Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CHEMIA NIEORGANICZNA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S1-017
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: CHEMIA NIEORGANICZNA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wykład:

1. Klasyfikacja, budowa, nazewnictwo, właściwości i reaktywność związków nieorganicznych; informacje podstawowe. – 2h

2. Wiązania chemiczne w związkach i substancjach nieorganicznych, w tym w związkach koordynacyjnych i metaloorganicznych. - 2 h

3. Klasy związków i substancji nieorganicznych, budowa, wiązania, charakterystyka. – 2 h

4. Okresowość właściwości pierwiastków i związków nieorganicznych. -2 h

5. Kwasy i zasady w chemii nieorganicznej, teorie kwasów i zasad. – 2h

6. Elementy chemii koordynacyjnej i metaloorganicznej, wiązanie metal ligand, izomeria i nazewnictwo wybranych połączeń. -2 h

7. Szczegółowa chemia pierwiastków bloków s i p – wybrane elementy, wstęp. -2h

8. Tlenki, wodorotlenki, kwasy, halogenki: budowa, właściwości, otrzymywanie. – 2 h

9. Połączenia z siarką, azotem, innymi pierwiastkami, sole: budowa, synteza, właściwości. -2h

10. Ogólna charakterystyka pierwiastków bloków d i f; specyfika pierwiastków przejściowych, wybrane klasy związków pierwiastków przejściowych. – 3h

11. Typy reakcji związków nieorganicznych i kompleksowych; mechanizmy wybranych reakcji. -2h

12. Równowagi chemiczne w chemii związków nieorganicznych i kompleksowych. – 2h

13. Otrzymywanie pierwiastków, metody laboratoryjne i przemysłowe, wybrane przykłady. – 2 h

14. Preparatyka wybranych związków nieorganicznych i koordynacyjnych; metody laboratoryjne i przemysłowe, elementy technologii nieorganicznej. -2 h

15. Wybrane przykłady zastosowań pierwiastków i ich związków nieorganicznych, koordynacyjnych i metaloorganicznych w różnych działach chemii i technologii chemicznej, w elektronice, medycynie, metalurgii i innych dziedzinach nauki i techniki. – 2h

Laboratorium:

1. Zajęcia organizacyjne, BHP, szkło, techniki pracy laboratoryjnej – 4 h

2. Sprawdziany pisemne – 4 h

3. Wykonywanie wybranych preparatów (9 związków) 9 * 5 h = 45 h

Preparaty wybierane są przez prowadzącego z następującej puli:

• DICHLOROBIS(TRIFENYLOFOSFINA)NIKIEL(II) [NiCl2(PPh3)2]

• BIS(2,4-PENTANODIONIANO)OKSOWANAD(IV); ACETYLOACETONIAN WANADYLU [VO(acac)2]

• ORTOFOSFORAN WAPNIA Ca3(PO4)2

• SIARCZAN GLINOWO-POTASOWY (AŁUN GLINOWO-POTASOWY) KAl(SO4)2 · 12 H2O

• SIARCZAN CHROMOWO – POTASOWY KCr(SO4)2· 12 H2O

• TRISZCZAWIANOGLINIAN (III) POTASU K3[Al(C2O4)3] • 3 H2O

• JODEK TLENEK BIZMUTU; TLENOJODEK BIZMUTU BiOI

• JODAN(VII) POTASU KIO4

• TRISZCZAWIANOCHROMIAN(III) POTASU K3[Cr(C2O4)3]

• CHLOREK TRIS(ETYLENODIAMINA)KOBALTU(III) [Co(en)3]Cl3

• AZOTAN trans-DIAZOTYNOBIS(ETYLENODIAMINA)KOBALTU(III) trans-[Co(en)2(NO2)2]NO3

• TETRATIOCYJANIANOKOBALTAN (II) RTĘCI Hg[Co(SCN)4]

• OCTAN MIEDZI (II) Cu2(CH3COO)4 · 2H2O

• Katena-POLIDICHLORO(1,5-CYKLOOKTADIEN)RUTEN( II) {[RuCl2(1,5-COD)]X}

4. Odrabianie zajęć – 7 h

Konwersatorium:

Rozwiązywanie zestawów zadań obejmujących zagadnienia problemowe z zakresu chemii nieorganicznej. Dyskusja dydaktyczna.

1. Repetytorium z podstaw chemii - 1h

2. Wiązania chemiczne, część pierwsza – 1h

3. Wiązania chemiczne zdelokalizowane – 1h

4. Związki koordynacyjne, definicje podstawowe – 1h

5. Związki kompleksowe, budowa – 1h

6. Sprawdzian pisemny, pierwszy – 1h

7. Kwasy i zasady w chemii – 1h

8. Wodór i litowce – 1h

9. Berylowce – 1h

10. Borowce – 1h

11. Węglowce - 1h

12. Azotowce – 1h

13. Fluorowce i helowce – 1h

14. Sprawdzian pisemny, drugi – 1h

15. Pierwiastki przejściowe, wstęp – 1h

Literatura:

1. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1995.

2. L. Kolditz, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1994.

3. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, 2010.

4. Wykłady umieszczone na stronie internetowej Zakładu http://www.inorganic.us.edu.pl/

5. P. A. Cox Krótkie wykłady. Chemia nieorganiczna, PWN. Warszawa, 2004

6. Wstęp do chemii koordynacyjnej Cieślak-Golonka Maria, Starosta Jan, Wasielewski Marek, PWN, Warszawa, 2010.

7. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii Hubicki Zbigniew (red.), 2008, UMCS

8. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.

9. Literatura podana do wykładu

10. Preparatyka organiczna - Vogel Arthur Israel WNT w części dotyczącej BHP, szkła i techniki laboratoryjnej

11. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii Hubicki Zbigniew (red.), 2008, UMCS

Efekty uczenia się:

opis efektu kształcenia

Zna zasady nomenklatury związków nieorganicznych, koordynacyjnych tworzy wzory sumaryczne i strukturalne.

Zna podstawowe pojęcia z chemii nieorganicznej

Zna właściwości pierwiastków, związków nieorganicznych oraz ich zastosowania

Potrafi objaśnić związki między budową molekularną a właściwościami makroskopowymi

związków nieorganicznych.

Rozumie strukturę elektronową atomów w korelacji z położeniem w układzie okresowym

Analizuje własności pierwiastków i wybranych klas związków nieorganicznych w kontekście prawa okresowości.

Potrafi wyjaśnić strukturę elektronową atomów i cząsteczek nieorganicznych

Przewiduje właściwości i reaktywność związków nieorganicznych.

Opracowuje raporty i sprawozdania z zakresu syntezy związków nieorganicznych

Potrafi zsyntezować wybrane związki nieorganiczne i metaloorganiczne

Interpretuje mechanizmy reakcji chemicznych związków nieorganicznych

Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Odpowiada za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

Metody i kryteria oceniania:

Wynik egzaminu końcowego

Średnia arytmetyczna przedmiotów wchodzących w skład modułu

Egzamin:

Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 65% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

66 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 84% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

85 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Egzamin pisemny. Czas trwania 180 minut.

Studenci rozwiązują od 15 zadań spośród podanych wcześniej około 120. Zadania są otwarte, podane uprzednio zadania obejmują całość materiału wykładowego.

Kolokwium pisemne:

Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 65% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

66 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 84% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

85 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Sprawdzian pisemny – czas trwania 30 minut

Na zajęciach laboratoryjnych 4 kolokwia pisemne

Na konwersatorium 3 kolokwia pisemne

Sprawdzian pisemny weryfikujący wiedzę oraz umiejętności w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu chemii nieorganicznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)