Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY - PHYSICAL CHEMISTRY OF LIQUIDS AND SOLUTIONS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-179 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY - PHYSICAL CHEMISTRY OF LIQUIDS AND SOLUTIONS
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot: Chemia fizyczna cieczy i roztworów

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia Podstawowa, Chemia Środowiska, Chemia Informatyczna, Chemia Leków

Studia II stopnia, stacjonarne

Moduł: przedmiotów specjalizacyjnych

Zajęcia: wykład, konwersatorium

Pełny opis:

Wykład:

Charakterystyka stanu ciekłego: ściśliwość, lepkość, napięcie powierzchniowe, optyczne własności cieczy. Metody wyznaczania właściwości fizykochemicznych cieczy. Oddziaływania międzycząsteczkowe: przybliżenie multipolowe, przykłady funkcji opisujących energię oddziaływań międzycząsteczkowych. Roztwory: mieszaniny jako "naturalny" stan występowania substancji. Przykłady klasyfikacji faz wieloskładnikowych. Termodynamiczne funkcje nadmiarowe i wielkości cząstkowe molowe. Woda i roztwory wodne. Zjawisko hydrofobowe i hydrofilowe. Roztwory niewodne. Roztwory nieelektrolitów i elektrolitów. Ciecze jonowe i ich charakterystyka. Związek pomiędzy budową cieczy jonowych a ich właściwościami fizykochemicznymi. Metody badań właściwości fizykochemicznych cieczy jonowych. Zastosowanie cieczy jonowych w syntezie i ekstrakcji. Przewidywanie właściwości fizykochemicznych cieczy: wykorzystanie teorii i korelacji danych doświadczalnych.

Konwersatorium:

Metody wyznaczania podstawowych właściwości fizykochemicznych cieczy, gęstości, lepkości, napięcia powierzchniowego, międzyfazowego, współczynnika załamania światła i innych. Oddziaływania międzycząsteczkowe: analiza funkcji opisujących energię oddziaływań międzycząsteczkowych. Związek pomiędzy budową cieczy jonowych a ich właściwościami fizykochemicznymi. Przewidywanie właściwości fizykochemicznych cieczy: wykorzystanie teorii i korelacji danych doświadczalnych.

Literatura:

1. P. W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 2003.

2. Artykuły specjalistyczne dotyczące omawianych zagadnień.

Efekty uczenia się:

posiada zaawansowaną wiedzę z takich działów chemii, jak: chemia analityczna, fizyczna, teoretyczna i nieorganiczna

oraz w dziedzinie wybranej przez siebie specjalizacji

zna wybrane zaawansowane techniki obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii

potrafi wnioskować na podstawie danych literaturowych oraz odnosić się do tych danych krytycznie

przygotowuje prace pisemne z dziedziny chemii, które zawierają cel, metodologię badań, wyniki i

ich znaczenie w kontekście badań o podobnej tematyce

potrafi przedstawić w mowie i piśmie wyniki badań własnych lub cudzych

wykazuje umiejętność asocjacji wiedzy z różnych gałęzi chemii i nauk pokrewnych, i potrafi wytłumaczyć określone problemy

z dziedziny biologii, ochrony środowiska, farmacji, czy medycyny

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna z wykładu i konwersatorium

Na egzaminie obowiązują treści ujęte w opisie zajęć dydaktycznych i pracy studenta, przekazane na wykładzie oraz zawarte w literaturze obowiązkowej.

Ocena bardzo dobra - student samodzielnie rozwiązuje zagadnienia problemowe

z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wymagające korzystania z wiedzy

z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki, nie popełnia błędów;

Ocena dobra plus - student samodzielnie rozwiązuje zagadnienia problemowe

z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wymagające korzystania z wiedzy

z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki, popełnia nieliczne błędy niewynikające z braków merytorycznych;

Ocena dobra - student wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych oraz rozwiązuje z pomocą egzaminatora zagadnienia problemowe

z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wymagające korzystania z wiedzy

z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki popełniając nieliczne błędy;

Ocena dostateczna plus - student wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wymagające korzystania z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki popełniając przy tym błędy;

Ocena dostateczna - student rozumie i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia

i prawa, z pomocą egzaminatora wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji;

Ocena niedostateczna - student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić podstawowych pojęć i praw.

Egzamin ustny. Student losuje zestaw trzech pytań. W zestawie znajduje się jedno pytanie problemowe, jedno pytanie sprawdzające umiejętność wykorzystania wiedzy do rozwiązywania zagadnień typowych oraz jedno pytanie dotyczące podstawowych pojęć i praw. Na przygotowanie ma 15 minut. W tym czasie część odpowiedzi może zamieścić na kartce. Odpowiedź ustna trwa od 15 do 20 minut. Polega na odpowiedzi na wylosowane pytania i dyskusji z egzaminatorem.

Kolokwium pisemne:

Obowiązuje znajomość pojęć i wielkości ujętych w opisie zajęć dydaktycznych, przekazanych na wykładzie oraz zawartych w literaturze obowiązkowej.

Ocena bardzo dobra - student samodzielnie rozwiązuje zagadnienia problemowe

z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wymagające korzystania z wiedzy

z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki, nie popełnia błędów;

Ocena dobra plus - student samodzielnie rozwiązuje zagadnienia problemowe

z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wymagające korzystania z wiedzy

z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki, popełnia nieliczne błędy niewynikające z braków merytorycznych;

Ocena dobra - student wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych oraz rozwiązuje z pomocą egzaminatora zagadnienia problemowe

z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wymagające korzystania z wiedzy

z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki popełniając nieliczne błędy;

Ocena dostateczna plus - student wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wymagające korzystania z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki popełniając przy tym błędy;

Ocena dostateczna - student rozumie i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia

i prawa, z pomocą egzaminatora wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji;

Ocena niedostateczna - student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić podstawowych pojęć i praw.

Powyższemu opisowi odpowiada następująca skala procentowa:

poniżej 55% - ndst

55 -69% - dost

70-75% - +dost

76-88% - dobry

89-94% - +dobry

>95 – bardzo dobry

Prezentacje multimedialne:

Student przygotowuje prezentację kierując się kryterium merytorycznym (realizacja tematu) oraz formy przekazu (kompozycja obrazu, język i styl, wykorzystanie czasu).

Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), zachowanie proporcji między wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu, poprawne merytorycznie odpowiedzi, żywe uczestnictwo w rozmowie, prezentacja multimedialna przygotowana perfekcyjnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu (wykresy, rysunki, teksty, komentarze, animacje, ...);

Ocena dobra plus - znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału i jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana, zachowanie proporcji między wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu, poprawne merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana perfekcyjnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu (wykresy, rysunki, teksty, komentarze, animacje, ...);

Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadząca do pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, właściwe wykorzystanie czasu, formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu (wykresy, rysunki, teksty, komentarze, animacje, ...);

Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, przywołanie podstawowych kontekstów (z literatury), częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, dążenie do zamknięcia całości wnioskiem uogólniającym, panowanie nad czasem, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy, z zastosowaniem wybranych środków wyrazu (wykresy, rysunki, teksty, komentarze, animacje, ...);

Ocena dostateczna - omówienie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, liczne błędy w mówieniu, ale zachowana komunikatywność języka, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy;

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie.

Odpowiedź ustna:

Obowiązuje znajomość pojęć i wielkości ujętych w opisie zajęć dydaktycznych, przekazanych na wykładzie oraz zawartych w literaturze obowiązkowej.

Ocena bardzo dobra - student samodzielnie rozwiązuje zagadnienia problemowe

z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wymagające korzystania z wiedzy

z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki, nie popełnia błędów;

Ocena dobra plus - student samodzielnie rozwiązuje zagadnienia problemowe

z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wymagające korzystania z wiedzy

z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki, popełnia nieliczne błędy niewynikające z braków merytorycznych;

Ocena dobra - student wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych oraz rozwiązuje z pomocą egzaminatora zagadnienia problemowe zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wymagające korzystania z wiedzy

z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki popełniając nieliczne błędy;

Ocena dostateczna plus - student wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wymagające korzystania z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki popełniając przy tym błędy;

Ocena dostateczna - student rozumie i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia

i prawa, z pomocą egzaminatora wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji;

Ocena niedostateczna - student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić podstawowych pojęć i praw.

Student losuje zestaw trzech pytań. W zestawie znajduje się jedno pytanie problemowe, jedno pytanie sprawdzające umiejętność wykorzystania wiedzy do rozwiązywania zagadnień typowych oraz jedno pytanie dotyczące podstawowych pojęć i praw. Na przygotowanie ma 15 minut. W tym czasie część odpowiedzi może zamieścić na kartce. Odpowiedź ustna trwa od 15 do 20 minut. Polega na odpowiedzi na wylosowane pytania i dyskusji z egzaminatorem.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.