Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PRACOWNIA LICENCJACKA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S1-034
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA LICENCJACKA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zakład Chemii Fizycznej:

badania właściwości termodynamicznych, akustycznych i powierzchniowych dioli, składników biopaliw, składników kosmetyków i olejków kosmetycznych oraz cieczy jonowych z nanocząstkami.

Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy:

Zakres materiału stanowiący problematyczne dla studenta zagadnienie.

Tematyka zajęć laboratoryjnych jest realizowana zgodnie z indywidualnie ustalonymi tematami prac licencjackich. Studenci indywidualnie pracują z literaturą przygotowując prezentacje multimedialne na tematy związane z syntezą i katalizą. Studenci zapoznają się z wyposażeniem laboratorium syntezy organicznej, metaloorganicznej i katalizy oraz laboratorium preparatyki szkieł. Wykonują też eksperymenty związane z pracą licencjacką.

Zakład Syntezy Organicznej

Ocena poprawności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych związanych z tematem pracy licencjackiej, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przestrzegania przepisów BHP.

1. Bardzo dobry: znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Studentka/Student potrafi samodzielnie prawidłowo korzystać z aparatury, umie przygotować prezentację i zreferować wyniki pracy.

2. Dobry: Student wymaga niewielkiej pomocy w pracy laboratoryjnej. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium.

3. Dostateczny: Student wykonuje eksperymenty z dużą pomocą prowadzącego. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium.

4. Niedostateczny: Student nie jest w stanie wykonać części eksperymentalnej pracy nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie rozumie podstaw teoretycznych z zakresu pracy licencjackiej. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium.

Literatura:

H. Buchowski, W. Ufnalski, Roztwory, wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa, 1998,

Reis, J. C. R.; Blandamer, M. J.; Davis, M. I.; Douhéret, G. The Concept of Non−Gibbsian and Non−Lewisian Properties in Chemical Thermodynamics. Chem. Phys. Chem. 2001, 3, 1465–1470.

Douhéret, G.; Davis, M. I.; Reis, J. C. R.; Blandamer, M. J. Isentropic Compressibilities−Experimental Origin and the Quest for their Rigorous Estimation in Thermodynamically Ideal Liquid Mixtures. Chem. Phys. Chem. 2001, 2, 148–161.

Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy:

Indywidualny zestaw pozycji literaturowych, stosownie do tematu pracy, dostarczony przez opiekuna pracy.

Samodzielnie wyszukiwane pozycje literaturowe, najczęściej z bieżących numerów czasopism, ale także pozycje książkowe, monograficzne.

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe zagadnienia poruszane w ramach studiów licencjackich, które potrzebne są w pracy laboratoryjnej.

2. Posiada umiejętność planowania i przeprowadzania prostych eksperymentów chemicznych oraz wskazania błędów w przyjętej procedurze w przypadku zaobserwowania wyników odbiegających od oczekiwanych.

3. Opracowuje sprawozdania i wykonuje podstawowe obliczenia do wykonanych badań związanych z tematyką pracy licencjackiej.

​4. Potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, aparaturą naukową i badawczą.

5. Jest świadom konieczności systematycznej pracy nad badaniami o charakterze długoterminowym.

Metody i kryteria oceniania:

Zakład Chemii Fizycznej:

Ocenianie przebiega w sposób ciągły w trakcie realizacji pracy licencjackiej - ocenianie ciągłe. Średnia arytmetyczna wszystkich elementów ocenienia ciągłego.

Ocenianie ciągłe:

Ocena bardzo dobra – student samodzielnie wykonuje pomiary, obliczenia, analizuje i interpretuje wyniki konsultując się z prowadzącym tylko w momentach istotnych dla poprawnego przebiegu pracy licencjackiej; zna i rozumie realizowane zagadnienie, działanie aparatury, metodykę pomiaru. Prawidłowo planuje i wykonuje eksperyment, na bieżąco ocenia zgodność otrzymanych wyników.

Ocena dobra - student wykonuje pomiary, obliczenia, analizuje i interpretuje wyniki konsultując się z prowadzącym w miarę potrzeby dla poprawnego przebiegu pracy licencjackiej; Zna i rozumie realizowane zagadnienie, działanie aparatury, metodykę pomiaru. W miarę prawidłowo planuje i wykonuje eksperyment, na bieżąco ocenia zgodność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym,

Ocena dostateczna - student wykonuje pomiary, obliczenia, analizuje i interpretuje wyniki po konsultacjach z prowadzącym dla poprawnego przebiegu pracy licencjackiej. Rozumie realizowane zagadnienie, działanie aparatury, metodykę pomiaru. W miarę prawidłowo planuje i wykonuje eksperyment, na bieżąco ocenia zgodność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym.,

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać pomiarów, obliczeń, analizować i interpretować wyników nawet po konsultacji z prowadzącym.

Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy:

Ocena poprawności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych związanych z tematem pracy licencjackiej, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przestrzegania przepisów BHP.

1. Bardzo dobry: znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Studentka/Student potrafi samodzielnie prawidłowo korzystać z aparatury, umie przygotować prezentację i zreferować wyniki pracy.

2. Dobry: Student wymaga niewielkiej pomocy w pracy laboratoryjnej. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium.

3. Dostateczny: Student wykonuje eksperymenty z dużą pomocą prowadzącego. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium.

4. iedostateczny: Student nie jest w stanie wykonać części eksperymentalnej pracy nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie rozumie podstaw teoretycznych z zakresu pracy licencjackiej. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium.

Od studentów wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym im możliwość korzystania z literatury przedmiotu głównie w tym języku.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Dabioch, Marzena Dzida, Sławomir Kula, Anna Świtlicka
Prowadzący grup: Marzena Dabioch, Marzena Dzida, Barbara Feist, Michał Filapek, Monika Geppert-Rybczyńska, Karina Kocot, Katarzyna Kowalska-Szojda, Violetta Kozik, Stanisław Krompiec, Sławomir Kula, Piotr Lodowski, Ewa Malicka, Anna Maroń, Jacek Mularski, Joanna Palion-Gazda, Natalia Pawlik, Justyna Polak, Marcin Rojkiewicz, Maciej Serda, Aneta Słodek, Beata Zawisza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)