Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PODSTAWY CHEMII

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-TCH-S1-002
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PODSTAWY CHEMII
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot: Podstawy Chemii

Kierunek: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Specjalność: Zielona chemia i czyste technologie,Technologia nieorganiczna i organiczna

Studia I stopnia, stacjonarne inżynierskie

Zajęcia: wykład, konwersatorium, laboratorium, ćwiczenia

Pełny opis:

Wykład:

1. Pojęcia podstawowe, prawa chemiczne. Symbole i wzory. Energia, ciepło i temperatura, ciśnienie, jednostki miar, precyzja i dokładność. – 2h

2. Podstawy nomenklatury chemicznej. – 2h

3. Reakcje chemiczne i równania chemiczne. Stechiometria. – 2h

4. Budowa atomu. Spektroskopia atomowa - elementy. – 2 h

5. Izotopy. Trwałość jądra atomowego. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. – 2 h

6. Wiązania chemiczne: jonowe, kowalencyjne, koordynacyjne, wodorowe i inne. – 2h

7. Charakterystyka wiązań: budowa, polarność, wiązania zlokalizowanwe i zdelokalizowane, energie. – 2 h

8. Teorie wiązań chemicznych. Wiązania zlokalizowane i zdelokalizowane, c.d.. Wiązania w ciele stałym. – 4h

9. Budowa cząsteczek związków nieorganicznych, organicznych. -2h

10. Struktura związków koordynacyjnych, metaloorganicznych. Klasy związków chemicznych. 2h

11. Właściwości pierwiastków i związków chemicznych w świetle prawa okresowości. – 2h

12. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Elementy elektrochemii: definicje, zagadnienia podstawowe. 2h

13. Stan gazowy. Objętość, temperatura i ciśnienie. Ciśnienia cząstkowe. Zasada Avogadra. Równanie stanu. Dyfuzja. Teoria kinetyczna gazów. Gaz doskonały a gazy rzeczywiste. – 2 h

14. Stan ciekły, właściwości cieczy. Elementy chemii ciała stałego: właściwości. -2h

15. Elementy chemii ciała stałego, c.d., sieć przestrzenna kryształów, ciekłe kryształy. defekty sieci krystalicznej. - 2 h

Ćwiczenia:

Rozwiązywanie zagadnień problemowych z zakresu podstaw chemii.

Dyskusja dydaktyczna.

Konwersatorium:

Rozwiązywanie zadań obliczeniowych z zakresu stężeń, stechiometrii, pH, rozpuszczalności

Laboratorium:

1. BHP w laboratorium. Regulamin pracowni chemicznej. Podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny – 4 h

2. Zasady pracy w laboratorium chemicznym. Pierwiastki chemiczne – wybrane właściwości fizyczne i chemiczne –13 h

3. Wybrane klasy związków chemicznych: otrzymywanie, niektóre właściwości fizyczne i chemiczne - –13 h

4. Mieszaniny i roztwory: sporządzanie i rozdzielanie –13 h

5. Typy reakcji chemicznych. –13 h

6. Odrabianie zajęć, zdawanie szkła, zakończenie semestru – 4h

Literatura:

1. M.J. Sienko, R.A. Plane, Chemia – podstawy i zastosowania, PWN,

2. Loretta Jones, Peter Atkins – „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje” PWN

3. Chemia dla inżynierów, podręcznik pod red. J. Banasia, W. Solarskiego, AGH Uczelniane Wyd.Nauk.-Dydakt., Kraków 2008

4. Lech Pajdowski, Chemia ogólna, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

5. Arthur Israel Vogel Preparatyka organiczna WNT Rozdział 2. Technika laboratoryjna Aparatura i technika pracy Metody wyodrębniania i oczyszczania produktów reakcji Oznaczanie stałych fizycznych

http://www.inorganic.us.edu.pl/pdf/lab/Podst_chem_lab_Irok.pdf

http://www.inorganic.us.edu.pl/?page_id=24

6. Obliczenia chemiczne, Jerzy Ciba WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy

Średnia arytmetyczna przedmiotów wchodzących w skład modułu

Egzamin:

Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 65% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

66 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 84% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

85 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Kolokwium pisemne:

Dwa kolokwia pisemne, czas trwania 45 minut

Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 65% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

66 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 84% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

85 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)