Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MPS A - FIZYKOCHEMIA FAZ SKONDENSOWANYCH - PHYSICAL CHEMISTRY OF LIQUIDS AND SOLUTIONS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-PCLS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MPS A - FIZYKOCHEMIA FAZ SKONDENSOWANYCH - PHYSICAL CHEMISTRY OF LIQUIDS AND SOLUTIONS
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Charakterystyka stanu ciekłego: ściśliwość, lepkość, napięcie powierzchniowe, optyczne własności cieczy. Roztwory: mieszaniny jako "naturalny" stan występowania substancji. Przykłady klasyfikacji faz wieloskładnikowych. Termodynamiczne funkcje nadmiarowe i wielkości cząstkowe molowe. Ciecze jonowe i ich charakterystyka. Związek pomiędzy budową cieczy jonowych a ich właściwościami fizykochemicznymi. Metody badań właściwości fizykochemicznych cieczy jonowych. Termodynamiczna prędkość ultradźwięków w cieczach jonowych - podstawy i zastosowania. Zastosowanie cieczy jonowych w syntezie i ekstrakcji. Zastosowanie cieczy jonowych jako płynów hydraulicznych i układów do magazynowania energii. Przewidywanie właściwości fizykochemicznych cieczy: wykorzystanie teorii i korelacji danych doświadczalnych.

Literatura:

[1] Atkins, P. W. Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 2003.

[2] Buchowski, H.; Ufnalski, W. Roztwory, WNT, Warszawa, 1995.

[3] Reis, J. C. R.; Blandamer, M. J.; Davis, M. I.; Douhéret, G. The Concept of Non−Gibbsian and Non−Lewisian Properties in Chemical Thermodynamics. Chem. Phys. Chem. 2001, 3, 1465–1470.

[4] Douhéret, G.; Davis, M. I.; Reis, J. C. R.; Blandamer, M. J. Isentropic Compressibilities−Experimental Origin and the Quest for their Rigorous Estimation in Thermodynamically Ideal Liquid Mixtures. Chem. Phys. Chem. 2001, 2, 148–161.

Artykuły specjalistyczne dotyczące omawianych zagadnień dostępne w bazach danych w CINiBA.

Metody i kryteria oceniania:

Dla sprawdzianu pisemnego:

Student otrzymuje zestaw 3 pytań i problemów do rozwiązania. Zestaw zawiera zadania o różnym stopniu trudności, sprawdzające umiejętności rozwiązywania złożonych zagadnień problemowych, zagadnień typowych, podstawowych praw

i pojęć oraz przedstawienia ich treści. Odpowiedź pisemna trwa 90 minut i polega na odpowiedzi na pytania oraz rozwiązaniu wszystkich zawartych w zestawie zadań.

Obowiązuje następująca skala procentowa:

poniżej 55% - ndst

55 -69% - dost

70-75% - +dost

76-88% - dobry

89-94% - +dobry

> 95 – bardzo dobry

Student przygotowuje prezentację kierując się kryterium merytorycznym (realizacja tematu) oraz formy przekazu (kompozycja obrazu, język i styl, wykorzystanie czasu).

Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), zachowanie proporcji między wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu, poprawne merytorycznie odpowiedzi, żywe uczestnictwo w rozmowie, prezentacja multimedialna przygotowana perfekcyjnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu (wykresy, rysunki, teksty, komentarze, animacje, ...);

Ocena dobra plus - znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału i jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana, zachowanie proporcji między wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu, poprawne merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana perfekcyjnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu (wykresy, rysunki, teksty, komentarze, animacje, ...);

Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadząca do pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, właściwe wykorzystanie czasu, formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy, z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu (wykresy, rysunki, teksty, komentarze, animacje, ...);

Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, przywołanie podstawowych kontekstów (z literatury), częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, dążenie do zamknięcia całości wnioskiem uogólniającym, panowanie nad czasem, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy, z zastosowaniem wybranych środków wyrazu (wykresy, rysunki, teksty, komentarze, animacje, ...);

Ocena dostateczna - omówienie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, liczne błędy w mówieniu, ale zachowana komunikatywność języka, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy;

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie.

Egzamin:

Na egzaminie obowiązują treści ujęte w opisie zajęć dydaktycznych i pracy studenta, przekazane na wykładzie oraz zawarte w literaturze obowiązkowej.

Ocena bardzo dobra - student samodzielnie rozwiązuje zagadnienia problemowe

z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wymagające korzystania z wiedzy

z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki, nie popełnia błędów;

Ocena dobra plus - student samodzielnie rozwiązuje zagadnienia problemowe

z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wymagające korzystania z wiedzy

z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki, popełnia nieliczne błędy niewynikające z braków merytorycznych;

Ocena dobra - student wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych oraz rozwiązuje z pomocą egzaminatora zagadnienia problemowe

z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wymagające korzystania z wiedzy

z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki popełniając nieliczne błędy;

Ocena dostateczna plus - student wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wymagające korzystania z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki popełniając przy tym błędy;

Ocena dostateczna - student rozumie i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia

i prawa, z pomocą egzaminatora wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji;

Ocena niedostateczna - student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić podstawowych pojęć i praw.

Egzamin ustny. Student losuje zestaw trzech pytań. W zestawie znajduje się jedno pytanie problemowe, jedno pytanie sprawdzające umiejętność wykorzystania wiedzy do rozwiązywania zagadnień typowych oraz jedno pytanie dotyczące podstawowych pojęć i praw. Na przygotowanie ma 15 minut. W tym czasie część odpowiedzi może zamieścić na kartce. Odpowiedź ustna trwa od 15 do 20 minut. Polega na odpowiedzi na wylosowane pytania i dyskusji z egzaminatorem.

Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna oceny z konwersatorium oraz egzaminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.