Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRACOWNIA MAGISTERSKA B - CHEMIA BUDOWLANA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-B-PMB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA MAGISTERSKA B - CHEMIA BUDOWLANA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 19.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Moduł: PRACOWNIA MAGISTERSKA B - CHEMIA BUDOWLANA

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Budowlana

Studia: II stopnia, stacjonarne magisterskie

Zajęcia: laboratorium

Pełny opis:

Moduł Pracownia magisterska B stanowi kontynuację pierwszej części Pracownia magisterska A, gdzie planuje się i realizuje pracę magisterską. W zależności od wybranej specjalizacji oraz tematyki student wykonuje szereg badań eksperymentalnych w laboratorium lub pracuje z komputerem (w przypadku prac o charakterze obliczeniowym). W toku tych badań student otrzymuje wyniki, które są następnie opisywane, analizowane i wykorzystywane podczas tworzenia pracy magisterskiej.

Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy:

1.Otrzymywanie związków organicznych o właściwościach luminescencyjnych i elektrochromowych.

2.Wytwarzanie szkieł optycznych modyfikowanych lantanowcami i wykazujących up-konwersję światła.

3.Badanie właściwości termicznych, spektroskopowych i elektrochemicznych nanomateriałów organicznych.

4.Badanie właściwości luminescencyjnych szkieł nieorganicznych.

5.Analiza możliwości wykorzystania otrzymanych materiałów organicznych i nieorganicznych w technologiach związanych z nowoczesnym budownictwem (panele ogniw słonecznych, światłowody, okna elektrochromowe, itd.).

Literatura:

Literatura oryginalna związana z tematyką wykonywanej pracy magisterskiej. Bazy danych dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego.

Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy:

1.L. A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT 2002.

2.H. Bala, Wstęp do chemii materiałow, WNT, 2003.

3.Najnowsze publikacje z technologii elektronowej, np. Chem. Rev. 2015, 115, 8449−8503, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 7699—7714, Adv. Mater. 2016, 28, 10381–10408, Laser Photonics Rev. 11, No. 2, 1600145 (2017), Organic Electronics 51 (2017) 220-242, Renewable and Sustainable Energy Reviews 44 (2015) 319–347, Renewable and Sustainable Energy Reviews 84 (2018) 89–110, Renewable and Sustainable Energy Reviews 65 (2016) 183–213, Materials Today Energy 7 (2018) 208-220, ACS Energy Lett. 2017, 2, 822−830, Chem. Rev. 2016, 116, 12920−12955, Chem. Rev. 2016, 116, 13279−13412, Renewable and Sustainable Energy Reviews 84 (2018) 43–53, Materials Science and Engineering R 124 (2018) 1–57, Int. J. Energy.Res. 2016; 40:1303–1320.

Efekty uczenia się:

Student

- zna teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej

- potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową lub oprogramowanie (w przypadku pracy teoretycznej) w celu uzyskania wyników badań, będących przedmiotem pracy magisterskiej

- planuje badania własne, konieczne do weryfikacji hipotez pracy magisterskiej oraz opracowuje wyniki badań własnych i dokonuje krytycznej analizy wyników

- przygotowuje i prezentuje prace związane z badaniami własnymi, które zawierają cel, metodologię, wyniki i ich znaczenie w kontekście badań o podobnej tematyce

- samodzielnie poznaje wybrane zagadnienia i określa kierunki dalszego kształcenia

- samodzielnie planuje swoją karierę zawodową lub naukową

- rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej i postępuje etycznie

Metody i kryteria oceniania:

Sposób ustalania oceny końcowej: średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (ocenianie ciągłe, prezentacja)

Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy:

Oceniana jest wiedza niezbędna do praktycznej realizacji zadań laboratoryjnych, wiedza ogólna i szczegółowa z wybranych obszarów chemii i nauki o materiałach (np. odnośnie do ogniw słonecznych, materiałów elektrochromowych, produkcji szkła), sposób wykonania zadań laboratoryjnych. Oceniany

1.Ocena bardzo dobra: wykonanie wszystkich syntez, w tym uzyskanie materiałów o zadanych właściwościach, sporządzenie raportu z prac laboratoryjnych, posiadanie wiedzy na temat reakcji realizowanych w laboratorium, na temat zastosowań materiałów organicznych i nieorganicznych w nowoczesnym budownictwie (do produkcji szyb elektrochromowych, paneli ogniw słonecznych).

2.Ocena dobra: wykonanie wszystkich syntez, sporządzenie raportu z prac laboratoryjnych, posiadanie wiedzy na temat reakcji realizowanych w laboratorium, na temat zastosowań materiałów organicznych i nieorganicznych w nowoczesnym budownictwie (do produkcji szyb elektrochromowych, paneli ogniw słonecznych).

3.Ocena dostateczna: wykonanie ponad połowy zaplanowanych syntez, sporządzenie raportu z prac laboratoryjnych, posiadanie wiedzy na temat reakcji realizowanych w laboratorium, na temat zastosowań materiałów organicznych i nieorganicznych w nowoczesnym budownictwie (do produkcji szyb elektrochromowych, paneli ogniw słonecznych).

4.Ocena niedostateczna: wykonanie mniej niż połowy zaplanowanych syntez, sporządzenie raportu z prac laboratoryjnych, zbyt słaba (niewystarczająca do realizacji prac laboratoryjnych) wiedza na temat reakcji realizowanych w laboratorium, na temat zastosowań materiałów organicznych i nieorganicznych w nowoczesnym budownictwie .

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jendrzejewska
Prowadzący grup: Ewa Malicka, Jacek Nycz, Ewa Pietrasik, Joanna Pisarska, Wojciech Pisarski, Justyna Polak, Beata Zawisza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pietrasik
Prowadzący grup: Marzena Dzida, Marta Kuwik, Ewa Pietrasik, Barbara Szpikowska-Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia.

Pełny opis:

Moduł Pracownia magisterska B stanowi kontynuację pierwszej części Pracownia magisterska A, gdzie planuje się i realizuje pracę magisterską. W zależności od wybranej specjalizacji oraz tematyki student wykonuje szereg badań eksperymentalnych w laboratorium lub pracuje z komputerem (w przypadku prac o charakterze obliczeniowym). W toku tych badań student otrzymuje wyniki, które są następnie opisywane, analizowane i wykorzystywane podczas tworzenia pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pietrasik
Prowadzący grup: Mirosław Chorążewski, Barbara Feist, Barbara Hachuła, Stanisław Krompiec, Marek Matlengiewicz, Ewa Schab-Balcerzak, Barbara Szpikowska-Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia.

Pełny opis:

Moduł Pracownia magisterska B stanowi kontynuację pierwszej części Pracownia magisterska A, gdzie planuje się i realizuje pracę magisterską. W zależności od wybranej specjalizacji oraz tematyki student wykonuje szereg badań eksperymentalnych w laboratorium lub pracuje z komputerem (w przypadku prac o charakterze obliczeniowym). W toku tych badań student otrzymuje wyniki, które są następnie opisywane, analizowane i wykorzystywane podczas tworzenia pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pietrasik
Prowadzący grup: Marzena Dzida, Barbara Hachuła, Izabela Jendrzejewska, Joanna Pisarska, Grażyna Szafraniec-Gorol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia.

Pełny opis:

Moduł Pracownia magisterska B stanowi kontynuację pierwszej części Pracownia magisterska A, gdzie planuje się i realizuje pracę magisterską. W zależności od wybranej specjalizacji oraz tematyki student wykonuje szereg badań eksperymentalnych w laboratorium lub pracuje z komputerem (w przypadku prac o charakterze obliczeniowym). W toku tych badań student otrzymuje wyniki, które są następnie opisywane, analizowane i wykorzystywane podczas tworzenia pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pietrasik
Prowadzący grup: Mirosław Chorążewski, Mateusz Korzec, Joanna Pisarska, Wojciech Pisarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia. Wszystkie oceny wchodzące w skład średniej muszą być pozytywne.

Pełny opis:

Moduł Pracownia magisterska B stanowi kontynuację pierwszej części Pracownia magisterska A, gdzie planuje się i realizuje pracę magisterską. W zależności od wybranej specjalizacji oraz tematyki student wykonuje szereg badań eksperymentalnych w laboratorium lub pracuje z komputerem (w przypadku prac o charakterze obliczeniowym). W toku tych badań student otrzymuje wyniki, które są następnie opisywane, analizowane i wykorzystywane podczas tworzenia pracy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.