Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DF-N1-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka ogólna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

ogólna wiedza humanistyczna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This lectures help students to recognize what is good from ethics point of view.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane w ramach wykładu:

1. Pojęcie, przedmiot, działy etyki jako dyscypliny opisowej i normatywnej.

2. Moralność jako zjawisko społeczne. Elementy moralności – normy, oceny, wzory osobowe, sankcje.

3. Moralność a inne sfery świadomości społecznej: obyczaj, prawo, religia

4. Kategorie etyczne: Dobro, czyn moralny i kryteria jego oceny.

5. Szczęście jako dobro najwyższe (pojęcie, definicja, związek z moralnością)

6. Problem klasyfikacji orientacji moralnych i teorii etycznych: eudajmonizm, perfekcjonizm, etyka społeczna, etyka ekologiczna (założenia, zakres powinności, dobro najwyższe, przedstawiciele).

7. Relatywizm etyczny - spór o charakter wartości i norm moralnych (odmiany relatywizmu i ich założenia)

8. Obowiązywalność norm moralnych: pryncypializm i sytuacjonizm.

9. Która teoria etyczna zasługuje na uznanie współczesnych ludzi? (obszary moralności, praktyczna przydatność 6 teorii – formalizm, utylitaryzm, etyka cnoty, etyka miłości bliźniego, etyka umowy społecznej, teoria uprawnień – oraz postawa roztropności, perswazyjna moc etyki)

Literatura:

(w nawiasie [ ] podano numer zagadnienia wykładu, którego dotyczy wskazana pozycja bibliograficzna)

1. Etyka, red. H. Jankowski, Warszawa 1973, cz. I, r. I., par.1, [2] r.II par. 1,2 [3]

2. S. Dziamski, Wykłady z nauki o moralności, Poznań 2000. [1-6]

3. P.Vardy,P.Grosch, Etyka, Poglądy i problemy. Poznań 1995, cz.II 16.17 [6 etyka ekologiczna]

4. Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów, opr. Z. Kalita, Wrocław 2001, Cz. I. Wprowadzenie oraz Część II. Pkt. 1-6 [1] [2], Cz. III pkt.1, 2, 4, 5, 7 [6,7, 8]

5. I.Lazari-Pawłowska, Etyka. Pisma wybrane, wyd. Ossolineum 1992, artykuły Relatywizm etyczny oraz Problemy etyki sytuacyjnej, [7,8]

6. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001 (Wprowadzenie, s. 11- 30, [9]

7. W. Tatarkiewicz, O szczęściu, PWN 1990, rozdz. I, II, XXV.

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi wskazać zależności między założeniami filozoficznymi i koncepcją etyczną

2. Student potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące specyfiki poszczególnych koncepcji etycznych, relacji między wzorem dobrego życia jednostki i społeczeństwa

3. Student potrafi rzeczowo i kompetentnie przedstawić treść dwóch wybranych lektur o tematyce etycznej z listy lektur uzupełniajacych (podejmujących diagnozę i ocenę współczesnych problemów moralnych)

.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny - odpowiedź na dwa wylosowane pytania oraz zreferowanie dwóch lektur z listy lektur uzupełniających.

Na ocenę końcową modułu składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)