Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

CHEMIA MATERIAŁÓW I ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S1-027 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: CHEMIA MATERIAŁÓW I ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu chemii.

Skrócony opis:

Moduł: Chemia materiałów i zarządzanie chemikaliami

Kierunek: CHEMIA

Studia: I stopnia, stacjonarne licencjackie

Zajęcia: wykład, laboratorium

Pełny opis:

Moduł Chemia Materiałów i zarządzanie chemikaliami ma za zadanie zapoznać studentów z zagadnieniami szeroko rozumianej chemii materiałów oraz problematyką zarządzania chemikaliami. W szczególności zakres przedmiotu obejmuje poznanie budowy i właściwości materiałów metalicznych, polimerowych, ceramicznych i kompozytów oraz ich zastosowań w różnych dziedzinach techniki. Po ukończeniu kursu student powinien znać różne rodzaje współczesnych materiałów technicznych, podstawowe właściwości tych materiałów oraz najważniejsze aspekty technologiczne. W szczególności istotna jest relacja pomiędzy metodami wytwarzania materiałów, ich budową i właściwościami.

Literatura:

1. M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, Warszawa, 2006

2. L.A. Dobrzański, „Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT, Warszawa, 2006

3. H. Bala, Wstęp do chemii materiałów, WNT, 2003

4. L. Kolditz, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1994

Efekty uczenia się:

Student:

1. Zna budowę materiałów metalicznych, polimerowych, ceramicznych i kompozytowych oraz ich zastosowania.

2. Ma wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych materiałów: właściwości mechanicznych, cieplnych,

elektrycznych, magnetycznych i optycznych.

3. Zna problematykę zarządzania chemikaliami i podstawowe akty prawne obowiązujące w tym zakresie.

4. Potrafi znaleźć korelacje między składem chemicznym, strukturą, technologią i właściwościami materiałów

technicznych.

5. Potrafi określić budowę i właściwości oraz zaproponować fizykochemiczne metody badań materiałów.

6. Potrafi przeprowadzić syntezę prostych materiałów polimerowych i nieorganicznych.

7. Wdraża zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami w praktyce laboratoryjnej.

8. Opracowuje sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych.

9. Rozumie podstawowe zasady etyki i bezpieczeństwa pracy w laboratorium.

10. Rozumie konieczność bezpiecznego postępowania z chemikaliami.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób ustalania oceny końcowej: Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia.

Wykład: Egzamin pisemny. Czas trwania 90 minut.

Na koniec semestru

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Laboratorium: Kolokwium pisemne: 5 pytań

5 poprawnych odpowiedzi - 5,0

4 poprawne odpowiedzi - 4,0

3 poprawne odpowiedzi – 3,0

poniżej 3 poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna

- 3 kolokwia 30 minut

- 3 sprawozdania w semestrze oceniane w ciągu 2 tygodni przez prowadzącego zajęcia

Bieżąca ocena umiejętności praktycznych podczas pracy w laboratorium oraz stopnia wykorzystania wiedzy nabytej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pisarski
Prowadzący grup: Joanna Pisarska, Wojciech Pisarski, Lidia Żur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

1. Korelacja między składem chemicznym, strukturą, technologią i właściwościami materiałów (1h).

2. Wiązania chemiczne. Struktura materiałów, defekty struktury (1h). 3. Materiały metaliczne. Metale i ich stopy (1h).

4. Żelazo i jego stopy (1h).

5. Stale, staliwa, żeliwa (1h).

6. Wpływ pierwiastków stopowych i zanieczyszczeń na właściwości stali (1h).

7. Metale nieżelazne i ich stopy (1h).

8. Obróbka cieplna. Korozja. Właściwości i zastosowania metali (1h). 9. Materiały polimerowe. Polimery naturalne i syntetyczne. Polimery termoplastyczne, termoutwardzalne, elastomery. Budowa, izomeria i konformacja polimerów. Kopolimery. Żywice fenolowe, epoksydowe i poliestrowe, polimery biodegradowalne, polimery przewodzące. Właściwości i zastosowania polimerów (1h).

10. Materiały ceramiczne. Podział ceramiki. Ceramika szlachetna. Ceramika inżynieryjna. Materiały ogniotrwałe. Materiały spiekane. Proszki ceramiczne (1h).

11. Szkła i układy szklano-ceramiczne (1h).

12. Materiały dla medycyny (1h).

13. Materiały dla optyki (1h).

14. Kompozyty (1h).

15. Właściwości mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne i optyczne materiałów. Zastosowania (1h).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pisarski
Prowadzący grup: Joanna Pisarska, Wojciech Pisarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

1. Korelacja między składem chemicznym, strukturą, technologią i właściwościami materiałów (1h).

2. Wiązania chemiczne. Struktura materiałów, defekty struktury (1h). 3. Materiały metaliczne. Metale i ich stopy (1h).

4. Żelazo i jego stopy (1h).

5. Stale, staliwa, żeliwa (1h).

6. Wpływ pierwiastków stopowych i zanieczyszczeń na właściwości stali (1h).

7. Metale nieżelazne i ich stopy (1h).

8. Obróbka cieplna. Korozja. Właściwości i zastosowania metali (1h). 9. Materiały polimerowe. Polimery naturalne i syntetyczne. Polimery termoplastyczne, termoutwardzalne, elastomery. Budowa, izomeria i konformacja polimerów. Kopolimery. Żywice fenolowe, epoksydowe i poliestrowe, polimery biodegradowalne, polimery przewodzące. Właściwości i zastosowania polimerów (1h).

10. Materiały ceramiczne. Podział ceramiki. Ceramika szlachetna. Ceramika inżynieryjna. Materiały ogniotrwałe. Materiały spiekane. Proszki ceramiczne (1h).

11. Szkła i układy szklano-ceramiczne (1h).

12. Materiały dla medycyny (1h).

13. Materiały dla optyki (1h).

14. Kompozyty (1h).

15. Właściwości mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne i optyczne materiałów. Zastosowania (1h).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pisarski
Prowadzący grup: Agata Górny, Marta Kuwik, Natalia Pawlik, Joanna Pisarska, Wojciech Pisarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

1. Korelacja między składem chemicznym, strukturą, technologią i właściwościami materiałów (1h).

2. Wiązania chemiczne. Struktura materiałów, defekty struktury (1h). 3. Materiały metaliczne. Metale i ich stopy (1h).

4. Żelazo i jego stopy (1h).

5. Stale, staliwa, żeliwa (1h).

6. Wpływ pierwiastków stopowych i zanieczyszczeń na właściwości stali (1h).

7. Metale nieżelazne i ich stopy (1h).

8. Obróbka cieplna. Korozja. Właściwości i zastosowania metali (1h). 9. Materiały polimerowe. Polimery naturalne i syntetyczne. Polimery termoplastyczne, termoutwardzalne, elastomery. Budowa, izomeria i konformacja polimerów. Kopolimery. Żywice fenolowe, epoksydowe i poliestrowe, polimery biodegradowalne, polimery przewodzące. Właściwości i zastosowania polimerów (1h).

10. Materiały ceramiczne. Podział ceramiki. Ceramika szlachetna. Ceramika inżynieryjna. Materiały ogniotrwałe. Materiały spiekane. Proszki ceramiczne (1h).

11. Szkła i układy szklano-ceramiczne (1h).

12. Materiały dla medycyny (1h).

13. Materiały dla optyki (1h).

14. Kompozyty (1h).

15. Właściwości mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne i optyczne materiałów. Zastosowania (1h).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pisarski
Prowadzący grup: Agata Górny, Marta Kuwik, Joanna Pisarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

1. Korelacja między składem chemicznym, strukturą, technologią i właściwościami materiałów (1h).

2. Wiązania chemiczne. Struktura materiałów, defekty struktury (1h). 3. Materiały metaliczne. Metale i ich stopy (1h).

4. Żelazo i jego stopy (1h).

5. Stale, staliwa, żeliwa (1h).

6. Wpływ pierwiastków stopowych i zanieczyszczeń na właściwości stali (1h).

7. Metale nieżelazne i ich stopy (1h).

8. Obróbka cieplna. Korozja. Właściwości i zastosowania metali (1h). 9. Materiały polimerowe. Polimery naturalne i syntetyczne. Polimery termoplastyczne, termoutwardzalne, elastomery. Budowa, izomeria i konformacja polimerów. Kopolimery. Żywice fenolowe, epoksydowe i poliestrowe, polimery biodegradowalne, polimery przewodzące. Właściwości i zastosowania polimerów (1h).

10. Materiały ceramiczne. Podział ceramiki. Ceramika szlachetna. Ceramika inżynieryjna. Materiały ogniotrwałe. Materiały spiekane. Proszki ceramiczne (1h).

11. Szkła i układy szklano-ceramiczne (1h).

12. Materiały dla medycyny (1h).

13. Materiały dla optyki (1h).

14. Kompozyty (1h).

15. Właściwości mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne i optyczne materiałów. Zastosowania (1h).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pisarski
Prowadzący grup: Marta Kuwik, Natalia Pawlik, Joanna Pisarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

1. Korelacja między składem chemicznym, strukturą, technologią i właściwościami materiałów (1h).

2. Wiązania chemiczne. Struktura materiałów, defekty struktury (1h). 3. Materiały metaliczne. Metale i ich stopy (1h).

4. Żelazo i jego stopy (1h).

5. Stale, staliwa, żeliwa (1h).

6. Wpływ pierwiastków stopowych i zanieczyszczeń na właściwości stali (1h).

7. Metale nieżelazne i ich stopy (1h).

8. Obróbka cieplna. Korozja. Właściwości i zastosowania metali (1h). 9. Materiały polimerowe. Polimery naturalne i syntetyczne. Polimery termoplastyczne, termoutwardzalne, elastomery. Budowa, izomeria i konformacja polimerów. Kopolimery. Żywice fenolowe, epoksydowe i poliestrowe, polimery biodegradowalne, polimery przewodzące. Właściwości i zastosowania polimerów (1h).

10. Materiały ceramiczne. Podział ceramiki. Ceramika szlachetna. Ceramika inżynieryjna. Materiały ogniotrwałe. Materiały spiekane. Proszki ceramiczne (1h).

11. Szkła i układy szklano-ceramiczne (1h).

12. Materiały dla medycyny (1h).

13. Materiały dla optyki (1h).

14. Kompozyty (1h).

15. Właściwości mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne i optyczne materiałów. Zastosowania (1h).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pisarski
Prowadzący grup: Marta Kuwik, Natalia Pawlik, Joanna Pisarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

1. Korelacja między składem chemicznym, strukturą, technologią i właściwościami materiałów (1h).

2. Wiązania chemiczne. Struktura materiałów, defekty struktury (1h). 3. Materiały metaliczne. Metale i ich stopy (1h).

4. Żelazo i jego stopy (1h).

5. Stale, staliwa, żeliwa (1h).

6. Wpływ pierwiastków stopowych i zanieczyszczeń na właściwości stali (1h).

7. Metale nieżelazne i ich stopy (1h).

8. Obróbka cieplna. Korozja. Właściwości i zastosowania metali (1h). 9. Materiały polimerowe. Polimery naturalne i syntetyczne. Polimery termoplastyczne, termoutwardzalne, elastomery. Budowa, izomeria i konformacja polimerów. Kopolimery. Żywice fenolowe, epoksydowe i poliestrowe, polimery biodegradowalne, polimery przewodzące. Właściwości i zastosowania polimerów (1h).

10. Materiały ceramiczne. Podział ceramiki. Ceramika szlachetna. Ceramika inżynieryjna. Materiały ogniotrwałe. Materiały spiekane. Proszki ceramiczne (1h).

11. Szkła i układy szklano-ceramiczne (1h).

12. Materiały dla medycyny (1h).

13. Materiały dla optyki (1h).

14. Kompozyty (1h).

15. Właściwości mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne i optyczne materiałów. Zastosowania (1h).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.