Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MODUŁ WYKŁADÓW MONOGRAFICZNYCH B - POLIMERY - MATERIAŁY XXI WIEKU

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-PM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MODUŁ WYKŁADÓW MONOGRAFICZNYCH B - POLIMERY - MATERIAŁY XXI WIEKU
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wykład omawiający zastosowania nowoczesnych materiałów polimerowych z uwzględnieniem projektowania polimerów o określonych właściwościach.

Treści merytoryczne:

1. Rys historyczny rozwoju polimerów. Pojęcia podstawowe: pojęcie makrocząsteczki, polimeru, tworzyw sztucznych i kompozytów, masy molowej i temperatury zeszklenia, makrocząsteczka a związek małocząsteczkowy, rodzaje polireakcji. Klasyfikacja polimerów (1,5 godz.).

2. Polimery jako surowce chemiczne i energetyczne (1,5 godz.).

3. Degradacja polimerów cz.1 (rodzaje degradacji, biodegradacja, rodzaje polimerów biodegradowalnych) (1,5 godz.).

4. Polimery biodegradowalne cz.2 (przykłady polimerów biodegradowalnych, metody badania biodegradacji polimerów, przykłady zastosowań) (1,5 godz.).

5. Pojęcie polimerów inteligentnych. Polimery „inteligentne”: polimery z pamięcią kształtu, polimery zmieniające wielkość, materiały polimerowe samonaprawiające się (1,5 godz.).

6. Polimery „inteligentne”: materiały samoorganizujące się i termowrażliwe (1,5 godz.).

7. Polimery (pół)przewodzące (1,5 godz.).

Literatura:

1. Praca zbiorowa, Chemia polimerów, red. Z. Florjańczyk, S. Penczek, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, tom 1-3, Warszawa, 2002.

2. J. F. Rabek, Współczesna wiedza o polimerach, PWN, Warszawa, 2008.

3. J. F. Rabek, Polimery. Otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie, PWN, Warszawa, 2013.

4. H. Galina, Fizyka materiałów polimerowych; makrocząsteczki i ich układy, WNT, Warszawa, 2008.

5. W. Szlezyngier, Z. K. Borowski, Tworzywa Sztuczne. Polimery specjalne i inżynieryjne, tom II i III, Fosze, Rzeszów, 2012.

6. D. Braun, H. Cherdron, M. Ritter, B. Voit, Polymer Synyhesis: Theory and Practice, 4th Ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę podstawową na temat polimerów: potrafi zdefiniować pojęcia podstawowe takie jak polimer, tworzywa sztuczne i kompozyty, masa molowa i temperatura zeszklenia. Potrafi wymienić rodzaje polireakcji i sklasyfikować polimery biorąc pod uwagę różne kryteria. Posiada wiedzę o najnowszych kierunkach rozwoju polimerów z uwzględnieniem możliwości ich recyklingu. Potrafi wymieniać i zdefiniować podstawowe wielkości charakteryzujące polimery biodegradowalne, (pół)przewodzące i „inteligentne” stosowane jako materiały z pamięcią kształtu, zmieniające wielkość, samonaprawiające się, samoorganizujące się oraz termowrażliwe. Jest świadomy relacji między strukturą polimerów a właściwościami decydującymi o wykorzystaniu ich w nowoczesnych technologiach.

Skala ocen

92-100% ocena 5

84-91% ocena 4+

76-83% ocena 4

66-75% ocena 3+

60-67% ocena 3

0-59% ocena 2

Metody i kryteria oceniania:

92-100% ocena 5

84-91% ocena 4+

76-83% ocena 4

66-75% ocena 3+

60-67% ocena 3

0-59% ocena 2

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)