Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-211
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczny

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych praw i pojęć z różnych działów chemii oraz zagadnień realizowanych w ramach Laboratorium specjalizacyjnego A.


Od studentów wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu

zapewniającym im możliwość korzystania z literatury przedmiotu.


Skrócony opis:

Kierunek i poziom studiów: Chemia II stopień, II rok

LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B

Kod modułu: 0310-CH-S2-007

Nazwa wariantu modułu: Specjalizacja VI - Technologia chemiczna, chemia polimerów i materiałów nieorganicznych.

kod wariantu modułu: (0310-CH-S2-211)

Pełny opis:

Laboratorium specjalizacyjne B stanowi kontynuację zajęć realizowanych w części Laboratorium specjalizacyjne A w ramach przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru: Chemia analityczna, Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych, Teoretyczne metody w chemii, Fizykochemia faz skondensowanych oraz Fizykochemiczne metody w analizie chemicznej.

W zależności od wybranej specjalizacji i tematyki student wykonuje szereg doświadczeń laboratoryjnych (lub pracuje z komputerem, dla prac o charakterze obliczeniowym), które stanowią wstęp do badań wykonywanych w ramach prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Student

- posiada zaawansowaną wiedzę z takich działów chemii, jak: chemia analityczna, fizyczna, teoretyczna i nieorganiczna oraz w dziedzinie wybranej przez siebie specjalizacji

- planuje i wykonuje podstawowe badania naukowe z zakresu chemii oraz potrafi dobrać metodę i aparaturę do wykonania konkretnej analizy chemicznej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych

- potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową lub oprogramowanie (w przypadku pracy teoretycznej) w celu uzyskania wyników badań

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy potrzebne przy organizacji samodzielnego stanowiska badawczego

i pozwalające na samodzielną pracę na stanowisku badawczym (pomiarowym)

- potrafi wnioskować na podstawie danych literaturowych oraz odnosić się do tych danych krytycznie

- przygotowuje prace pisemne z dziedziny chemii i/lub innych nauk pokrewnych, które zawierają cel, metodologię badań, wyniki i ich znaczenie w kontekście badań o podobnej tematyce

- rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i pracy innych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne

Sprawdzian pisemny weryfikujący wiedzę oraz umiejętności w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu przedmiotu

specjalizacyjnego.

Odpowiedź ustna

Ocena wiedzy zdobytej na zajęciach specjalizacyjnych oraz w czasie

samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz w laboratorium.

Ocenianie ciągłe

Ocena praktycznych umiejętności pracy w laboratorium

specjalizacyjnym.

Sprawozdanie

Ocena wykonania eksperymentu oraz wiarygodności uzyskanych wyników.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)