Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRACOWNIA MAGISTERSKA A - FIZYKOCHEMIA FAZ SKONDENSOWANYCH

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-253 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA MAGISTERSKA A - FIZYKOCHEMIA FAZ SKONDENSOWANYCH
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zakład Chemii Fizycznej:

Tematyka zajęć laboratoryjnych jest realizowana zgodnie z indywidualnie ustalonymi tematami prac magisterskich. Obejmuje właściwości termodynamiczne, akustyczne, powierzchniowe i dielektryczne układów ciekłych.

Pełny opis:

Badanie właściwości fizykochemicznych cieczy jonowych, modelowych układów paliw płynnych i biopaliw.

Wpływ ciśnienia i temperatury na właściwości fizykochemiczne cieczy.

Badanie właściwości termodynamicznych i akustycznych mieszanin ciekłych.

Badanie efektów izotopowych H/D w widmach wiązania wodorowego w zakresie podczerwieni modelowych kryształów molekularnych.

Efekty temperaturowe w widmach cyklicznych układów wiązań wodorowych w modelowych kryształach molekularnych.

Badanie związków pomiędzy strukturą elektronową asocjujących molekuł a własnościami spektralnymi w podczerwieni wodorowo związanych kryształów molekularnych.

Badanie efektów dynamicznych oddziaływań kooperatywnych w oparciu o badanie widm wiązania wodorowego w zakresie podczerwieni modelowych kryształów molekularnych.

Związki kompleksowe metali przejściowych w aspekcie badań strukturalnych, spektroskopowych, magnetycznych i katalitycznych.

Wpływ domieszkowania metalami d i f-elektronowymi na właściwości fizyko-chemiczne trójskładnikowych spineli selenkowych MeCr2Se4 (Me=Cu, Zn, Cd).

Literatura:

1. H. Buchowski, W. Ufnalski, Roztwory, WNT, Warszawa, 1995.

2. J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. Paszek, A. Sikorski, Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa, 1992.

Zakres pozostałej obowiązkowej literatury uzgadniany jest bezpośrednio przez promotora pracy magisterskiej i ściśle związany z tematem wykonywanej pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

zna teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej

potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową lub oprogramowanie (w przypadku pracy teoretycznej) w celu

uzyskania wyników badań, będących przedmiotem pracy magisterskiej

planuje badania własne, konieczne do weryfikacji hipotez pracy magisterskiej

przygotowuje i prezentuje prace związane z badaniami własnymi, które zawierają cel, metodologię, wyniki i ich znaczenie w kontekście

badań o podobnej tematyce

samodzielnie poznaje wybrane zagadnienia i określa kierunki dalszego kształcenia

rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej i postępuje etycznie

Metody i kryteria oceniania:

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii

Zakład Chemii Fizycznej:

W czasie trwania prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej opiekun naukowy sprawdza pracę studenta pod kątem wymagań merytorycznych dotyczących oceniania ciągłego.

Ocena bardzo dobra - student samodzielnie planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej konsultując się z prowadzącym tylko w momentach istotnych dla poprawnego przebiegu badań. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników. Potrafi prawidłowo korzystać z aparatury badawczej. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.

Ocena dobra - student planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej konsultując się z prowadzącym w miarę potrzeby. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Na ogół prawidłowo planuje i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym. Na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury badawczej. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo. Świadomie unikając błędów w pracy laboratoryjnej konsultuje się z prowadzącym.

Ocena dostateczna - student wykonuje prace związane z przygotowaniem pracy magisterskiej po konsultacjach z prowadzącym. Rozumie realizowane zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Zazwyczaj prawidłowo planuje

i wykonuje prace laboratoryjne, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym. Na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jendrzejewska
Prowadzący grup: Mirosław Chorążewski, Marzena Dzida, Stella Hensel-Bielówka, Izabela Jendrzejewska, Ewa Maciążek, Edward Zorębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. H. Buchowski, W. Ufnalski, Roztwory, WNT, Warszawa, 1995.

2. J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. Paszek, A. Sikorski, Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa, 1992.

3. M. Van Meerssche, J. Feneau-Dupont, Krystalografia i chemia strukturalna, PWN, Warszawa, 1984.

4. M. Cieślak-Golonka, J. Starosta, M. Wasielewski, Wstęp do chemii koordynacyjnej, PWN, Warszawa, 2010.

5. S. F. A. Ketlle, Fizyczna chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1999.

6. A. B. P. Lever, Inorganic Electronic Spectroscopy, Elsevier Science; 2 Sub edition (January 1, 1985).

7. J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch, Chemia ciała stałego, PWN, Warszawa, 1975.

8. A. Szewczyk, A. Wiśniewski, R. Puźniak, H. Szymczak, Magnetyzm i nadprzewodnictwo, PWN, Warszawa, 2012.

9. A. P. Cracknell, Magnetyzm kryształów, PWN, Warszawa, 1982.

10. A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT, Warszawa, 1998.

11. Platforma zdalnego nauczania: http://el.us.edu.pl/upgow/course/category.php?id=9

12. Bazy danych dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego.

Artykuły specjalistyczne dotyczące omawianych zagadnień:

C.A. Cerdeirina, C.A. Tovar, D. Gonzalez-Salgado, E.Carballo, L.Romani, “Isobaric thermal expansivity and thermophysical characterization of liquids and liquid mixtures”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2001, 3, 5230-5236.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jendrzejewska, Ewa Malicka
Prowadzący grup: Izabela Jendrzejewska, Ewa Malicka, Jacek Nycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. H. Buchowski, W. Ufnalski, Roztwory, WNT, Warszawa, 1995.

2. J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. Paszek, A. Sikorski, Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa, 1992.

3. M. Van Meerssche, J. Feneau-Dupont, Krystalografia i chemia strukturalna, PWN, Warszawa, 1984.

4. M. Cieślak-Golonka, J. Starosta, M. Wasielewski, Wstęp do chemii koordynacyjnej, PWN, Warszawa, 2010.

5. S. F. A. Ketlle, Fizyczna chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1999.

6. A. B. P. Lever, Inorganic Electronic Spectroscopy, Elsevier Science; 2 Sub edition (January 1, 1985).

7. J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch, Chemia ciała stałego, PWN, Warszawa, 1975.

8. A. Szewczyk, A. Wiśniewski, R. Puźniak, H. Szymczak, Magnetyzm i nadprzewodnictwo, PWN, Warszawa, 2012.

9. A. P. Cracknell, Magnetyzm kryształów, PWN, Warszawa, 1982.

10. A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT, Warszawa, 1998.

11. Platforma zdalnego nauczania: http://el.us.edu.pl/upgow/course/category.php?id=9

12. Bazy danych dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego.

Artykuły specjalistyczne dotyczące omawianych zagadnień:

C.A. Cerdeirina, C.A. Tovar, D. Gonzalez-Salgado, E.Carballo, L.Romani, “Isobaric thermal expansivity and thermophysical characterization of liquids and liquid mixtures”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2001, 3, 5230-5236.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jendrzejewska, Ewa Malicka
Prowadzący grup: Barbara Hachuła, Anna Maroń, Jacek Nycz, Anna Świtlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. H. Buchowski, W. Ufnalski, Roztwory, WNT, Warszawa, 1995.

2. J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. Paszek, A. Sikorski, Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa, 1992.

3. M. Van Meerssche, J. Feneau-Dupont, Krystalografia i chemia strukturalna, PWN, Warszawa, 1984.

4. M. Cieślak-Golonka, J. Starosta, M. Wasielewski, Wstęp do chemii koordynacyjnej, PWN, Warszawa, 2010.

5. S. F. A. Ketlle, Fizyczna chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1999.

6. A. B. P. Lever, Inorganic Electronic Spectroscopy, Elsevier Science; 2 Sub edition (January 1, 1985).

7. J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch, Chemia ciała stałego, PWN, Warszawa, 1975.

8. A. Szewczyk, A. Wiśniewski, R. Puźniak, H. Szymczak, Magnetyzm i nadprzewodnictwo, PWN, Warszawa, 2012.

9. A. P. Cracknell, Magnetyzm kryształów, PWN, Warszawa, 1982.

10. A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT, Warszawa, 1998.

11. Platforma zdalnego nauczania: http://el.us.edu.pl/upgow/course/category.php?id=9

12. Bazy danych dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego.

Artykuły specjalistyczne dotyczące omawianych zagadnień:

C.A. Cerdeirina, C.A. Tovar, D. Gonzalez-Salgado, E.Carballo, L.Romani, “Isobaric thermal expansivity and thermophysical characterization of liquids and liquid mixtures”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2001, 3, 5230-5236.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malicka, Edward Zorębski
Prowadzący grup: Marzena Dzida, Anna Maroń, Jacek Nycz, Edward Zorębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. H. Buchowski, W. Ufnalski, Roztwory, WNT, Warszawa, 1995.

2. J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. Paszek, A. Sikorski, Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa, 1992.

3. M. Van Meerssche, J. Feneau-Dupont, Krystalografia i chemia strukturalna, PWN, Warszawa, 1984.

4. M. Cieślak-Golonka, J. Starosta, M. Wasielewski, Wstęp do chemii koordynacyjnej, PWN, Warszawa, 2010.

5. S. F. A. Ketlle, Fizyczna chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1999.

6. A. B. P. Lever, Inorganic Electronic Spectroscopy, Elsevier Science; 2 Sub edition (January 1, 1985).

7. J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch, Chemia ciała stałego, PWN, Warszawa, 1975.

8. A. Szewczyk, A. Wiśniewski, R. Puźniak, H. Szymczak, Magnetyzm i nadprzewodnictwo, PWN, Warszawa, 2012.

9. A. P. Cracknell, Magnetyzm kryształów, PWN, Warszawa, 1982.

10. A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT, Warszawa, 1998.

11. Platforma zdalnego nauczania: http://el.us.edu.pl/upgow/course/category.php?id=9

12. Bazy danych dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego.

Artykuły specjalistyczne dotyczące omawianych zagadnień:

C.A. Cerdeirina, C.A. Tovar, D. Gonzalez-Salgado, E.Carballo, L.Romani, “Isobaric thermal expansivity and thermophysical characterization of liquids and liquid mixtures”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2001, 3, 5230-5236.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.