Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

INFORMACJA NAUKOWA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-020
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: INFORMACJA NAUKOWA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Moduł: Informacja naukowa

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia Podstawowa, Chemia Środowiska, Chemia Informatyczna, Chemia Leków

Studia II stopnia, stacjonarne

Zajęcia: konwersatorium

Pełny opis:

Konwersatorium:

Treści merytoryczne:

1. Zasady dokumentacji i raportowania badań naukowych. Dokumentacja naukowo-techniczna. Rodzaje literatury chemicznej. Literatura źródłowa. Patenty. Prawa autorskie. Opis patentowy i jego elementy. Znany stan wiedzy. Zastrzeżenie patentowe. Wzory Markusha. (2 godz.)

2. Publikacje naukowe. Literatura bibliograficzna. Chemische Zentralblatt. Encyklopedia związków organicznych Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie. Encyklopedia związków nieorganicznych i metaloorganicznych Gmelins Handbuch der anorganischen chemie. Chemical Abstracts Service (CAS). System indeksowania CAS. Specyfika danych chemicznych. (2 godz.)

3. Bazy danych. Przeszukiwanie baz danych. Sposoby kodowania cząsteczek chemicznych. Wzór cząsteczkowy i strukturalny. Edytory molekularne. (2 godz.)

4. System baz danych discoverygate. Chemiczna baza danych Reaxys. Bazy patentów. Patent Chemistry Database. System baz danych pubmed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Katalogi związków chemicznych, jako encyklopedie danych chemicznych (www.sigmaaldrich.com). (2 godz.)

5. Bazy danych Science Citation Index. Journal Citation Report. ISI Web of Knowledge. Scopus. Inne internetowe zasoby danych naukowych. (2 godz.)

6. Wykorzystanie Google Book Search do przeszukiwania książkowej literatury chemicznej. Wykorzystanie księgarni internetowych (np. Amazon.com) do przeszukiwania książkowej literatury chemicznej. Katalogi bibliotek polskich. Zasoby książek i czasopism. Metody zamawiania literatury chemicznej z bibliotek krajowych i międzynarodowych. Prawne uwarunkowania wykorzystania literatury obcej we własnych badaniach naukowych. (2 godz.)

7. Kontekstowe przeszukiwanie baz danych chemicznych. Zasady formułowania zapytań do baz danych. Poszukiwania faktów, związków, reakcji, metod syntezy. (3 godz.)

Efekty uczenia się:

Rozróżnia rodzaje literatury chemicznej. Zna zasady dokumentacji i raportowania badań naukowych

Zna specyfikę danych chemicznych i tłumaczy problemy związane z przechowywaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji chemicznej.

Posługuje się różnymi systemami kodowania cząsteczek chemicznych, wykorzystując do tego celu edytory molekularne.

Wyszukuje i analizuje informacje w dostępnych on-line chemicznych bazach danych, przeszukuje je formułując proste zapytania tekstowe oraz konstruując kontekstowe zapytania.

Posługuje się wskaźnikami analizy bibliometrycznej, korzystając z odpowiednich zasobów danych naukowych.

Posługuje się programami do zarządzania bibliografią załącznikową i organizacji dokumentacji naukowej.

Postępuje zgodnie z zasadami etyki pracy z wykorzystaniem zasobów internetowych.

Metody i kryteria oceniania:

Rozwiązanie problemu - raport

Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji literaturowych, faktów, związków i reakcji chemicznych wymagającego korzystania z poznanych w ramach modułu dostępnych baz danych i poprawnych sposobów formułowania zapytań

Student rozwiązuje wybrany problem w oparciu o informacje dostępne w chemicznych bazach danych, przy czym rozwiązanie problemu powinno zakładać konieczność sformułowania prostych zapytań tekstowych oraz konstruowania kontekstowych zapytań, w celu poszukiwania faktów, związków i reakcji chemicznych oraz metod syntezy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)