Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot fakultatywny: Rola i znaczenie przestrzeni wirtualnej w społeczeństwie początku XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-16557 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny: Rola i znaczenie przestrzeni wirtualnej w społeczeństwie początku XXI wieku
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs wstępu do socjologii.

Przygotowanie do aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w prowadzonych dyskusjach;

Zdolność do pogłębionej analizy omawianych zjawisk i procesów.

Umiejętność argumentacji tez, łączenia faktów oraz samodzielnego wyciągania wniosków.


Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu dostarczenie wiedzy z zakresu socjologii Internetu.

Akcent położony jest na analizę procesów społecznych toczących się w Sieci, a także na omówienie fenomenów związanych z rozwojem Internetu.

Pełny opis:

Zakres zagadnień:

1. Przedmiot i cel socjologii Internetu. Internet a nauki społeczne.

2. Rola Sieci w procesach globalizacyjnych

3. Komunikacja CMC.

4. Emocje w Sieci – Problem relacji interpersonalnych

5. Internet a tożsamość

6. (Sub)kultury internetowe

7. Normy i kontrola społeczna w Internecie – etykieta

8. Tworzenie wspólnot w Sieci.

9. Portale społecznościowe i ich funkcje.

10. Problem wykluczenia cyfrowego.

11. Przemoc i agresja on-line jako problem społeczny.

12. Zachowania dewiacyjne w Sieci.

13. Internet a integracja społeczna.

14. Religia a Internet.

Literatura:

1. Ben-Ze'ev A., Miłość w sieci. Internet i emocje. Poznań 2005.

2. Castells M., Galaktyka Internetu, , Poznań 2003.

3. Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2011

4. Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Kraków, 2010.

5. Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, red. Ł. Jonak i in., Warszawa 2006.

6. McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004,

7. Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, red. L. H. Haber, Kraków 2002

8. Szpunar M., Społeczne konteksty nowych mediów, Toruń 2011.

9. Szpunar M., W stronę nowych mediów, Toruń 2010.

10. Wallace P., Psychologia Internetu. Poznań 2001.

Efekty uczenia się:

Student posiada oraz potrafi zaprezentować wiedzę związaną z treścią zajęć;

Student jest przygotowany do syntetycznego i klarownego przygotowania prezentacji multimedialnej dotyczącej wybranych zagadnień;

Student potrafi dokonywać pogłębionej analizy omawianych zjawisk i procesów, podawać argumenty na poparcie stawianych tez, łączyć ze sobą fakty oraz samodzielnie wyciągać wnioski.

Student potrafi formułować hipotezy i problemy badawcze oraz w pewnym zakresie potrafi moderować dyskusję wokół prezentowanych zagadnień

Metody i kryteria oceniania:

Każdorazowo w czasie zajęć odnotowywana będzie aktywność każdego z uczestników. Osoby nie zabierające głosu z własnej inicjatywy będą proszone o wypowiedzi na tematy związane z poruszanym na danych zajęciach obszarem problemowym.

Aktywność:

pow. 75% zajęć – ocena bardzo dobra

60%-75% zajęć – dobra plus

50%-60% – dobra

40%-50% – dostateczna plus

30%-40% – dostateczna

poniżej 30% - niedostateczna

Wszystkie zajęcia opierają się o dyskusję moderowaną, w trakcie której każdy uczestnik zajęć będzie miał możliwość zabrania głosu.

Na ostateczną ocenę wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu.

Szczególny nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.