Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRACOWNIA MAGISTERSKA B - FIZYKOCHEMIA FAZ SKONDENSOWANYCH

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-258 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA MAGISTERSKA B - FIZYKOCHEMIA FAZ SKONDENSOWANYCH
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://el.us.edu.pl/upgow/course/category.php?id=9
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zakład Chemii Fizycznej:

Tematyka zajęć laboratoryjnych jest realizowana zgodnie z indywidualnie ustalonymi tematami prac magisterskich. Obejmuje właściwości termodynamiczne, akustyczne, powierzchniowe i dielektryczne układów ciekłych.

Pełny opis:

Badanie efektów izotopowych H/D w widmach wiązania wodorowego w zakresie podczerwieni modelowych kryształów molekularnych

Efekty temperaturowe w widmach cyklicznych układów wiązań wodorowych w modelowych kryształach molekularnych

Badanie związków pomiędzy strukturą elektronową asocjujących molekuł a własnościami spektralnymi w podczerwieni wodorowo związanych kryształów molekularnych

Badanie efektów dynamicznych oddziaływań kooperatywnych w oparciu o badanie widm wiązania wodorowego w zakresie podczerwieni modelowych kryształów molekularnych

Związki kompleksowe metali przejściowych w aspekcie badań strukturalnych, spektroskopowych, magnetycznych i katalitycznych.

Wpływ domieszkowania metalami d i f-elektronowymi na właściwości fizyko-chemiczne trójskładnikowych spineli selenkowych MeCr2Se4 (Me=Cu, Zn, Cd).

Literatura:

1. H. Buchowski, W. Ufnalski, Roztwory, WNT, Warszawa, 1995.

2. J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. Paszek, A. Sikorski, Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa, 1992.

Zakres pozostałej obowiązkowej literatury uzgadniany jest bezpośrednio przez promotora pracy magisterskiej i ściśle związany z tematem wykonywanej pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

zna teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej

potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową lub oprogramowanie (w przypadku pracy teoretycznej) w celu

uzyskania wyników badań, będących przedmiotem pracy magisterskiej

planuje badania własne, konieczne do weryfikacji hipotez pracy magisterskiej oraz opracowuje wyniki badań własnych

i dokonuje krytycznej analizy wyników

przygotowuje i prezentuje prace związane z badaniami własnymi, które zawierają cel, metodologię, wyniki i ich znaczenie w kontekście

badań o podobnej tematyce

samodzielnie poznaje wybrane zagadnienia i określa kierunki dalszego kształcenia

samodzielnie planuje swoją karierę zawodową lub naukową

rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej i postępuje etycznie

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe.

Ocena bardzo dobra - student samodzielnie planuje i wykonuje eksperyment konsultując się z prowadzącym tylko w momentach istotnych dla poprawnego przebiegu ćwiczenia. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, działanie aparatury, metodykę pomiaru. Prawidłowo planuje i wykonuje eksperyment, na bieżąco ocenia zgodność otrzymanych wyników z intuicją;

Ocena dobra - student planuje i wykonuje eksperyment konsultując się z prowadzącym w miarę potrzeby. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, działanie aparatury, metodykę pomiaru. Na ogół prawidłowo planuje i wykonuje eksperyment, na bieżąco ocenia zgodność otrzymanych wyników z intuicją po konsultacji z prowadzącym;

Ocena dostateczna - student wykonuje eksperyment po konsultacjach z prowadzącym. Rozumie realizowane zagadnienie, działanie aparatury, metodykę pomiaru. Na ogół prawidłowo planuje i wykonuje eksperyment, na bieżąco ocenia zgodność otrzymanych wyników z intuicją po konsultacji z prowadzącym;

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać eksperymentu nawet po konsultacji z prowadzącym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.