Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310D-CH-S3-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DOKTORANCKIE
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Kierunek: CHEMIA

Studia III stopnia, stacjonarne doktoranckie

Zajęcia: seminarium

Zajęcia obowiązkowe

Doktoranta obowiązują treści związane w wybraną dyscypliną chemiczną oraz wykonywaną pracą doktorską.

Pełny opis:

Formułowanie celów badawczych oraz opisywanie zagadnień badawczych będących przedmiotem pracy doktorskiej. Opracowanie, analiza oraz prezentacja ustna uzyskanych wyników. Przegląd literatury. Przygotowanie publikacji naukowych. Przygotowanie konspektu i pisanie pracy doktorskiej. Prowadzenie dyskusji naukowych. Tworzenie prezentacji multimedialnych na temat zagadnień będących przedmiotem pracy doktorskiej.

Literatura:

Indywidualna dla każdego doktoranta.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• ma zaawansowaną i szczegółową wiedzę o kierunkach rozwojowych i najnowszych światowych osiągnięciach w zakresie wybranej dyscypliny chemicznej;

• zna warsztat metodologiczny wybranej dyscypliny chemicznej pozwalający na samodzielne planowanie i rozwiązywanie problemów badawczych.

Umiejętności:

• potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy i uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, zaproponować i wykonać badania zmierzające do jego rozwiązania;

• potrafi w sposób krytyczny odnieść własne wyniki badań do wyników innych grup badawczych w świecie, ocenić ich znaczenie i jakość, wskazać drogi optymalizacji programu badawczego;

• Wykazuje umiejętność samodzielnego przedstawienia wyników badań w formie publikacji w specjalistycznym czasopiśmie naukowym, prowadzenia korespondencji z edytorem czasopisma i ustosunkowania się do uwag recenzentów;

• potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny oraz wyciągać wnioski i formułować opinie;

• posiada umiejętność asocjacji wiedzy z różnych dziedzin chemicznych oraz jej zastosowania w działalności badawczej.

• potrafi przekazywać wiedzę w sposób komunikatywny;

• potrafi ocenić możliwość wykorzystania nowych osiągnięć techniki i technologii w reprezentowanej dziedzinie chemicznej.

Kompetencje społeczne:

• jest w stanie odpowiedzialnie, rzetelnie projektować i wykonywać zadania badawcze oraz upowszechniać wyniki badań naukowych;

• potrafi myśleć i działać w sposób niezależny i kreatywny w poszukiwaniu nowych rozwiązań badawczych, aktywnie uczestniczy w komunikacji naukowej;

• rozumie wpływ współczesnych teorii naukowych na poziom nowoczesnych technologii.

• ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Ocena bardzo dobra - doktorant samodzielnie rozwiązuje problemy naukowe, aktywnie uczestniczy w zajęciach, formułuje poprawne merytorycznie odpowiedzi, posługując się poprawną terminologią, tworzy poprawne prezentacje multimedialne na temat zagadnień będących przedmiotem pracy doktorskiej, zapoznany jest z aktualną literaturą wybranej dyscypliny chemicznej, potrafi przedstawić wyniki badań w formie publikacji, posiada umiejętność asocjacji wiedzy z różnych dziedzin chemicznych, potrafi przekazywać wiedzę w sposób komunikatywny.

Ocena dobra - doktorant z niewielką pomocą prowadzącego rozwiązuje problemy naukowe, aktywnie uczestniczy w zajęciach, formułuje poprawne merytorycznie odpowiedzi, posługując się poprawną terminologią, tworzy poprawne prezentacje multimedialne na temat zagadnień będących przedmiotem pracy doktorskiej, zapoznany jest z aktualną literaturą wybranej dyscypliny chemicznej, potrafi przedstawić wyniki badań w formie publikacji, posiada umiejętność asocjacji wiedzy z różnych dziedzin chemicznych, potrafi przekazywać wiedzę w sposób komunikatywny, popełnia nieliczne błędy.

Ocena dostateczna - doktorant z pomocą prowadzącego rozwiązuje problemy naukowe, biernie uczestniczy w zajęciach, formułuje częściowo poprawne merytorycznie odpowiedzi, posługując się poprawną terminologią, z pomocą prowadzącego tworzy poprawne prezentacje multimedialne na temat zagadnień będących przedmiotem pracy doktorskiej, ma pewne braki w znajomości aktualnej literatury wybranej dyscypliny chemicznej, ma trudności w wykorzystaniu wiedzy z innych dziedzin chemicznych.

Ocena niedostateczna - doktorant nie rozumie pytań, nie podejmuje dyskusji, odpowiada nie na temat; nie potrafi przygotować prezentacji multimedialnej na temat zagadnień będących przedmiotem pracy doktorskiej, nie zna aktualnej literatury związanej z wykonywaną pracą doktorską, nie potrafi wykorzystać wiedzy z innych dziedzin chemicznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)