Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEMINARIUM MAGISTERSKIE A - TEORETYCZNE METODY W CHEMII

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-222
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM MAGISTERSKIE A - TEORETYCZNE METODY W CHEMII
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

seminarium specjalizacyjne

Wymagania wstępne:

Znajomość chemii na poziomie studiów I stopnia

Skrócony opis:

Wariant modułu: Seminarium magisterskie A - Teoretyczne metody w chemii

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia Podstawowa, Chemia Środowiska, Chemia Informatyczna, Chemia Leków

Studia II stopnia, stacjonarne

Moduł: Seminarium magisterskie

Zajęcia: seminarium

Pełny opis:

1. Metoda Hartree–Focka–Roothaana. Analiza równań, konstruowanie algorytmu, wyszukiwanie baz funkcyjnych, obliczanie energii molekularnej, analiza zbieżności rozwiązań, wysycanie bazy, analiza orbitali molekularnych (MO), klasyfikacja MO wg reprezentacji nieprzywiedlnych. Obliczanie własności molekularnych (10 godzin)

2. Metoda funkcjonałów gęstości (DFT). Zapis równań, składnik korelacyjno – wymienny. Typy funkcjonałów, analiza wyrażeń występujących w najczęściej stosowanych funkcjonałach, porównanie wyrażeń na funkcjonały i potencjały, wyprowadzenie postaci potencjałów dla wybranych funkcjonałów. Analiza algorytmu metody DFT. Wykonanie obliczeń optymalnej geometrii dla wybranych małych cząsteczek. (10 godzin)

3. Porównanie wyników HF vs. DFT dla obliczeń: długości wiązań, wartości kątów, własności elektrycznych molekuł, wyznaczanie stabilnych konformacji. (4 godziny)

4. Mechanika molekularna: obliczenia dla układów cząsteczek rozległych (4 godziny)

5. Metody półempiryczne – teoria i zastosowania. (2 godziny)

Literatura:

1. L. Piela, Idee Chemii Kwantowej, PWN, Warszawa, 2003

2. I. N. Levine, Quantum Chemistry, Prentice Hall, 5 ed., 1999

Efekty uczenia się:

- Dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie chemii teoretycznej

- Wyszukuje informacje o strukturalnych bazach danych

- Stosuje proste edytory molekularne

- Posługuje się krajowymi i międzynarodowymi czasopismami naukowymi z dziedziny chemii teoretycznej

- Potrafi w mowie i w piśmie przedstawić zagadnienia popularno-naukowe dotyczące wyników odkryć naukowych z zakresu chemii teoretycznej

- Rozumie konieczność systematycznej pracy

Metody i kryteria oceniania:

2 kolokwia na punkty.

Skala ocen:

0 – 49 % punktów z kolokwiów – 2.0

50 - 59 % punktów z kolokwiów – 3.0

60 - 69% punktów z kolokwiów – 3.5

70 - 79% punktów z kolokwiów – 4.0

80 - 89% punktów z kolokwiów – 4.5

90 - 100% punktów z kolokwiów – 5.0

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)