Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEMINARIUM MAGISTERSKIE A - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-235
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM MAGISTERSKIE A - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość różnych działów chemii na poziomie studiów I stopnia.

Znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym możliwość korzystania z literatury przedmiotu.


Skrócony opis:

Kierunek i poziom studiów: Chemia II stopień, II rok

Przedmiot: Seminarium magisterskie A

Kod modułu: 0310-CH-S2-013

Nazwa wariantu modułu: Specjalizacja VI - Technologia chemiczna, chemia polimerów i materiałów nieorganicznych.

Kod wariantu modułu: 0310-CH-S2-235

Pełny opis:

Zadaniem zajęć przedmiotu: Seminarium magisterskie A - jest zapoznanie studentów z metodologią pracy naukowo-badawczej, ze sposobami przygotowania przeglądu literaturowego niezbędnego do napisania wstępu teoretycznego pracy.

Student pracuje z literaturą naukową i prezentuje wyniki badań w niej zawarte.

Literatura:

Ustalana indywidualnie w zależności od tematu pracy z promotorami prac magisterskich.

Artykuły specjalistyczne dotyczące zagadnień podejmowanych w realizowanej pracy.

Efekty uczenia się:

Student

- dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie chemii, jej historycznego rozwoju, znaczenia dla postępu nauk ścisłych oraz

poznania świata i rozwoju ludzkości

- zna podstawy teoretyczne wybranych metod badawczych

- wyszukuje informacje w strukturalnych bazach danych

- potrafi wyszukiwać niezbędne informacje na określony temat posługując się literaturą naukową, bazami danych i innymi źródłami

- posługuje się krajowymi i międzynarodowymi czasopismami naukowymi z dziedziny chemii

- uzasadnia i opisuje cel prowadzonych badań, ich metodologię i znaczenie

- potrafi w mowie i piśmie przedstawić zagadnienia popularno-naukowe dotyczące wyników odkryć naukowych z zakresu chemii i nauk pokrewnych oraz samodzielnie poznaje wybrane zagadnienia i określa kierunki dalszego kształcenia

- rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

- krytycznie podchodzi do informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu nauk ścisłych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne.

Sprawdzian pisemny weryfikujący wiedzę oraz umiejętności w

rozwiązywaniu zadań i problemów badawczych związanych z wykonywaną pracą dyplomową.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)