Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CHEMIA ORGANICZNA A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-1.03.1.027
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: CHEMIA ORGANICZNA A
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - SEMESTR 5 (STUDIA I STOPNIA STACJONARNE)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych praw chemicznych. Znajomość chemii organicznej na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Przedmiot: Chemia organiczna A

Specjalność: Chemia Podstawowa, Chemia Środowiska, Chemia Informatyczna, Chemia Leków

Studia I stopnia, stacjonarne

Grupa: (A) Grupa treści podstawowych

Zajęcia: wykład, konwersatorium, laboratorium

Pełny opis:

Moduł przedmiotów Chemia organiczna zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu chemii organicznej. Student poznaje podstawowe pojęcia chemii organicznej: grupy funkcyjne, klasyfikacje, nomenklaturę, budowa związków organicznych ich właściwości, otrzymywanie i reaktywność, podstawowe mechanizmy reakcji organicznych oraz metody identyfikacji związków organicznych. Student poznaje techniki pracy laboratoryjnej w laboratorium chemii organicznej, nabiera umiejętności w przeprowadzaniu prostych syntez w mikroskali. Nabiera umiejętności w celu rozwiązywania problemów związanych z budową, reaktywnością oraz otrzymywaniem związków organicznych a także interpretacją prostych mechanizmów reakcji.

Literatura:

1. J. McMurry, Chemia organiczna, tomy 1-5, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005,

2. Platforma zdalnego nauczania: http://el.us.edu.pl/upgow/course/category.php?id=9

3. J. March, Chemia organiczna, Warszawa: WNT, 1985,

4. Materiały on-line: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chemia_organiczna -(Linki zewnętrzne)

Efekty uczenia się:

Student:

- Zna i rozumie elementarne prawa i pojęcia chemiczne

- Zna zasady nomenklatury związków chemicznych, zasady tworzenia wzorów sumarycznych i strukturalnych związków organicznych, potrafi wymienić podstawowe klasy związków organicznych

- Potrafi objaśnić związki pomiędzy budową molekularną a właściwościami makroskopowymi związków organicznych oraz

potrafi objaśnić pojęcia chemii organicznej w stopniu podstawowym

- Stosuje nomenklaturę chemiczną różnych klas związków chemicznych według zaleceń IUPAC

- Wykorzystuje podstawowe pojęcia chemii organicznej do rozwiązywania problemów związanych z budową, reaktywnością

oraz otrzymywaniem związków organicznych, interpretuje proste mechanizmy reakcji związków organicznych

- Posługuje się sprzętem laboratoryjnym i wykonuje podstawowe operacje laboratoryjne w pracowni chemii organicznej

- Potrafi przeprowadzić proste syntezy związków organicznych, wdrażając zasady bezpiecznego postępowania z

chemikaliami, opracowuje sprawozdania z przeprowadzonych eksperymentów

- Interesuje się podstawowymi procesami chemicznymi, zachodzącymi w środowisku

- Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz odpowiada za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - egzamin pisemny weryfikujący wiedzę w oparciu o treść wykładów, laboratorium i konwersatorium oraz wskazaną w sylabusie literaturę

Kolokwium pisemne - prawdzian pisemny weryfikujący wiedzę oraz umiejętności w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu chemii organicznej

Odpowiedź ustna - ocena wiedzy zdobytej na wykładach oraz w czasie samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz w laboratorium

Sprawozdanie - ocena wykonania syntezy preparatu, jej wiarygodności i jakości, pracy zespołowej oraz etycznych zachowań

Ocenianie ciągłe - ocena praktycznych umiejętności pracy w laboratorium chemii organicznej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)