Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MODUŁ A ZWIĄZANY ZE SPECJALNOŚCIĄ - KATALIZA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S1-046
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MODUŁ A ZWIĄZANY ZE SPECJALNOŚCIĄ - KATALIZA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Specjalność: Chemia podstawowa

Semestr 2013/2014 letni - należy do modułu:

0310-CH-S1-025 - Moduł A związany ze specjalnością

Pełny opis:

1. Zagadnienia podstawowe: kataliza, rodzaje katalizatorów, rodzaje/typy katalizy.

2. Zagadnienia podstawowe: wybrane reakcje katalityczne, mechanizmy reakcji katalitycznych.

1. Kataliza i katalizatory, inhibitor i inicjator reakcji, kataliza homogeniczna i heterogeniczna – definicje podstawowe.

2. Pierwiastki i związki chemiczne jako katalizatory reakcji chemicznych (metale, metale na nośnikach, tlenki metali).

3. Katalizatory: kwasy i zasady Lewisa i Bronsteda, super-kwasy i super-zasady, katalizatory przeniesienia międzyfazowego, kompleksy metali, enzymy, koenzymy i inne).

4. Kataliza w układach biologicznych: fotosynteza, oddychanie, wiązanie azotu, synteza biocząsteczek w organizmach żywych, enzymy jako biokatalizatory.

5. Wybrane procesy przemysłowe z udziałem katalizatorów homogenicznych – aspekty chemiczne i inżynierskie.

6. Wybrane procesy przemysłowe z udziałem katalizatorów heterogenicznych – aspekty chemiczne i inżynierskie.

7. Katalizatory w syntezie farmaceutyków; synteza asymetryczna, przekształcenia asymetryczne.

8. Katalizatory w ochronie środowiska: katalizatory samochodowe, znaczenie selektywnych układów katalitycznych.

9. Chemo-, regio- i stereoselektywność reakcji z udziałem katalizatorów.

10. Mechanizmy reakcji katalitycznych – homo- i heterogenicznych; analiza wybranych reakcji homo- i heterogenicznych.

11. Projektowanie katalizatorów: metody obliczeniowe, screening układów katalitycznych, planowanie.

12. Zalety i wady katalizy homo- i heterogenicznej; immobilizacja katalizatorów homogenicznych.

13. Kompleksy metali jako katalizatory reakcji – struktura a aktywność katalityczna.

14. Reaktory do procesów katalitycznych – przykłady.

15. Procesy kontaktowe, przykłady

Literatura:

1.F. Pruchnik, Kataliza homogeniczna, PWN, W-wa 1993.

2.Zenon Sarbak Kataliza w ochronie środowiska, UAM w Poznaniu 2004

B. Viswanathan, S. Sivasanker, A. V. Ramaswamy „Catalysis: Principles and Applications” Narosa Publishing House

3.Literatura podana do wykładu

4.Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych (http://www.inorganic.us.edu.pl/?page_id=24)

Kataliza heterogeniczna - wybrane zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych Wydawnictwo Naukowe UAM

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 66% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

67 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 83% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

84 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Kolokwium pisemne:

Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 66% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

67 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 83% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

84 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Sprawozdanie:

Poprawność merytoryczna wykonania ćwiczenia (40 %), sposób i prawidłowość sformułowania wniosków z przeprowadzonego ćwiczenia oraz uzyskanych wyników (60 %)

Student oddaje pisemne sprawozdanie w przeciągu dwóch tygodni od wykonania danego ćwiczenia obrazujące proces otrzymania zadanego związku (wraz z obliczeniami wydajności).

Sprawozdanie zostaje ocenione przez prowadzącego w terminie siedmiu dn

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)