Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PRZEDMIOT OBIERALNY C - POSZERZONA CHEMIA ORGANICZNA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S1-070
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRZEDMIOT OBIERALNY C - POSZERZONA CHEMIA ORGANICZNA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: wykład, zajęcia konwersatoryjne i laboratorium. Zakres merytoryczny obejmuje wiedzę teoretyczną na temat wybranych działów poszerzonej chemii organicznej, jak i techniki pracy laboratoryjnej w powiększonej skali.

Pełny opis:

Moduł przedmiotów Rozszerzona Chemia Organiczna zapoznaje studentów z rozszerzonymi w stosunku do podstawowego kursu Chemii Organicznej, pojęciami związanymi z chemią organiczną. Szczegółowy opis znajduje się w ogólnej informacji o przedmiocie. Student doskonali techniki pracy laboratoryjnej oraz nabiera umiejętności w syntezie w większej skali. Nabiera dalszych umiejętności dotyczących rozwiązywania problemów związanych z budową, reaktywnością oraz otrzymywaniem kolejnych związków organicznych. Nabiera również dodatkowych umiejętności interpretacji mechanizmów reakcji chemicznych.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie prawa i pojęcia chemiczne związane z wykładanymi tematami poszerzonej chemii organicznej. Zna zasady nomenklatury i nazewnictwa szerszej gamy związków organicznych. Potrafi powiązać budowę związku chemicznego z jego potencjalnymi właściwościami makroskopowymi.

Wykorzystuje podstawowe pojęcia chemii organicznej do rozwiązywania problemów związanych z otrzymywaniem, reaktywnością i określaniem właściwości fizykochemicznych różnych połączeń organicznych. Interpretuje mechanizmy reakcji chemicznych związków organicznych.

Potrafi przeprowadzić syntezy wybranych związków organicznych. Opracowuje sprawozdania z przeprowadzanych syntez. Potrafi zinterpretować widma otrzymanych przez siebie związków. Zna podstawowe zasady bezpiecznej pracy z chemikaliami.

Potrafi współpracować w grupie zwracając uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena modułu: średnia arytmetyczna ocen z egzaminu pisemnego, konwersatorium i laboratorium.

Weryfikacja wiedzy studenta będzie polegała na egzaminie w formie pisemnej. Ocenie będzie podlegał jak najdokładniejszy opis problemu występującego w pytaniu. Ilość pytań: 8 – 10. Czas przeznaczony na odpowiedzi: 2 godziny lekcyjne (1.5 godz. zegarowe).

Kolokwia ustne na laboratorium polegają na odpowiedzi na pytania dotyczące znajomości z wymagań merytorycznych do odpowiedniego ćwiczenia wykonywanego. Połowa pozytywnych odpowiedzi jest wymagana na zaliczenie.

Sprawozdania są zaliczane na podstawie poprawnego ich napisania. Nie wystawia się ocen ze sprawozdania.

Kolokwium pisemne:

Skala ocen:

51-60% prawidłowych odpowiedzi – 3.0

61-70% prawidłowych odpowiedzi – 3.5

71-80% prawidłowych odpowiedzi – 4.0

81-90% prawidłowych odpowiedzi – 4.5

91-100% prawidłowych odpowiedzi – 5.0

Zaliczenie konwersatorium

3 pisemne kolokwia i jeden test nomenklaturowy.

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje student po uzyskaniu 60% punktów łącznie z 3 kolokwiów pisemnych i zaliczeniu na 60% poprawnych odpowiedzi w teście nomenklaturowym. Studenci, którzy nie uzyskają wymaganej liczby punktów przystępują do testu zaliczeniowego z całości materiału. Zaliczenie testu po uzyskaniu 60% punktów.

Skal ocen - konwersatorium

60-68% prawidłowych odpowiedzi – 3.0

69-77% prawidłowych odpowiedzi – 3.5

78-86% prawidłowych odpowiedzi – 4.0

87-93% prawidłowych odpowiedzi – 4.5

94-100% prawidłowych odpowiedzi – 5.0

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kuś
Prowadzący grup: Piotr Bartczak, Wioleta Cieślik, Sylwia Golba, Maciej Kapkowski, Violetta Kozik, Piotr Kuś, Marcin Rojkiewicz, Tomasz Siudyga, Uladzislau Zhdan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)