Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

OGÓLNE PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNE B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0301-MT-S2-12-OPPSB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: OGÓLNE PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNE B
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy: Przedmioty specjalistyczne - matematyka nauczycielska /stacjonarne II stopnia/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem modułu jest przekazanie studentom podstawowych informacji na temat psychologicznych uwarunkowań procesu uczenia się i nauczania odniesionych do III i IV etapu edukacyjnego, zapoznanie studentów z metodami wspierającymi efektywność nauczania na tym etapie oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w środowisku wychowawczym.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Sylwetka rozwojowa ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości - rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny

2. Sylwetka rozwojowa ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości - rozwój procesów poznawczych

3. Sylwetka rozwojowa ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości - rozwój społeczno-emocjonalny. Krystalizowanie się tożsamości

4. Sylwetka rozwojowa ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości - dorosłość, identyfikacja z nowymi rolami społecznymi, kształtowanie się stylu życia

5. Formy aktywności młodzieży

6. Kontakty społeczne ucznia - rówieśnicy contra rodzice i wychowawcy, potencjalne zagrożenia

7. Zaburzenia funkcjonowania w okresie dorastania

ćwiczenia:

1. Sylwetka rozwojowa ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości.

2. Szkoła jako środowisko wychowawcze. Kontakty społeczne ucznia. Grupa rówieśnicza.

3. Wspomaganie motywacji do uczenia się.

4. Relacje nauczyciel uczeń. Osobowość nauczyciela. Progi edukacyjne.

5. Problemy uczniów. Zaburzenia funkcjonowania w okresie dorastania.

6. Kierowanie klasą i jej kontrola. Inne formy aktywności młodzieży.

Literatura:

1. Gruba, E. (2012). Wczesna dorosłość. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (257-3011). Warszawa: PWN.

2. Oleszkiewicz, A., Senejko, A. (2012). Dorastanie.W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (259-286). Warszawa: PWN.

3. Brzezińska, I.B., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2008). Psychologia rozwoju człowieka ( t. 2., s. 95- 292). W: J. Strelau, D. Doliński. Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Brzezińska A. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Gadńsk: GWP,

Dąbrowska T.E. Wojciechowska-Charlak B. (2005). Między praktyką a teorią wychowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS,

Mietzel, G. (2009). Psychologia dla nauczycieli. Jak wykorzystać teorie psychologiczne w praktyce dydaktycznej. Gdańsk: GWP.

Fontana D. (1998). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo,

Efekty uczenia się:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologicznych uwarunkowań procesu nauczania odniesioną do kształcenia uczniów na III i IV etapie edukacyjnym, w tym wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych aspektów projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej

Posiada podstawowe umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych wyznaczników optymalnego kierowania procesami kształcenia i wychowania, którą potrafi wykorzystać w optymalizacji przebiegu tych procesów

Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych oddziaływań pedagogicznych w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu psychologii nauczania i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego w tym obszarze

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ocen z kolokwium i testu

test zawierający pytania problemowe, testowe i otwarte, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych treści podczas wykładu.

Skala ocen:

51%-60% - dst

61%-70% - + dst

71%- 80% - db

81% - 90% - + db

91% - 100% - bdb

Kolokwium pisemne zawierające pytania problemowe, testowe i otwarte, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych treści.

Skala ocen z kolokwium:

51%-60%=dst

61%-70%-dst+

71%-80%=db

81%-90%=db+

91%-100%=bdb

Zarówno test, jak i kolokwium odbędą się w drugiej części semestru. Przewidziany czas - 40 minut.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)