauczania i podręczniki do nauczania matematyki na III i IV etapie edukacyjnym.

Efekty uczenia się:

- tworzenie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TI

- tworzenie fragmentu planu wynikowego

- tworzenie zestawów zadań dla zobrazowania poszczególnych metod, form i zasad nauczania

- ocenianie i punktowanie przykładowych prac uczniów

- samodzielne studiowanie literatury przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę będzie mieć wpływ forma i jakość przygotowanych przez studentów scenariuszy do lekcji, fragmentów planów wynikowych, zestawów zadań oraz sposobu punktowania i oceniania uczniowskich prac. Oceniane będzie również przygotowanie merytoryczne studenta do zajęć, znajomość poznanych wcześniej pojęć i zagadnień oraz udział w dyskusjach.

Student otrzyma oceny za:

- przygotowanie skróconego scenariusza do lekcji z wykorzystaniem TI

- przygotowanie fragmentu planu wynikowego do określonego działu matematyki

- przygotowanie zestawów zadań dla zobrazowania poszczególnych metod, form i zasad nauczania

- przeprowadzenie przykładowej jednostki lekcyjnej z uwzględnieniem odpowiednich form i metod nauczania z wykorzystanie tablicy interaktywnej i programu Geogebra

Średnia arytmetyczna poszczególnych ocen cząstkowych będzie wyznacznikiem oceny końcowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.