Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

INFORMACJA NAUKOWA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-TCH-S1-035
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: INFORMACJA NAUKOWA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Moduł: Informacja naukowa

Kierunek: Technologia chemiczna

Studia I stopnia, stacjonarne

Zajęcia: konwersatorium

Pełny opis:

Konwersatorium:

Treści merytoryczne:

1. Zasady dokumentacji i raportowania badań naukowych. Dokumentacja naukowo-techniczna. Rodzaje literatury chemicznej. Literatura źródłowa. Patenty. Prawa autorskie. Opis patentowy i jego elementy. Znany stan wiedzy. Zastrzeżenie patentowe. Wzory Markusha. (2 godz.)

2. Publikacje naukowe. Literatura bibliograficzna. Chemische Zentralblatt. Encyklopedia związków organicznych Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie. Encyklopedia związków nieorganicznych i metaloorganicznych Gmelins Handbuch der anorganischen chemie. Chemical Abstracts Service (CAS). System indeksowania CAS. Specyfika danych chemicznych. (2 godz.)

3. Bazy danych. Przeszukiwanie baz danych. Sposoby kodowania cząsteczek chemicznych. Wzór cząsteczkowy i strukturalny. Edytory molekularne. (2 godz.)

4. System baz danych discoverygate. Chemiczna baza danych Reaxys. Bazy patentów. Patent Chemistry Database. System baz danych pubmed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Katalogi związków chemicznych, jako encyklopedie danych chemicznych (www.sigmaaldrich.com). (2 godz.)

5. Bazy danych Science Citation Index. Journal Citation Report. ISI Web of Knowledge. Scopus. Inne internetowe zasoby danych naukowych. (2 godz.)

6. Wykorzystanie Google Book Search do przeszukiwania książkowej literatury chemicznej. Wykorzystanie księgarni internetowych (np. Amazon.com) do przeszukiwania książkowej literatury chemicznej. Katalogi bibliotek polskich. Zasoby książek i czasopism. Metody zamawiania literatury chemicznej z bibliotek krajowych i międzynarodowych. Prawne uwarunkowania wykorzystania literatury obcej we własnych badaniach naukowych. (2 godz.)

7. Kontekstowe przeszukiwanie baz danych chemicznych. Zasady formułowania zapytań do baz danych. Poszukiwania faktów, związków, reakcji, metod syntezy. (3 godz.)

Literatura:

Dokumentacja oprogramowania wykorzystywanego w trakcie zajęć, a także dostępna on-line pomoc dotycząca serwisów bazodanowych.

Metody i kryteria oceniania:

Rozwiązanie problemu - raport

Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji literaturowych, faktów, związków i reakcji chemicznych wymagającego korzystania z poznanych w ramach modułu dostępnych baz danych i poprawnych sposobów formułowania zapytań

Student rozwiązuje wybrany problem w oparciu o informacje dostępne w chemicznych bazach danych, przy czym rozwiązanie problemu powinno zakładać konieczność sformułowania prostych zapytań tekstowych oraz konstruowania kontekstowych zapytań, w celu poszukiwania faktów, związków i reakcji chemicznych oraz metod syntezy.

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Penkala
Prowadzący grup: Mateusz Penkala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana na podstawie wyniku sprawdzianu pisemnego

obejmującego umiejętności sprawnego wyszukiwania informacji na temat czasopism, autorów, danych bibliograficznych, jak również wyszukiwania kontekstowego odpowiadającego na wybrany problem w oparciu o informacje dostępne w chemicznych bazach danych.


Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0


Pełny opis:

Moduł: Informacja naukowa

Kierunek: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Specjalność: Zielona chemia i czyste technologie, Technologia organiczna i nieorganiczna

Studia I stopnia, stacjonarne

Zajęcia: konwersatorium

Treści merytoryczne:

1. Numery ISSN czasopism naukowych. Artykuły naukowe ich struktura i rodzaje (komunikaty, pełne prace, artykuły przeglądowe). Powszechnie stosowane skróty nazw czasopism (journal title abbreviations) (2 godz.)

2. Publikowanie badań naukowych w trybie Open Acces. Parametry czasopism naukowych: impact factor, eigen factor, punktacja ministerialna – porównanie i omówienie poszczególnych współczynników, ich wad i zalet. Baza Journal Citation Report – wyszukiwanie danych na temat wybranych czasopism. (2 godz.)

3.Omówienie najważniejszych wydawnictw czasopism chemicznych: ACS, RSC, Wiley, Elsevier, Springer, Thieme. Bazy danych dostępne na stronach wydawnictw i informacje o czasopismach. Omówienie bazy SCOPUS. Numer DOI (Digital Object Identifier) i jego zastosowanie w indeksowaniu artykułów naukowych. (2 godz.)

4. Omówienie literatury patentowej, struktura patentu. Korzystanie z baz patentów. Tworzenie opisów bibliograficznych na podstawie artykułów naukowych. Wyszukiwanie artykułów naukowych na podstawie różnych typów opisów bibliograficznych. Oprogramowanie wspomagające tworzenie opisów bibliograficznych. (2 godz.)

5. Omówienie wybranych edytorów wzorów chemicznych. Omówienie bazy REAXYS. Wyszukiwanie danych o właściwościach fizykochemicznych oraz metodach syntezy w bazie REAXYS przy pomocy struktury oraz innych zapytań (np. nr CAS). Katalogi dostawców odczynników chemicznych, jako encyklopedie danych chemicznych. (2 godz.)

6. Wyszukiwanie informacji na temat dorobku naukowego i parametrów go opisujących: indeks Hirscha, liczba cytowań, autocytowania. Przegląd baz umożliwiających wyszukiwanie informacji o dorobku naukowym: m. in. Google Scholar, Research Gate, ORCID. Bibliografia dorobku pracowników Uniwersytetu Śląskiego (baza RE-buś). (2 godz.)

7. Kontekstowe przeszukiwanie baz danych chemicznych. Zasady formułowania zapytań do baz danych. Poszukiwania faktów, związków, reakcji, metod syntezy. (3 godz.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)