Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEMINARIUM MAGISTERSKIE B - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-236
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM MAGISTERSKIE B - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne podczas, których omawiane są metody badawcze oraz sposoby prowadzenia badań realizowanych w ramach poszczególnych prac magisterskich. Omawiane są także rezultaty przeprowadzanych badań i problemy występujące w trakcie ich realizacji.

Tematyka zajęć związana jest bezpośrednio z realizowanymi tematami prac magisterskich i metodami badawczymi, które służą do ich wykonania.

W trakcie zajęć dyplomanci przedstawiają krótką charakterystykę tematów swoich prac magisterskich oraz kolejnych etapów ich realizacji i otrzymanych wyników.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ustalana indywidualnie promotorami, w zależności od tematu realizowanej pracy magisterskiej.

Literatura uzupełniająca:

Artykuły specjalistyczne dotyczące zagadnień podejmowanych w realizowanej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ustne

Wymagania merytoryczne:

Podstawowa wiedza z zakresu problemów badawczych związanych z tematyką realizowanej pracy magisterskiej. Przedstawienie rezultatów prowadzonych badań i ich interpretacja. Samodzielne wykonywanie niezbędnych obliczeń.

Przebieg procesu weryfikacji:

Rozmowa bezpośrednia mająca na celu weryfikację wiedzy związanej z realizowanymi zadaniami oraz umiejętności w rozwiązywaniu problemów badawczych, a także sposobu przedstawiania i interpretacji wyników uzyskanych w trakcie wykonywania pracy.

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)